UWAGA

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE (patrz dół strony)

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY (patrz dół strony) 

26.04.2010r. - zmiany w treści ogłoszenia (sekcja VI.1, sekcja VI.3.1 oraz załącznik nr 5)

 

 

ZP. 3440/1/2010

   

OGŁOSZENIE O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE

 

na zadanie pn.:

 

Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”

 

 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina

Adres pocztowy: Rynek 26

Miejscowość: Gostynin Kod pocztowy: 09-500

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Wydział Zamówień Publicznych Tel: + 48 24 236 07 37

Osoba do kontaktów: Iwona Dębowska

E-mail: zampub33@wp.pl  Faks: + 48 24 236 07 12

Punkt kontaktowy: Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Tel: + 48 24 236 07 22

Osoba do kontaktów: Włodzimierz Frontczak

E-mail: gpi@gostynin.pl  Faks: + 48 24 236 07 12

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.gostynin.pl

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Ogólne usługi publiczne

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS KONCESJI

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych

Zaprojektowanie i wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Gostynin

Kod NUTS PL121

II.1.3) Krótki opis zamówienia

Przedmiotem koncesji jest zaprojektowanie i wybudowanie, następnie zarządzanie na zasadach ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, obiektem pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie” składającym się w szczególności z hotelu, parku wodnego z basenami otwartymi, saunami, lecznicami, SPA, centrum konferencyjnym, restauracją, kręgielnią, które stanowią całość techniczno - użytkową z instalacjami i urządzeniami oraz z miejscami do parkowania samochodów, wybudowaną i oddaną do użytkowania wraz z zagospodarowanym terenem wokół, m.in. polami golfowymi, kortami tenisowymi oraz placami zabaw dla dzieci. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu koncesji będzie przekazanie prawa do eksploatacji i wyłącznego korzystania z wybudowanego obiektu przez określony w wybranej ofercie okres zwrotu nakładów. Koncesjodawca nie przewiduje podziału przedmiotu koncesji na części.

Szczegółowy opis przedmiotu koncesji zawarty jest w Charakterystyce Przedmiotu Koncesji, zamieszczonej na stronie internetowej Koncesjodawcy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45212000

Dodatkowe przedmioty

45232430

45330000

45223300

71220000

71320000

79930000

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): 51985790.80 Waluta: EUR

II.2.2) Minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie powierzy się stronom trzecim (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

II.1.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności niezbędne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W postępowaniu mogą wziąć udział Podmioty, które spełniają poniższe warunki, określone zgodnie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, (Dz. U. Nr 19 poz.101), zwanej dalej ustawą):

1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu koncesji;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji;

3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4) nie był karany, ani On ani też wspólnicy, partnerzy, komplementariusze lub członkowie zarządu nie byli karani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Podmiot zobowiązany jest do przedłożenia następujących poniżej wskazanych dokumentów, wniosków i oświadczeń.

III.1.1.1) Oświadczenia składane wraz z wnioskiem o zawarcie umowy koncesji:

1) Oświadczenie Podmiotu złożone przez upoważnione do jego reprezentowania osoby wraz z wnioskiem o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane, o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o koncesji wraz z jego załącznikami i akceptacji załączników, a także oświadczenie, iż jest on uprawniony do złożenia wniosku w imieniu reprezentowanego Podmiotu/-ów.

2) Oświadczenie Podmiotu złożone przez upoważnione do jego reprezentowania osoby, o spełnianiu, z zastrzeżeniem pkt 3), wskazanych w ogłoszeniu o koncesji warunków udziału w postępowaniu, tj. że:

a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego przedmiotu koncesji;

b) posiada kwalifikacje techniczne lub zawodowe, w tym: niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji;

c) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszą koncesją, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

d) nie byli karani, ani Oni ani też wspólnicy, partnerzy, komplementariusze lub członkowie zarządu Podmiotu nie byli karani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

3) Oświadczenie, iż warunki określone w pkt 2) lit a), b) spełnia inny podmiot, z którym łączą składającego wniosek stosowne zobowiązania, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

4 ) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, lub akt notarialny wraz z wnioskiem o wpis do właściwego rejestru - wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

5) Podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy koncesji zobowiązane są przedłożyć umowę konsorcjum lub umowę spółki celowej powołanej dla realizacji przedmiotowej koncesji.

Formularze wniosku oraz oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Koncesjodawcy

III.1.1.2) Dokumenty składane przez Podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo przez Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy:

1) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w sekcji III.1.1.1) pkt 4, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

2) Oświadczenie, że nie jest w likwidacji lub że nie ogłoszono jego upadłości, o ile nie zawarł po ogłoszeniu upadłości układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje likwidacji majątku upadłego.

