UWAGA

 

Ogłoszenie dot. nowego postępowania o zawarcie umowy koncesji dostępne jest na stronie http://www.umgostynin.bip.org.pl/?tree=1661

 

ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE - (patrz dół strony)

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI 02.07.2009r. - Pobierz  (patrz dół strony)

 

ZMIANA OGŁOSZENIA 12.06.2009r. - Pobierz dot.:

SEKCJI III.1.3.1) - pkt 1) i pkt 3)

SEKCJI III.1.3.2) - pkt 1) i pkt 6)

SEKCJI IV.2.2) - Termin składania wniosków

SEKCJI VI.2) - w pkt 2 litera c)

 

Wyjaśnienia do treści ogłoszenia 10.06.2009r. - Pobierz

ZMIANA OGŁOSZENIA 02.06.2009r. - dot. SEKCJI III.1.1.1) Oświadczenie składane wraz z wnioskiem o zawarcie umowy koncesji  -  Pobierz

ZMIANA OGŁOSZENIA 26.05.2009r. - dot. SEKCJI VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA -  Pobierz

ZMIANA OGŁOSZENIA 28.04.2009r. - dot. SEKCJI VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE - Pobierz

DODANO ZAŁĄCZNIK NR 5 28.04.2009r. - Patrz dół strony

ZMIANA OGŁOSZENIA 13.05.2009r. - dot. SEKCJI VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE - Pobierz

DODANO ZAŁĄCZNIK NR 6 13.05.2009r. - Patrz dół strony

 

 

ZP.3440/1/09

 

OGŁOSZENIE O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE

 

na zadanie pn.:

 

Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”

 

 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina

Adres pocztowy: Rynek 26

Miejscowość: Gostynin Kod pocztowy: 09-500

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych Tel.: +48 24 236 07 37

Osoby do kontaktów:

mgr Iwona Dębowska Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

E-mail: zampub33@wp.pl Faks: 024 236 07 12

mgr inż.  Włodzimierz Frontczak, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,

Tel.:(+48-24) 236 07 22.

E-mail: gpi@gostynin.pl  Faks: (+48-24) 236 07 12;

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.gostynin.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Szczegółowe dokumenty można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Wnioski należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.III

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Ogólne usługi publiczne

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS KONCESJI
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Gostynin
Kod NUTS PL121
II.1.3) Krótki opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie na zasadach koncesji na roboty budowlane, obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie” składającego się w szczególności z hotelu, parku wodnego z basenami otwartymi, saunami, lecznicami, SPA, centrami konferencyjnymi, klubem sportowym, restauracją, klubem nocnym i kręgielnią, które stanowią całość techniczno - użytkową z instalacjami i urządzeniami, z miejscami do parkowania samochodów, wybudowaną i oddaną do użytkowania wraz z zagospodarowanym terenem wokół, m.in. polami golfowymi, kortami tenisowymi oraz placami zabaw dla dzieci. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu koncesji będzie przekazanie prawa do eksploatacji i do wyłącznego korzystania z wybudowanego obiektu parku rekreacji przez określony w wybranej ofercie okres zwrotu nakładów oraz częściowa płatność Koncesjodawcy. Koncesjodawca nie przewiduje podziału przedmiotu koncesji na części.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45212000
Dodatkowe przedmioty

45232430

45330000

45223300

71220000

71320000

79930000

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe): 51474929.95 Waluta: EUR

II.2.2) Minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie powierzy się stronom trzecim (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

III.1.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności niezbędne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W postępowaniu mogą wziąć udział Podmioty, które spełniają poniższe warunki, określone zgodnie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, (Dz. U. Nr 19 poz.101), zwanej dalej ustawą).

O zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się Podmioty spełniające następujące warunki:

1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu koncesji;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji;

3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, je-żeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4) nie był karany, ani On ani też wspólnicy spółki jawnej, partnerzy w spółce partnerskiej, komplementariusze, w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub członkowie zarządu w spółce partnerskiej lub spółce kapitałowej nie byli karani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Podmiot zobowiązany jest do przedłożenia następujących poniżej wskazanych dokumentów lub oświadczeń.

