Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji  rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych

Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji miasta.

Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 roku Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3

Zarządzenie nr 5/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza

Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie odwołania członka Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych.

Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie odwołania członka Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.promocji miasta.

Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie powołania członka Komisji rekrutacyjnej i do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Pozyskiwania Środków Finansowych.

Zarządzenie  nr 9/2015  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie powołania członka Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.promocji miasta.


Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik Nr 1  

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 stycznia 2015 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu. Załącznik

Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.obsługi kasy

Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2  

Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie: wniesienia do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. w Gostyninie aportu w postaci nieruchomości

Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 80/2008 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie sposobu korzystania z pojazdów i sprzętu silnikowego oraz w sprawie gospodarki paliwowej w Gminie Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lutego 1015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2015

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu w 2015 r.

Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrz Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw likwidacji barier architektonicznych w obiektach  użyteczności publicznej na terenie miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie nr 25/2015  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania oferty inwestycyjnej  dla inwestorów.

Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygniecie ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2015.

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Gostynia z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania w Urzędzie Miasta Gostynina zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - Załącznik

Zarządzenie Nr 35/2015 - Anulowano

Zarządzenie nr 36/2015   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds.opracowania Strategii Rozwoju Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie: powołania Gostynińskiej Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Gostynina

Zarządzenia Nr 38/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyk

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: powołania Zespołu negocjacyjnego dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowań za grunty wydzielone i przejęte pod drogi publiczne.

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Opinia RIO

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2015 rok

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku zmieniające uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-202 2

Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik  

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania nowych członków Gostynińskiej Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Miasta  Gostynia z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 16/2012 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzania oględzin w zakresie postępowań administracyjnych dot.zajęcia pasa drogowego dróg gminnych publicznych.

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2015”.

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania niewykorzystanych formularzy ścisłego zarachowania do wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 1, uzupełnienia składu komisji oraz zmiany zarządzenia Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych w dniu 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015

Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina Załącznik

Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego. Załącznik nr 1  

Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 47/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  12 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów - wersja edytowalna wyniki naboru

Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  12 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji dzieci z Gminy Miasta Gostynina w ramach realizacji zadania: „Opiekun dzienny w Gostyninie” - wersja edytowalna

Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji socjalnej

Zarządzenie nr 65/2015 - Anulowano

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 5 i w obwodowej komisji wyborczej nr 13, uzupełnienia składu komisji oraz zmiany zarządzenia nr 52/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 maja 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie nr   69/2015  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia   27 maja   2015 r. w sprawie: ogłoszenia   zasad rekrutacji   dzieci   z Gminy Miasta Gostynina   w ramach realizacji zadania:  „Opiekun dzienny w Gostyninie” - wersja edytowalna.

    Wyniki rekrutacji dzieci z Gminy Miasta Gostynina w ramach realizacji zadania: “Opiekun dzienny w    Gostyninie”

Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Rynek i Zamkowej.

Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Gostynina.

Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina Załącznik

Zarządzenie nr 75/2015   Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 29 maja 2015 r.  w sprawie: udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Miasta Gostynina - Pani Renacie Zagórskiej  Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do wykonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Opiekun dzienny w Gostyninie” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH –edycja 2015” (moduł 1)

Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie odwołania Pani Joli Rosińskiej ze stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostynina

Zarządzenie Nr 77 /2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2015 r.w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert dotyczących wyboru dziennych opiekunów, na potrzeby realizacji projektu pn. „Opiekun dzienny w Gostyninie”

Zarządzenie Nr 78/2015   Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 03 czerwca 2015 roku  w sprawie: ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyj ę cie terminu uśrednionego dla działek położonych w Gostyninie, przy ulicy Wojska Polskiego 30 oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2960/3 i 2959/4, będących  w użytkowaniu wieczystym Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 03.06.2015r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu.

Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Gostyninie prowadzonego przez Gminę Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1  

Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 czerwca 2015 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru opiekuna dziennego. Informacja o wyborze

Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu w 2015 r.

Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie_nr_87_2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz

Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji dzieci z Gminy Miasta Gostynina w ramach realizacji zadania: „Opiekun dzienny w Gostyninie”. 