III.1.1.3) Jeżeli Podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1.1) oraz III.1.1.2) ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

Dokumenty, o których mowa w pkt a) i b) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Zamiast dokumentów, o którym mowa w sekcji III.1.1.1) pkt 4) oraz w sekcji III.1.1.2) pkt 1) Podmiot składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia Podmiotu albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą . Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym.

III.1.1.4) Podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy koncesji składają każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w sekcji III.1.1.2) ogłoszenia.

1) Oświadczenia, o których mowa w sekcji III.1.1.1) pkt 1) ogłoszenia składa w imieniu Podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji, ich Pełnomocnik;

2) Oświadczenie Pełnomocnika Podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji o spełnianiu, z zastrzeżeniem pkt 3), wskazanych w ogłoszeniu o koncesji warunków udziału w postępowaniu, iż:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu koncesji;

b) wspólnie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji;

c) każdy z nich posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

d) żaden z nich nie był karany, jak i wspólnicy, partnerzy, komplementariusze lub członkowie zarządu nie byli karani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

3) Oświadczenie, iż warunki określone w pkt 2) lit a), b) spełnia inny podmiot, z którym łączą ich stosowne zobowiązania, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

 

III.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy)

III.1.2.1) W postępowaniu mogą wziąć udział Podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu koncesji tj.

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie mniejszym niż 150 mln PLN;

2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł.

III.1.2.2) Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, jest zobowiązany przedstawić:

1) informację banku potwierdzającą wysokość środków finansowych lub promesę banku dot. udzielenia kredytu dla Podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Jeżeli w informacjach z banku będą podane wartości w walucie innej niż PLN, będą one przeliczone na PLN (w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia informacji lub promesy;

2) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

3) zobowiązanie innego podmiotu, iż spełnia warunki określone w sekcji III.1.2.1), zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

 

III.1.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy)

III.1.3.1) W postępowaniu mogą wziąć udział Podmioty, które:

1) w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonali co najmniej 1 obiekt budowlany wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112.poz,1316 z późn. zm.) spośród następujących klas: klasa 1211 - budynki hoteli, klasa 1220 – budynki biurowe, klasa 1230 – budynki handlowo-usługowe, klasa 1261 - ogólnodostępne obiekty kulturalne, klasa 1263 – budynki szkół i instytucji badawczych, klasa 1264 – budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, klasa 1265 - budynki kultury fizycznej, klasa 2411 – boiska i budowle sportowe – o wartości nie mniejszej niż 120 mln PLN brutto;

2) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - zaprojektowali co najmniej 1 obiekt budowlany wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112.poz,1316 z późn. zm.) spośród następujących klas: klasa 1211 - budynki hoteli, klasa 1220 – budynki biurowe, klasa 1230 – budynki handlowo-usługowe, klasa 1261 - ogólnodostępne obiekty kulturalne, klasa 1263 – budynki szkół i instytucji badawczych, klasa 1264 – budynki szpitali i zakładów opieki medycznej, klasa 1265 - budynki kultury fizycznej, klasa 2411 – boiska i budowle sportowe – o wartości usług projektowych nie mniejszej niż 4 mln PLN brutto;

3) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne do realizacji przedmiotu koncesji w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), tj. nie mniej niż:

a) jedną osobą – głównego projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

b) jedną osobą – projektanta instalacji sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

c) jedną osobą – kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

III.1.3.2) Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest przedstawić:

1) podpisany przez Podmiot lub osoby upoważnione do reprezentacji Pomiotu wykaz wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania obiektów kubaturowych wg PKOB klasy jak w pkt 1) sekcji III.1.3.1). Pojęcie wykonanie obejmuje: budowę, rozbudowę, przebudowę lub adaptację obiektu.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ujęta w nim robota budowlana została wykonana z należytą starannością. Wykaz powinien obejmować:

a) zakres oraz opis robót,

b) datę wykonania,

c) wskazanie odbiorców/zamawiających, na rzecz, których wykonane były roboty (z podaniem ich adresu),

d) lokalizację obiektu,

e) wartość robót;

2) dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt 1 sekcji III.1.3.1) ogłoszenia, zostały wykonane należycie (np. referencje lub protokoły odbioru końcowego stwierdzające bezusterkowe wykonanie robót);

3) podpisany przez Podmiot lub osoby upoważnione do reprezentacji Pomiotu wykaz zaprojektowanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania obiektów kubaturowych wg PKOB klasy jak w pkt 2) sekcji III.1.3.1). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ujęta w nim usługa została wykonana z należytą starannością. Wykaz powinien obejmować:

a) zakres oraz opis usług,

b) datę wykonania,

c) wskazanie odbiorców/zamawiających, na rzecz, których wykonane były usługi (z podaniem ich adresu),

d) wartość usług;

4) dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa w pkt 2 sekcji III.1.3.1) ogłoszenia, zostały wykonane należycie (np. referencje lub protokoły odbioru końcowego stwierdzające bezusterkowe wykonanie usług);