III.1.1.1) Oświadczenia składane wraz z wnioskiem o zawarcie umowy koncesji:

Formularze wniosku oraz oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Koncesjodawcy.

1) Oświadczenie Podmiotu złożone przez upoważnione do jego reprezentowania osoby, zawierające zgłoszenie udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane oraz o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o koncesji wraz z jego załącznikami, a także, iż jest on uprawniony do złożenia w imieniu reprezentowanego Podmiotu/-ów wniosku o udział w postępowaniu.

2) Oświadczenie Podmiotu złożone przez upoważnione do jego reprezentowania osoby, o spełnianiu, z zastrzeżeniem pkt 3), wskazanych w ogłoszeniu o koncesji warunków udziału w postępowaniu:

a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego przedmiotu koncesji;

b) posiada kwalifikacje techniczne lub zawodowe, w tym: niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji;

c) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszą koncesją, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

d) nie był karany, ani On ani też wspólnicy spółki jawnej, partnerzy w spółce partnerskiej, komplementariusze, w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub członkowie zarządu w spółce partnerskiej lub spółce kapitałowej nie byli karani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

3) Oświadczenie, iż warunki określone w pkt 2) lit a), b) spełnia inny podmiot, z którym łączą składającego wniosek stosowne zobowiązania, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

4 ) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

III.1.1.2) Dokumenty składane przez Podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo przez Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy:

1) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt III.1.1) ppkt 4, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

2) Oświadczenie, że nie jest w likwidacji lub że nie ogłoszono jego upadłości o ile nie zawarł po ogłoszeniu upadłości układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli układ nie przewiduje likwidacji majątku upadłego.

III.1.1.3) Jeżeli Podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.1.1.1) oraz III.1.1.2) ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Dokumenty, o których mowa w pkt a) i b) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt III.1.1.1) ppkt 4) oraz w pkt III.1.1.2) ppkt 1) Podmiot składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia Podmiotu albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą . Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym.

III.1.1.4) Podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy koncesji składają każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w punktach III.1.1.2) ogłoszenia.

1) Oświadczenia, o których mowa w punkcie III.1.1.1) pkt 1) ogłoszenia składa w imieniu Podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji, ich Pełnomocnik.

2) Oświadczenie Pełnomocnika Podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji o spełnianiu, z zastrzeżeniem pkt 3), wskazanych w ogłoszeniu o koncesji warunków udziału w postępowaniu, iż:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu koncesji;

b) wspólnie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji;

c) każdy z nich posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

d) żaden z nich nie był karany, jak i nie byli karani wspólnicy spółki jawnej, partnerzy w spółce partnerskiej, komplementariusze, w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub członkowie zarządu w spółce partnerskiej lub spółce kapitałowej nie byli karani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

3) Oświadczenie, iż warunki określone w pkt 2) lit a), b) spełnia inny podmiot, z którym łączą ich stosowne zobowiązania, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

III.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy)

III.1.2.1) W postępowaniu mogą wziąć udział Podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu koncesji tj.

1) osiągnęli w trzech ostatnich latach obrotowych (a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przychód z działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 300 mln PLN łącznie, w tym w ostatnim roku obrotowym (a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) - co najmniej 100 mln PLN;

2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie mniejszym niż 250 mln PLN,

3) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 20 mln zł.

III.1.2.2) Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, jest zobowiązany przedstawić:

1) rachunki zysków i strat (a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdań, inne dokumenty określające przychody) za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Jeżeli w rachunkach zysków i strat będą podane wartości w walucie innej niż PLN, będą one przeliczone na PLN (w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) według kursu średniego NBP danej waluty z dnia bilansowego;

2) informację banku, w którym Podmiot posiada rachunek, potwierdzającą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Jeżeli w informacjach z banku będą podane wartości w walucie innej niż PLN, będą one przeliczone na PLN (w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia danej informacji.

3)  polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności.

