Uchwała Nr 221/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 222/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik 1, 2.    Załącznik 3,4.

Głosowanie

Uchwała Nr 223/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. Załącznik 1.  Załącznik 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 224/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 225/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gostynina. Głosowanie 

Uchwała Nr 226/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uznania petycji Stowarzyszenia "Polska Wolna od GMO" za niezasługującą na uwzględnienie. Głosowanie

Uchwała Nr 227/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Głosowanie

Uchwała Nr 228/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2021. Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 229/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2021. Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie" oraz nadania jej statutu. Głosowanie

Uchwała Nr 231/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r. Głosowanie

Uchwała Nr 232/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032.

Załącznik nr 1.  Załącznik nr 1 c.d.    Załącznik nr 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 233/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik 1, 2.    Załącznik 3, 4, 5.

Głosowanie

Uchwała Nr 234/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Załącznik nr 1.  Załącznik  nr 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 235/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25  marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gostynina na rok 2021.

Głosowanie

Uchwała Nr 236/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Piece i Kominki" w Zdunach na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 237/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych. Głosowanie

Uchwała Nr 238/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku  zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik 1,2.   Załącznik 3, 4 5, 6.

Głosowanie

Uchwała Nr 239/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. Załącznik 1.  Załącznik 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 240/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.   Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 241/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2021 rok. Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 242/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2021. Głosowanie

Uchwała Nr 243/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 244/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 245/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Gostynina. Statut Gminy Miasta Gostynina.

Głosowanie

Uchwała Nr 246/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik 1, 2Załącznik 3, 4, 5, 6, 7.

Głosowanie 

Uchwała Nr 247/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. Załącznik nr1.  Załącznik nr 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 248/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.   Załącznik.

Głosowanie

Uchwała Nr 249/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia Przedszkolna nr 1 w Gostyninie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie. Głosowanie

Uchwała Nr 250/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Załącznik nr 1.   Załącznik nr 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 251/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik nr 1, 2.   Załącznik nr 3, 4, 5, 6, 7.

Głosowanie

Uchwała Nr 252/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. Załącznik nr 1. Załącznik nr 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 253/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 207/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2021 rok. Głosowanie

Uchwała Nr 254/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik  nr 1, 2.   Załącznik nr 3.

Głosowanie

Uchwała Nr 255/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2021-2034. Załącznik nr1.  Załącznik nr 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 256/XXXV/2021   Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania. RAPORT.

Głosowanie

Uchwała Nr 257/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2020 rok. Głosowanie

Uchwała Nr 258/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Głosowanie

Uchwała Nr 259/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce drogowej nr ewid. 4011/4 zlokalizowanej wzdłuż drogi gminnej publicznej ul.Broniewskiego, oraz ustalenia jej przebiegu. Załącznik graficzny.

Głosowanie

Uchwała Nr 260/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie oraz nadania imienia Oddziałowi dla dzieci i młodzieży - Bibliotece dla dzieci i młodzieży. Głosowanie

Uchwała Nr 261/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Jędrzeja Kałka na działalność Burmistrza Miasta Gostynina. Głosowanie

Uchwała Nr 262/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załączniki 1, 2.   Załączniki 3, 4, 5.

Głosowanie

Uchwała Nr 263/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2034. Załącznik 1Załącznik 2.

Głosowanie 

Uchwała Nr 264/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik 1, 2.   Załącznik 3,4.

Głosowanie

Uchwała Nr 265/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.                 Załącznik 1Załącznik 2.

Głosowanie

Uchwała Nr 266/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 1 września 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021. Załącznik 1, 2.    Załącznik 3, 4, 5.

Głosowanie

Uchwała Nr 267/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 1 września 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.    Załącznik nr 1.    Załącznik nr 2

Głosowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pilichowicz Julita
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-19 08:07:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Pilichowicz Julita
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-03 12:53:44
  • Liczba odsłon: 999
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8604100]

przewiń do góry