Gostynin, dnia 05.12.2019 r.OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie, w imieniu Gminy Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA KLUBU DZIECIĘCEGO „UŚMIECH MALUCHA” W GOSTYNINIE W ROKU 2020

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:1. Przedmiotem zapytania jest sukcesywna dostawa posiłków (świadczenie usługi cateringowej) dla maksymalnej liczby 30 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia, które będą przygotowywane z uwzględnieniem zasad żywienia małego dziecka od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci), w cenach jednostkowych brutto określonych w Załączniku nr 1 do zapytania, który stanowić będzie integralną część umowy.

2. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową za jakość, przydatność oraz spełnienie wymagań określonych w umowie oraz za spowodowane w trakcie realizacji dostaw, uszkodzenia mienia lub spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia osób w wyniku realizowanych dostaw.

3. W trakcie realizacji przedmiotu zapytania dopuszcza się możliwość zmiany przez Zamawiającego ilości poszczególnych posiłków, nie powodującej powiększenia wartości przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełniał poprzez oferowane produkty wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności, a w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. – O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 r., poz. 1252 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. – O jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178, t.j.). Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP – Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

5. Dostarczane posiłki powinny być przygotowane z produktów żywnościowych, które winny odpowiadać Polskim Normom (także wtedy gdy stosowanie Polskich Norm nie jest obowiązkowe) oraz być zgodne z normami określonymi i obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej. Jakość dostarczanych produktów oraz sposób ich dostawy winny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku (klasy) w szczególności:

  • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. – O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze zm.);

  • ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. – O produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 824 ze zm.);

  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. – W sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. 2015 poz. 29 .);

  • rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. – W sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. 2004.139.1);

  • oraz rozporządzenia WE Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE. L. 2004.139.55).

6. Spełniający inne wymagania wskazane we wzorze umowy – stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 1. Termin wykonania zamówienia

Usługa cateringowa będzie wykonywana w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020.

  3. Sposób obliczania ceny oferty: 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.

 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 1. Kryterium wyboru oferty:Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:Cena oferty brutto: 60% - C

Czas dostawy: 25% - D

Termin płatności faktury: 15% - TOferta będzie oceniana (liczba punktów – P) na podstawie wzoru:

P = C + D + TZa najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów.Sposób oceniania ofert:

1) w kryterium cena (C) najwyższą liczbę punktów (maks. 60) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, a każda następna oferta odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem:

Cn:Co x 60 = liczba punktów otrzymanych w kryterium cena, gdzie

Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich nieodrzuconych ofert cenowych

Co – cena brutto ocenianej oferty2) kryterium czasu dostawy (D) – najwyższą liczbę punktów (maks. 25) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najkrótszy czas dostawy posiłku, liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania w danym dniu przez Zamawiającego. Liczba punktów zostanie przyznana na podstawie poniższych zasad:

25 punktów – do 25 minut

15 punktów – od 26 do 45 minut

5 punktów – od 46 do 59 minut

0 punktów – powyżej 60 minut3) kryterium płatności faktury (T) liczba punktów (maks. 15) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy termin płatności faktury. Liczba punktów zostanie przyznana na podstawie poniższych zasad:

za 14 dniowy termin płatności faktury – 0 punktów

za 21 dniowy termin płatności faktury – 5 punktów

za 30 dniowy termin płatności faktury – 10 punktów 1. Sposób przygotowania oferty:Oferta powinna zawierać formularz ofertowy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego). 1. Miejsce i termin złożenia oferty:Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 – do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 10:00

listownie z dopiskiem na kopercie: „Oferta na dostawę posiłków –  catering – do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” na adres : Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”, ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin,

– osobiście w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę posiłków – catering – do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” do siedziby Klubu przy ul. Wojska Polskiego 23, 09-500 Gostynin. 1. Wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia:Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Klubu – Iwona Rzegocka – Gontarek, tel. 885 – 366 – 555.Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ PDF

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - UMOWA - POBIERZ PDF

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Iwona Rzegocka-Gontarek
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-05 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-05 14:11:13
 • Liczba odsłon: 381
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8596609]

przewiń do góry