WSTĘP DO DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa MOSiR w Gostyninie .

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-10-15

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- obecnie strona internetowa MOSiR działa jako rozszerzenie darmowych stron, jako podstrona Mazura Gostynin, dlatego też nie spełnia wymogów technicznych do dostosowania jej dla wymogów ustawy,

- wszelkie rozszerzenia, deklaracja dostepności czy wyświetlanie ostatnich modyfikacji nie są możliwe do wprowadzenia,

Powody wyłączenia:

- strona internetowa została zaprojektowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej

- dlatego też, podjeliśmy działania mające na celu zbudowanie zupełnie nowej strony od podstaw /przewidywany czas zakończenia prac nad dostepnością cyfrową do dnia 31.01.2021r./

 

TREŚCI LUB FUNKCJE NIEDOSTĘPNE:

część plików nie jest dostępnych cyfrowo lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych,

tytułu itp.),

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Maciejewski E-mail: mosir.gostynin@op.pl. Kontaktować można się dzwoniąc pod nr tel. 24 235 33 97.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można składać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin, osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,

powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich), pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich  Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl Telefon: 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna

STADION MOSiR w Gostyninie ul. Sportowa 1

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek nie posiada windy – dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

3. Opis dostosowań:

Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w recepcji po prawej stronie od wejścia głównego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy boisku Orlik.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Parkingi przy budynku są ogólnodostępne bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o dostępności obiektu:

Teren wokół budynku i trybuny piłkarskiej-głównej, jest utwardzony i ma powierzchnię asfaltową, dostosowaną do poruszania się na wózkach, pozbawioną krawężników i progów.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku na poziomie parteru i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości.

8. Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku:

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Ośrodka istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

9. Informacje dodatkowe:

W budynkach MOSiR-u nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.

Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

 

HALA SPORTOWA MOSiR ul. Kutnowska 7

Hala MOSiR znajduje się na wydzielonej działce z dala od ruchu ulicznego. Jest to budynek parterowy, do którego wejście możliwe jest z dwóch stron. W przypadku wejścia głównego drzwi są dwuskrzydłowe. Do wejścia prowadzą schody co uniemożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. W przypadku wejścia bocznego drzwi są jednoskrzydłowe. Do wejścia bocznego prowadzi podjazd co umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Nad wejściem bocznym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Korytarze w hali są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Podłogi są antypoślizgowe. Na parterze budynku znajduje się WC oraz łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed muszlą i umywalką zapewniona jest powierzchnia do swobodnego manewru o rozmiarach 150 cm x 150 cm.

Baterie kranowe, pojemniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami papierowymi, suszarki są instalowane w zasięgu rąk osób poruszających się na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Parking przy budynku jest ogólnodostępny bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku hali nie ma możliwości skorzystania za tłumacza języka migowego na miejscu.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku, zapewnienie komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami:

Pracownik obsługi hali udzieli wszelkich niezbędnych informacji oraz okaże pomoc w obsłudze interesanta w sposób dogodny dla niepełnosprawnych.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-19 18:33:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-16 10:11:57
  • Liczba odsłon: 96
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8315040]

przewiń do góry