4) zobowiązanie innego podmiotu, iż spełnia warunki określone w pkt III.1.2.1), zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

III.1.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy)

III.1.3.1) W postępowaniu mogą wziąć udział Podmioty, które:

1) w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonali, co najmniej 1 obiekt budowlany wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112.poz,1316 z późn. zm.): klasa - 1211 Budynki hoteli, klasa 1220 – Budynki biurowe, klasa 1230 – budynki handlowo-usługowe, 1261 - ogólnodostępne obiekty kulturalne, klasa 1263 – budynki szkół i instytucji badawczych, klasa 1264 – budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, klasa 1265 - budynki kultury fizycznej, klasa 2411 – Boiska i budowle sportowe, o powierzchni netto nie mniejszej niż 15 000 m2 oraz co najmniej 1 stację uzdatniania wody lub ujęcie wód wgłębnych;

2) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji przedmiotu koncesji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), to jest osobą:

– głównego projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, który zaprojektował, co najmniej dwa obiekty kubaturowe wg PKOB klasy jak w pkt 1) sekcji III.1.3.1) o kubaturze brutto każdego z nich nie mniejszej niż 30 000 m3 oraz posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

– projektanta konstruktora posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej który zaprojektował co najmniej dwa obiekty kubaturowe wg PKOB klasy jak w pkt 1) sekcji III.1.3.1) o kubaturze brutto każdego z nich nie mniejszej niż 30 000 m3 oraz posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

– projektanta lub projektantów instalacji sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, który zaprojektował, co najmniej dwa obiekty stacji uzdatniania wody lub ujęcia wód wgłębnych oraz posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

– projektanta lub projektantów instalacji elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacji elektrycznych, który zaprojektował sieć zasilającą i instalację dla co najmniej dwóch obiektów, w tym: jednej stacji uzdatniania wody lub ujęcia wód wgłębnych i jednego obiektu kubaturowe wg PKOB klasy jak w pkt 1) sekcji III.1.3.1) o kubaturze brutto nie mniejszej niż 30 000 m3 oraz posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

– specjalistę ds. komputerowych systemów sterowania – należy przez to rozumieć specjalistę z doświadczeniem w zakresie projektowania sieci komputerowych dla min. 2 obiektów użyteczności publicznej.

3) w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – zarządzali lub nadal zarządzają co najmniej 1 obiektem budowlanym wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112.poz,1316 z późn. zm.): klasa - 1211 Budynki hoteli, klasa 1220 – Budynki biurowe, klasa 1230 – budynki handlowo-usługowe, 1261 - ogólnodostępne obiekty kulturalne, klasa 1263 – budynki szkół i instytucji badawczych, klasa 1264 – budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, klasa 1265 - budynki kultury fizycznej, klasa 2411 – Boiska i budowle sportowe, o powierzchni netto nie mniejszej niż 15 000 m2 przez okres co najmniej 36 miesięcy.

III.1.3.2) Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest przedstawić:

1) podpisany przez Podmiot lub osoby upoważnione do reprezentacji Pomiotu wykaz wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania obiektów kubaturowych wg PKOB klasy jak w pkt 1) sekcji III.1.3.1), o powierzchni netto nie mniejszej niż 15 000 m2 oraz obiektów stacji uzdatniania wody lub ujęć wód wgłębnych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że każda ujęta w nim robota budowlana została wykonana z należytą starannością. Wykaz powinien obejmować:

a) zakres oraz opis robót i powierzchnię zabudowy,

b) datę wykonania

c) wskazanie odbiorców/zamawiających, na rzecz, których wykonane były roboty (z podaniem ich adresu) oraz

d) lokalizację obiektu;

2) dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt 1 sekcji III.1.3.1) ogłoszenia, zostały wykonane należycie (np. referencje lub protokoły odbioru końcowego, stwierdzające bezusterkowe wykonanie robót);

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu koncesji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu koncesji, w tym:

a) dla osoby głównego projektanta i konstruktora - informacji, że zaprojektowali każdy z nich po co najmniej dwa obiekty wg PKOB klasy jak w pkt 1) sekcji III.1.3.1) o kubaturze brutto powyżej 30.000 m3 każdy,

b) dla osoby projektanta instalacji sanitarnych - informacji, że zaprojektował on co najmniej dwa obiekty stacji uzdatniania wody lub ujęcia wód wgłębnych,

c) dla osoby projektanta instalacji elektrycznych - informacji, że zaprojektował on co najmniej dwa obiekty sieć zasilającą i instalację dla co najmniej dwóch obiektów, w tym: jednej stacji uzdatniania wody lub ujęcia wód wgłębnych i jednego obiektu wg PKOB klasy jak w pkt 1) sekcji III.1.3.1) o kubaturze brutto nie mniejszej niż 30.000 m3,

d) dla osoby specjalisty ds. komputerowych systemów sterowania - informacji, że zaprojektował on sieci komputerowe dla co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej.

