WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1
telefon 24 236 07 31, 24 236 07 32

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:30-15:30,
Wtorek 7:30-16:30,
Piątek 7.30-14.30

Zasady wydawania dowodu osobistego
1.
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3 .Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.
4 .Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
5. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
6. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
7. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
9. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości , wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
3. Dotychczasowy stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany).
4. Osoba niepełnoletnia składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat.

Gdzie odebrać formularze:
w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1     wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Tryb odwoławczy:
W razie odmowy wydania dowodu osobistego następującej w formie decyzji administracyjnej odwołanie składa się do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta, ul. Rynek 26.

Inne wskazówki, uwagi:
1.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa wyłącznie osoba zainteresowana.
2. Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych - (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.653)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Konrad Radziejewski
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 12:20:45
  • Liczba odsłon: 2599
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8595593]

przewiń do góry