     Wyniki rekrutacji dzieci z Gminy Miasta Gostynina w ramach realizacji zadania: “Opiekun dzienny w Gostyninie”

Zarządzenie Nr 91/2015   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Gostyninie  

Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Gostyninie przy ul. Bierzewickiej. Wykaz

Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina Załącznik

Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon, okno i ogród przydomowy na terenie Gminy Miasta Gostynina w 2015 r. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zapewnienia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ul. Dybanka w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Kowalskiej. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasta Gostynina w zakresie rozwoju sportu w 2015 r.

Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lipca 2015 roku w  sprawie powołania dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, której zadaniem jest rozstrzygnięcie ofert dotyczących wyboru opiekuna dziennego, na potrzeby realizacji projektu pn. „Opiekun dzienny w Gostyninie”

Zarządzenie nr 103/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Gostynina.

Zarządzenie nr 105/2015 zarzadzenie_nr_152_2015.pdf Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 107/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powierzenia Pani Agnieszce Żurawicz stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Gostyninie.

Zarządzenie nr 108/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Zazamcze. Wykaz nieruchomości.

Zarządzenie nr 109/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz nieruchomości.

Zarządzenie nr 110/2015   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie powołania składu Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.    

Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie ustanowienia dnia 14 sierpnia 2015 r.dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lipca 2015 r.  w sprawie przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz

Zarządzenie nr 113/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 98/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w Gostyninie przy ul. Dybanka w celu powiększenia i poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wykaz

Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina Załącznik  

Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości. Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 119/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Kowalskiej. Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 121/2015  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.   Załącznik nr 1  

Zarządzenie nr 122/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Gostynina pełnienia obowiązków podczas nieobecności Burmistrza Miasta Gostynina.

Zarządzenie nr 123/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 sierpnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2015 rok

Zarządzenie nr 124/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 125/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 126/2015   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 127/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds.referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie nr 128/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds.referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 129/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji ds.referendum Nr 10

Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zarządzenie nr 132/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2015 rok

Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 134/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina Załącznik

Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu EZD w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 136/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 września 2015 r. w sprawie odwołania członków Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 7 i Nr 15.

Zarządzenie nr 137/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds.referendum  w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 138/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Mazowieckiej, ul. Polnej i ul. Langenfeld. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 września 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie

Zarządzenie Nr 140/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Kowalskiej. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zapewnienia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie nr 143/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 144/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. Kolonia.

Zarządzenie Nr 145/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 146/2015 Burmistrza Miasta Gostynina   z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds.Weryfikacji Projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie nr 148/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie pobierania opłat za kserowanie/drukowanie w ramach funkcjonowania Lokalnego Centrum Kompetencji

Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia limitu kosztów miesięcznych na rozmowy telefoniczne prowadzone ze służbowych telefonów komórkowych

Zarządzenie_nr_152 / 2015 zarz_001.jpg Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 rok.

Zarządzenie nr 153/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 154/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 155/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 października 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 156/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 września 2015 roku  w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu EZD w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 157/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 października 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr2 i w obwodowej komisji wyborczej nr 5, uzupełnienia składu komisji oraz zmiany zarządzenia Nr 152/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 158/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 159/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2015 roku w sprawie określenia wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Gostynina, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

Zarządzenie Nr 161/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 164/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 165/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 listopada 2015 . w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 167/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Rynek. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 168/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 Załącznik nr 1 Zal1 Zal1a Zal2 Zal2a Zal2b Zal2c Zal2d Zal2e Zal3 Zal3a Zal4 Zal5 Zal6 Zal7 Zal8 Zal9 Zal10 Zal11 Zal11a Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 170/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina Załącznik 

Zarządzenie Nr 171/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 172/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 174/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Gostynina oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina. Załącznik

Zarządzenie Nr 175/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 176/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik   

 
Zarządzenie nr 177/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia spraw, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć oraz składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza Miasta Gostynina przez Sekretarza Miejskiego.


Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowych położonych w Gostyninie.

Zarządzenie nr 180/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 grudnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miasta w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian z planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik

Zarządzenie nr 183/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015
Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2015 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 

Zarządzenie nr 185/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie zmiany regulaminu Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 189/2015   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie kwalifikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Wsa dotyczących wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Gostynina oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Zarządzenie Nr 191/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Gostynina.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nakwaska Łucja
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-12 12:32:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Nakwaska Łucja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-08 09:00:57
  • Liczba odsłon: 6212
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8593734]

przewiń do góry