Wykaz powinien obejmować:

1) imię i nazwisko,

2) kubaturę i lokalizację obiektu,

3) rodzaj wykonywanych robót,

4) wskazanie odbiorców/zamawiających, na rzecz, których wykonane były roboty (z podaniem ich adresu).

5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać przedmiot koncesji, posiadają wymagane uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego, Oferent w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt III.1.1.1) pkt 1-3, może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań, musi jednak wykazać Koncesjodawcy, że będzie spełniał te warunki przedkładając w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji koncesji;

6) podpisany przez Podmiot lub osoby upoważnione do reprezentacji Pomiotu wykaz zarządzanych w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania obiektów kubaturowych wg PKOB klasy jak w pkt 1) sekcji III.1.3.3), o powierzchni netto nie mniejszej niż 15 000 m2 , przez okres co najmniej 36 miesięcy. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że każda ujęta w nim usługa zarządzania była lub nadal jest wykonywana z należytą starannością. Wykaz powinien obejmować:

a) zakres oraz opis usługi z podaniem powierzchni zabudowy,

b) okres wykonywania c) wskazanie odbiorców/zamawiających, na rzecz, których usługi te były lub nadal są wykonywane (z podaniem ich adresu) oraz d) lokalizację obiektu.

7) Zobowiązanie innego podmiotu, iż spełnia warunki określone w pkt III.1.3.1), zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:

1. Cena za zaprojektowanie i wybudowanie obiektu

2. Okres zaprojektowania i wybudowania obiektu

3. Okres eksploatacji obiektu

4. Doświadczenie Podmiotu/Podmiotów oceniane na podstawie wykazu wykonanych robót

5. Wielkość przychodu wskazanego w ostatnim roku obrotowym

Uwaga: Sposób oceny ofert zostanie szczegółowo określony w opisie warunków koncesji.

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

ZP.3440/1/09

IV.2.2) Termin składania wniosków

Data: 30/06/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00

IV.2.3) Języki, w których można sporządzać wnioski

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH

tak

nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013: Priorytet VI: Wykorzystanie
walorów naturalnych i kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie: 6.1 Turystyka dla Projektu: „Termy Gostynińskie”.

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

1. PODSTAWA PRAWNA POSTEPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w którym pierwszym etapem jest składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW.

Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

a) Podmiot może złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony na piśmie w języku polskim w sposób czytelny i trwały. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być złożony wyłącznie w formie pisemnej.

b) Dokumenty składające się na wniosek powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

c)  Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres Podmiotu (ewentualnie pieczęć), Gmina Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych/ ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Znak sprawy: ZP.3440/1/09. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Zaprojektowanie i budowę obiektu pn.: ”TERMY GOSTYNIŃSKIE”. Nie otwierać przed 30.06.2009 r. godz. 12:00.

3. PEŁNOMOCNICTWO.

Wraz z wnioskiem należy złożyć również pełnomocnictwo - dla Podmiotu w postępowaniu albo do reprezentowania Podmiotu w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca podmiot w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy koncesji (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy koncesji są zobowiązane do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwa mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

4. NIE PRZYJĘCIE WNIOSKU.

W przypadku nie złożenia przez Podmiot oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu lub złożenia ich w niepełnym zakresie, koncesjodawca informuje Podmiot o nie przyjęciu wniosku.

5. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY.

