Dodatek mieszkaniowy

 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych. Świadczenie jest przeznaczone dla osób spełniających łącznie trzy poniższe warunki:

- posiadają tytuł prawny do lokalu;

-zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe – uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym;

-spełniających kryterium dochodowe.

 

Za gospodarstwo domowe w przypadku dodatku mieszkaniowego rozumie się wszystkie osoby mieszkające w lokalu .

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego organ ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy . Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać od wnioskodawcy oraz innych członków gospodarstwa domowego, złożenia oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu przez wnioskodawcę lub którąkolwiek z osób zamieszkujących w lokalu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco czynszu za zajmowany lokal.

 

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Świadczenie jest przekazywane przelewem na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, a na prośbę wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy jest przekazywany w całości ( wraz z ryczałtem) na koto zarządcy domu.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - POBIERZ PDF

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego - POBIERZ PDF

Zaświadczenie o dochodach - POBIERZ PDF


 


 

Dodatek energetyczny


Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej ( umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

- zamieszkuje w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.

 

Wymagane załączniki:

1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej ( umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.


Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - POBIERZ PDF

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Szmydt-Mąkulska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 09:47:17
  • Liczba odsłon: 384
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8313223]

przewiń do góry