Status prawny

 

Spółka działa pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielem Spółki jest Gmina Miasta Gostynina.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o.o. jest Spółką prawa handlowego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116071.

  

Podstawą prawną działania Spółki jest:

- umowa Spółki,

- Uchwała Nr 291/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2002r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Miasta Gostynina

- ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.)

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. Nr z 2018r. poz. 1152 ze zm.)

- ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.)

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)

- kodeks cywilny

- regulaminy własne

- inne obowiązujące przepisy

Zał. Uchwała Nr 291/LI/02 Rady Miejskiej DECYZJA NR WAR.RET.070.1.322.3.2018 zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta GostyninaMiejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. informuje, iż od dnia 28 sierpnia 2019r. do dnia 27.08.2020r. obowiązują poniżej zamieszczone stawki za wodę i ścieki na terenie miasta Gostynina.

  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1

Cena wody ( zł/m 3 )

3,46

2

Grupa 2

Cena wody ( zł/m 3 )

4,42

3

Grupa 3

Cena wody ( zł/m 3 )

3,68

4

Wszyscy odbiorcy

Miesięczna opłata abonamentowa ( ):

3,00

   Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1

Cena usługi odprowadzenia ścieków ( zł/m 3 )

4,63

2

Grupa 2

Cena usługi odprowadzenia ścieków ( zł/m 3 )

7,88

 


Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Miasta Gostynina pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-06 15:32:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Mikołajczyk Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-03 08:07:19
  • Liczba odsłon: 1918
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8599556]

przewiń do góry