Koncesjodawca potrzebuje, aby wybrany Koncesjonariusz zagospodarował teren Gminy, wyposażony w naturalnie bogate zasoby wód wgłębnych geotermalnych. Zasoby te są tym bardziej atrakcyjne, że po wykonaniu wierceń, pobraniu próbek oraz w wyniku wstępnych badań i analiz laboratoryjnych stwierdzono ich zdolności lecznicze. Mając taką wiedzę Koncesjodawca wymaga, aby przy przygotowaniu koncepcji zagospodarowaniu tego terenu wykorzystać 2 aspekty tego zjawiska, tj.:

- zdolności grzewcze wód geotermalnych,
- zdolności lecznicze tych wód.

Ponadto wymaganiem Koncesjodawcy jest, aby:

- dostęp do korzystania z tych wód otwarty za rozsądnie naliczoną opłatą,
- przy okazji świadczenia usług leczniczych, Koncesjonariusz powinien zaproponować bogatą ofertę usług towarzyszących, m.in.: rekreacyjnych i hotelowo-restauracyjnych,
- Koncesjonariusz przewidział bardzo sprawny sposób zarządzania obiektem w celu pokrycia bieżących
kosztów utrzymania i obsługi obiektu oraz sukcesywnego generowania dochodów,
- najlepiej gdyby obiekt ten znalazł się wśród atrakcji rekreacyjno-leczniczych Europy Środkowej, jako obiekt o wysokim standardzie, dobrze wyreklamowany we wszystkich przewodnikach turystycznych i krajoznawczych,
- reklama usług i naturalnych atrakcji tego obiektu powinna być obecna na co dzień we wszystkich informatorach multimedialnych, począwszy od pozycjonowania w najpopularniejszych przeglądarkach
internetowych.

Reasumując - Koncesjodawca oczekuje doświadczonego partnera z dużym wkładem własnych środków inwestycyjnych, posiadającego doświadczenie w projektowaniu, budowie jak i sprawnym zarządzaniu tego typu obiektami, tak aby obiekt ten funkcjonował spełniając zadanie publiczne,jakim jest zapewnienie usług rekreacyjno-zdrowotnych przy zachowaniu stałej dochodowości, w celu zwrotu poniesionych nakładów.

6. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU KONCESJI:

Pożądany termin zaprojektowania i budowy obiektu to okres do 36 miesięcy od zawarcia umowy koncesji.

7. WADIUM.

Koncesjodawca będzie wymagał wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł). Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostaną w opisie warunków koncesji.

8. OFERTY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM KONCESJODAWCY.

Koncesjodawca uzna ofertę za nieodpowiadającą jego wymaganiom i nie dopuści oferty do oceny i porównania jeżeli:

a) jest ona niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści opisu warunków koncesji;

c) została złożona przez Podmiot, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

d) została złożona przez Podmiot niezaproszony do składania ofert;

e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;

f) Podmiot nie złożył wyjaśnień, nie sprecyzował lub nie dopracował złożonej oferty w terminie wyznaczonym przez Koncesjodawcę;

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

h) Podmiot, który złożył ofertę nie wniósł wadium na cały okres związania ofertą.

9. FORMA DOKUMENTÓW.

Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Koncesjodawca nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu. W przypadku Podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Koncesjodawca i Podmioty przekazują drogą pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencję pisemną należy kierować na adres:

Gmina Miasta Gostynina,
Wydział Zamówień Publicznych, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.
Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: +48 24 236 07 12
W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia o koncesji Koncesjodawca udzieli wyjaśnień na stronie internetowej http://www.umgostynin.bip.org.pl , pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynęła do Koncesjodawcy na nie mniej niż 10 dni przed terminem składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie udostępniona bez ujawniania źródła zapytania. Koncesjodawca może dokonać zmiany treści ogłoszenia przez jej publikację na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na własnej stronie internetowej.

11. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA:

Koncesjodawca może odwołać postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynął żaden wniosek o zawarcie umowy koncesji, zgodny z treścią ogłoszenia i art. 13 ustawy albo nie złożono żadnej oferty odpowiadającej jego wymaganiom,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Koncesjodawca może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu koncesji,

3) okres korzystania z przedmiotu koncesji jako okres zwrotu nakładów w najkorzystniejszej ofercie jest dłuższy niż maksymalny okres na jaki Koncesjodawca może zawrzeć umowę koncesji.

