WSTĘP DO DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych nie posiada strony internetowej.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

– W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Maciejewski E-mail: mosir.gostynin@op.pl. Kontaktować można się dzwoniąc pod nr tel. 24 235 33 97.

– Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można składać pod adresem: Miejski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin, osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy.

– Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

– Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

– Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

– W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich),

– pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

– Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

– Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

– E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

– Telefon: 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK PŁYWALNI MIEJSKIEJ ul. Kutnowska 7a

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, przez platformę. Przy schodach zewnętrznych wejściowych znajduje się platforma do przemiesczania osób niepełnosprawnych. Przy parkingu znajduje się dzwonek przywołujący obsługę platformy.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada windę – dla osób na wózkach.

3. Opis dostosowań:

Schody zewnętrzne oraz wewnętrzne posiadają oznaczenia taśmą żółto-czarną /przyklejone na podstopniach/. Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu.

4. Informacje dodatkowe:

Pływalnia posiada dodatkową szatnię wraz z natryskiem dla osób niepełnosprawnych. W hali basenowej osoby niepełnosprawne mają do dyspozycji akcesoria do utrzymania się na powierzchni wody, nauki pływania jak i również asekuracji podczas korzystania z basenu.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:

Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi 2 miejscami dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak możliwości wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem na basen i pomieszczeń basenowych.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

Brak takiej możliwości.

8. W budynku MOSWiZ Gostynin nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

9. Pracownicy Pływalni są przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy osobom

niepełnosprawnym.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-19 18:36:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-15 13:15:05
  • Liczba odsłon: 89
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8303769]

przewiń do góry