Gostynin, dnia 12 .12.2018 r.OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”
w Gostyninie, w imieniu Gminy Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:ŚWIADCZENIE USŁUGI KATERINGOWEJ DLA KLUBU DZIECIĘCEGO „UŚMIECH MALUCHA”
W GOSTYNINIE W ROKU 2019 1. Przedmiot zapytania ofertowego:Przedmiotem zapytania jest sukcesywna dostawa posiłków (świadczenie usługi cateringowej) dla maksymalnej liczby 30 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia, które będą przygotowywane z uwzględnieniem zasad żywienia małego dziecka od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci), w cenach jednostkowych brutto określonych w Załączniku nr 1 do zapytania, który stanowić będzie integralną część umowy.

Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową za jakość, przydatność oraz spełnienie wymagań określonych w umowie oraz za spowodowane w trakcie realizacji dostaw, uszkodzenia mienia lub spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób w wyniku realizowanych dostaw.

W trakcie realizacji przedmiotu zapytania dopuszcza się możliwość zmiany przez Zamawiającego ilości poszczególnych posiłków, nie powodującej powiększenia wartości przedmiotu zamówienia.


 1. Termin wykonania zamówienia

Usługa cateringowa będzie wykonywana w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019, jednak nie później niż do wyczerpania limitu środków w kwocie 90,000 zł brutto.


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki :


  1. posiadają wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełniał poprzez oferowane produkty wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. – O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018 r., poz. 1541 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. – O jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164, ze zm.). Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP – Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

 2. Dostarczane posiłki powinny być przygotowane z produktów żywnościowych, które winny odpowiadać Polskim Normom (także wtedy gdy stosowanie Polskich Norm nie jest obowiązkowe) oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. Jakość dostarczanych produktów oraz sposób ich dostawy winny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku (klasy) w szczególności:

  • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. – O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.);

  • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. – O produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242 ze zm.);

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. – W sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. 2015 poz. 29 .);

  • rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. – W sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. 2004.139.1);

  • oraz rozporządzenia WE Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE. L. 2004.139.55).

4) spełniający inne wymagania wskazane we wzorze umowy – stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania


 1. Sposób obliczania ceny oferty: 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.

 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 1. Kryterium wyboru oferty:Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Wybrana zostanie oferta, której cena (kwota) nie będzie przewyższała środków przeznaczonych przez Zamawiającego na świadczenie usługi cateringowej opisanej powyżej a potencjalny wykonawca będzie gwarantował spełnienie wszelkich wymagań wskazanych w niniejszym zapytaniu oraz w załączonym wzorze umowy. 1. Sposób przygotowania oferty:Oferta powinna zawierać formularz ofertowy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego); 1. Miejsce i termin złożenia oferty :Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 – do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 10:00

– listownie z dopiskiem na kopercie: „Oferta na dostawę posiłków – k atering – do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” na adres : Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”, ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin,

osobiście w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę posiłków – k atering – do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” do siedziby Klubu przy ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin. 1. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

-

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Klubu – Iwona Rzegocka – Gontarek, t el. 885 – 366 – 555.Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –  Wzór umowy

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-13 12:59:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-13 13:06:30
 • Liczba odsłon: 251
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8057621]

przewiń do góry