ZAŁATWIANIE SPRAW


1. Obsługa klienta
2. Rozliczanie odbiorców
3. Płatności
4. Reklamacje
5. Kontrola zaległości

1. Obsługa klienta
Do zakresu czynności sekretariatu (kancelarii) należy:
• udzielanie informacji interesantom w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
• przyjmowanie i rozdział wpływów (pism, akt),
• wysyłanie pism (spedycja),
• przyjmowanie i nadawanie, faksów, e-maili.
Sprawy przyjmowane są w formie ustnej (w tym drogą telefoniczną) oraz pisemnej
Każda sprawa rozpatrywana i rozwiązywana jest bez zbędnej zwłoki.
W przypadku osobistego kontaktu większość spraw załatwiana jest na miejscu. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień, bardziej skomplikowane załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych analiz, konsultacji i uzgodnień, w zależności od specyfiki przedłożonej sprawy. Pisemne odpowiedzi przesyłane są do klienta niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia wpływu pisma do Spółki. Informacje dot. sposobu i wymagań dotyczących spraw związanych z:
- wydawaniem warunków technicznych podłączenia nowych odbiorców do sieci wod.-kan.
- dokonywaniem uzgodnień dokumentacji projektowej na wykonywanie przyłączy
i sieci wod.-kan.
- wydawaniem pozwoleń na wykonanie przyłączy wod.-kan. są udzielane na miejscu.
Dla uproszczenia procedury załatwiania powyższych spraw opracowane zostały odpowiednie wzory formularzy do wypełnienia przez wnoszącego sprawę.

W przypadku pozostawienia przez klienta własnego wniosku sprawdza się, czy zawarte w nim informacje są pełne. Jeżeli występują braki w dokumentacji pracownik biura informuje o tym klienta i prosi o ich uzupełnienie. W przypadku odmowy uzupełnienia brakujących dokumentów pracownik sekretariatu przyjmuje je w formie przedłożonej, uprzedzając klienta o ewentualności otrzymania odpowiedzi/informacji wzywającej do załączenia brakujących dokumentów w celu umożliwienia komórce merytorycznej rozpatrzenia sprawy. Sekretariat przyjmuje druk wraz z niezbędnymi dokumentami lub własny wniosek klienta z załącznikami. Oryginał pisma i jego kopia lub kserokopia są oznaczone pieczątką wpływu.
W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wod.-kan. m.in. awarie, kontrola parametrów hydraulicznych panujących sieci, poprawności pracy przewodów wod.-kan. itp. sprawy nie wymagające konsultacji załatwiane są niezwłocznie – wg kolejności zgłoszeń, pozostałe – trudniejsze do rozwiązania w terminach uzgodnionych z osobami zgłaszającymi.
2. Rozliczanie odbiorców.
Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez dział zakładu wodociągów i kanalizacji oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Podstawą rozliczenia za świadczone przez Miejskie   Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. usługi są wskazania wodomierza lub innych urządzeń pomiarowych. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  Na podstawie danych uzyskanych z odczytów, dokonywanych przez pracowników Spółki wystawiane są faktury określające ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków oraz wynikającą z tego tytułu należność do zapłaty. Faktura może być wystawiona na miejscu zaraz po dokonaniu odczytu lub przesłana drogą pocztową na adres do korespondencji. Odbiorca usług może również samodzielnie podawać stan wodomierza w celach rozliczeniowych. W takim przypadku faktura wysyłana jest drogą pocztową lub oczekuje na odbiór osobisty w sekretariacie, a wskazanie wodomierza kontrolowane jest okresowo przez pracowników działu.
3. Płatności
Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach:
- gotówką lub bezgotówkowo  w kasie znajdującej się w siedzibie Spółki – bez dodatkowych prowizji,
- gotówką lub przelewem za pośrednictwem poczty lub innych banków – prowizja wg. stawek poszczególnych placówek,
- przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym ROR klienta – prowizja wg. stawek poszczególnych placówek.
4. Reklamacje
W przypadku awarii wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich sześciu miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza lub przyjętych norm zużycia.
5. Kontrola zaległości
Płatności z tytułu świadczonych przez MPK Sp. z o.o. usług podlegają ciągłemu monitorowaniu. W przypadku stwierdzenia nieuregulowania należności przez okres przekraczający trzy miesiące zawiadamiamy o powstałych zaległościach a w skrajnych przypadkach o zamiarze odcięcia dostaw wody. W zawiadomieniu podany jest termin zamknięcia i wskazany zastępczy punkt poboru wody. Informację o zamiarze odcięcia przekazujemy jednocześnie do Urzędu Miasta  Gostynina oraz Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Podstawą takiego działania jest § 36 Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie nr 291/LI//2002 z dnia 26 września 2002 roku oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.).

 

Wniosek o wydanie warunków wodno-kanalizacyjnych pobierz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-06 16:08:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Mikołajczyk Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-10 14:46:39
  • Liczba odsłon: 5747
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8596809]

przewiń do góry