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy koncesji nie leży w interesie publicznym,

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy koncesji,

6) Koncesjodawca nie uzyskał lub zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania z funduszy UE zapowiedzianych preumową.

VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Adres pocztowy: ul. Jasna 6

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-013

Kraj: Polska

E-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl Tel.: +48 22 553 70 00

Faks: +48 22 826 98 89

Adres internetowy

(URL):

www.wsa.warszawa.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wobec czynności podjętych przez Koncesjodawcę z naruszeniem przepisów ustawy, zainteresowanemu podmiotowi przysługuje prawo do wniesienia skargi. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, właściwego dla siedziby Koncesjodawcy, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez Koncesjodawcę w sprawie. Skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem Koncesjodawcy, którego czynność jest przedmiotem skargi. Koncesjodawca przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 10 dni od dnia jej wniesienia. Koncesjodawca, którego czynność zaskarżono może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Oficjalna nazwa: jak w sekcji VI.3.1)

VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

22/04/2009 (dd/mm/rrrr)

 

ZAŁĄCZNIK A

DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina

Adres pocztowy: Rynek 26

Miejscowość: Gostynin Kod pocztowy:09-500

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Wydział Inwestycji i Gospodarki

Przestrzennej

Tel.:+48 24 236 07 22

Osoba do kontaktów: Włodzimierz Frontczak

E-mail: gpi@gostynin.pl Faks:+48 24 236 07 12

Adres internetowy (URL):

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

Załącznik nr 1 - Formularz wniosku o zawarciu umowy koncesji na roboty budowlane

Załącznik nr 2  - Oświadczenie dotyczące postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane

Załącznik nr 3 - Oświadczenie (dla Podmiotów wspólnie ubiegających się o udział w postępowaniu) dotyczące postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane

Załącznik nr 4 - Opis potrzeb i wymagań Koncesjodawcy     

Załącznik nr 5 - Charakterystyka Przedmiotu Koncesji (Program funkcjonalno-użytkowy)

UWAGA

Załącznik nr 5 to plik o rozmiarze ponad 300MB, przed otwarciem należy zapisać go na dysku twardym a następnie wypakować.

Załącznik nr 6 - Wstępne Studium Wykonalności Projektu Termy Gostynińskie

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI 02.07.2009r.

 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WNIOSKÓW  O  ZAWARCIE  UMOWY  KONCESJI

 

W dniu 30 czerwca 2009 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina nastąpiło otwarcie wniosków o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i budowę obiektu pn: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „TERMY GOSTYNIŃSKIE”. Do godz. 12.00, wyznaczonej na składanie wniosków, wpłynął 1 wniosek.

wspólny Wniosek złożyły firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO  ROBÓT   INŻYNIERYJNYCH   POL-AQUA   S.A.
z  siedzibą  w Piasecznie, ul. Dworska 1, 50-500 PIASECZNO,
POL-AQUA S.A. ODDZIAŁ GENERALNEGO WYKONAWSTWA GDAŃSK,
ul. Na piaskach 10,  80-846 GDAŃSK

oraz

VAMED STANDORTENTWICKLUNG UND ENGINEERING GmBH & CO KG,
Sterngasse 5, 1230 WIEDEŃ, AUSTRIA

 


 

ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

 

ODWOŁANIE  POSTĘPOWANIA
O  ZAWARCIE  UMOWY  KONCESJI  NA  ROBOTY  BUDOWLANE


W związku z prowadzonymi od dnia 16 lipca 2009 r. negocjacjami dot. postępowania o udzielenie koncesji na Zaprojektowanie i budowę obiektu pn. Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „TERMY GOSTYNIŃSKIE”, Gmina Miasta Gostynina, działając jako Koncesjodawca na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm) niniejszym odwołuje postępowanie o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa  obiektu pn. Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „TERMY GOSTYNIŃSKIE” - z uwagi na wystąpienie okoliczności wskazanych w postanowieniu Sekcji VI.1) ust. 11 pkt 1) Ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-24 10:43:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-14 09:39:04
  • Liczba odsłon: 10301
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8069355]

przewiń do góry