5) podpisany przez Podmiot lub osoby upoważnione do reprezentacji Pomiotu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu koncesji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu koncesji. Wykaz powinien obejmować:

a) imię i nazwisko,

b) wykształcenie,

c) kwalifikacje zawodowe (numer uprawnień zawodowych i zakres),

d) planowaną funkcję w realizacji inwestycji;

6) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać przedmiot koncesji, posiadają wymagane uprawnienia w odpowiedniej specjalności wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego, Oferent w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w sekcji III.1.1.1) pkt 1-3, może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań, musi jednak wykazać Koncesjodawcy, że będzie spełniał te warunki przedkładając w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji koncesji;

7) zobowiązanie innego podmiotu, iż spełnia warunki określone w sekcji III.1.3.1), zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:

1. Cena za zaprojektowanie i wybudowanie obiektu

2. Okres zaprojektowania i wybudowania obiektu

3. Okres eksploatacji obiektu

Uwaga: Sposób oceny ofert zostanie szczegółowo określony w opisie warunków koncesji.

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

ZP.3440/1/2010

IV.2.2) Termin składania wniosków

Data: 24/05/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00

IV.2.3) Języki, w których można sporządzać wnioski

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL   PL  PT SK SL FI SV

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013: Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie: 6.2 Turystyka.

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

1. PODSTAWA PRAWNA POSTEPOWANIA O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w którym pierwszym etapem jest składanie wniosków o zawarcie umowy koncesji.

2. PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW.

Sposób przygotowania wniosku o zawarcie umowy koncesji:

a) Podmiot może złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony w języku polskim w sposób czytelny i trwały. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być złożony wyłącznie w formie pisemnej.

b) Dokumenty składające się na wniosek powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).

c) Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres Podmiotu (ewentualnie pieczątka), Gmina Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin Znak sprawy: ZP.3440/1/2010. Wniosek o zawarcie umowy koncesji w postępowaniu na Zaprojektowanie i budowę obiektu „TERMY GOSTYNIŃSKIE”. Nie otwierać przed 24.05.2010 r. godz. 12:30.

3. PEŁNOMOCNICTWO.

1. Wraz z wnioskiem należy złożyć również pełnomocnictwo - dla Podmiotu w postępowaniu albo do reprezentowania Podmiotu w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca podmiot w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

2. Podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy koncesji (np. członkowie konsorcjum lub spółki celowej) są zobowiązani ustanowić jednego Pełnomocnika do łącznego reprezentowania wszystkich Podmiotów w postępowaniu i prowadzenia negocjacji albo do reprezentowania wszystkich Podmiotów w postępowaniu, prowadzenia negocjacji i do zawarcia w imieniu wszystkich Podmiotów umowy. W takim przypadku Podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy koncesji są zobowiązane do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego jednego Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wszystkich Podmiotów w postępowaniu i prowadzenia negocjacji, a także do zawarcia umów, ze skutkiem dla wszystkich Podmiotów, które udzieliły pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

4. NIE PRZYJĘCIE WNIOSKU.

W przypadku nie złożenia przez Podmiot oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu lub złożenia ich w niepełnym zakresie, koncesjodawca informuje Podmiot o nie przyjęciu wniosku.

5. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KONCESJODAWCY.

Koncesjodawca wymaga, aby wybrany Koncesjonariusz zagospodarował teren Gminy wyposażony w naturalnie bogate zasoby wód wgłębnych geotermalnych. Zasoby te są tym bardziej atrakcyjne, że po wykonaniu wierceń, pobraniu próbek oraz w wyniku wstępnych badań i analiz laboratoryjnych stwierdzono ich zdolności lecznicze.

Mając taką wiedzę Koncesjodawca wymaga, aby przy przygotowaniu koncepcji zagospodarowania tego terenu wykorzystać 2 aspekty tego zjawiska, tj.:

- zdolności grzewcze wód geotermalnych,

- zdolności lecznicze tych wód.

Ponadto wymaganiem Koncesjodawcy jest, aby:

- dostęp do korzystania z tych wód był możliwy za rozsądnie naliczoną opłatą,

- przy okazji świadczenia usług leczniczych, Koncesjonariusz powinien zaproponować bogatą ofertę usług towarzyszących, m.in.: rekreacyjnych i hotelowo-restauracyjnych,

- Koncesjonariusz przewidział bardzo sprawny sposób zarządzania obiektem w celu pokrycia bieżących kosztów utrzymania i obsługi obiektu oraz sukcesywnego generowania dochodów,

- najlepiej gdyby obiekt ten znalazł się wśród atrakcji rekreacyjno-leczniczych Europy Środkowej, jako obiekt o wysokim standardzie, dobrze wyreklamowany we wszystkich przewodnikach turystycznych i krajoznawczych,

- reklama usług i naturalnych atrakcji tego obiektu powinna być obecna na co dzień we wszystkich informatorach multimedialnych, począwszy od pozycjonowania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

Reasumując - Koncesjodawca oczekuje doświadczonego partnera z dużym wkładem własnych środków inwestycyjnych, posiadającego doświadczenie w projektowaniu, budowie jak i sprawnym zarządzaniu tego typu obiektami rekreacyjno-zdrowotnymi przy zachowaniu stałej dochodowości, w celu zwrotu poniesionych nakładów.

6. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU KONCESJI:

Wymagany termin zaprojektowania i budowy obiektu to okres do 36 miesięcy od zawarcia umowy koncesji.

7. WADIUM.

Koncesjodawca będzie wymagał wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion zł). Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostaną w opisie warunków koncesji.

8. OFERTY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM KONCESJODAWCY.

Koncesjodawca uzna ofertę za nieodpowiadającą jego wymaganiom i nie dopuści oferty do oceny i porównania jeżeli:

a) jest ona niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści opisu warunków koncesji;

c) została złożona przez Podmiot, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;

d) została złożona przez Podmiot niezaproszony do składania ofert;

e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

f) Podmiot nie złożył wyjaśnień, nie sprecyzował lub nie dopracował złożonej oferty w terminie wyznaczonym przez Koncesjodawcę;

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

h) oferta jest niezgodna lub zmierza do obejścia postanowień projektu umowy koncesji stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia i będącej jej integralną częścią, w szczególności w zakresie który uprawnia Koncesjodawcę do odwołania postępowania;

i) Podmiot, który złożył ofertę nie wniósł wadium na cały okres związania ofertą.

9. FORMA DOKUMENTÓW.

Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Koncesjodawca nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu. W przypadku Podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, poświadczenia za zgodność z oryginałem winien dokonać Pełnomocnik.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Koncesjodawca i Podmioty przekazują drogą pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Korespondencję pisemną należy kierować na adres:

Gmina Miasta Gostynina,

Wydział Zamówień Publicznych, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26.

Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: +48 24 236 07 12

W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia o koncesji Koncesjodawca udzieli wyjaśnień na stronie internetowej http://www.umgostynin.bip.org.pl , pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynęła do Koncesjodawcy na nie mniej niż 10 dni przed terminem składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie udostępniona bez ujawniania źródła zapytania. Koncesjodawca może dokonać zmiany treści ogłoszenia przez jej publikację na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i na własnej stronie internetowej.

Koncesjodawca zastrzega, że okres prowadzenia negocjacji nie może przekroczyć 2 miesięcy od rozpoczęcia pierwszych negocjacji.

11. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA:

Koncesjodawca może odwołać postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynął żaden wniosek o zawarcie umowy koncesji, zgodny z treścią ogłoszenia i art. 13 ustawy albo nie złożono żadnej oferty odpowiadającej jego wymaganiom,

2) Kandydat na Koncesjonariusza nie akceptuje essentialia negotii albo innych ważnych postanowień projektu umowy, w szczególności w zakresie sposobu wynagradzania, ewentualnych płatności Koncesjodawcy na rzecz Koncesjonariusza wynikających z zawartej preumowy dotyczącej przygotowania projektu inywidualnego Nr 10/ RPOWM 2007-2013/2008 do kwoty 72 mln PLN, terminu realizacji inwestycji, a także zabezpieczeń, gwarancji, niedopuszczalności ustanawiania warunków zawieszających albo rozwiązujących, zaliczek, nieprzenaszalności udzielonej koncesji, a prowadzone negocjacje nie rokują rezultatów w postaci osiągnięcia przez strony kompromisu,

3) okres korzystania z przedmiotu koncesji jako okres zwrotu nakładów w najkorzystniejszej ofercie jest dłuższy niż maksymalny okres na jaki Koncesjodawca może zawrzeć umowę koncesji.

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy koncesji nie leży w interesie publicznym,

5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy koncesji,

6) Koncesjodawca nie uzyskał lub zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania z funduszy UE zapowiedzianych preumową.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA STANOWIĄCE JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ (zamieszczone na stronie internetowej Koncesjodawcy):

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o zawarcie umowy koncesji

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. postępowania o zawarcie umowy koncesji

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. postępowania o zawarcie umowy koncesji (dla podmiotów ubiegających się wspólnie)

Załącznik nr 4 – Charakterystyka Przedmiotu Koncesji (Program Funkcjonalno-Użytkowy)

Załącznik nr 5 – Projekt umowy koncesji

 

VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Adres pocztowy: ul. Jasna 6

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-013

Kraj: Polska Tel.: +48 22 553 70 00

E-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl Faks: +48 22 826 98 89

Adres internetowy (URL): http://www.wsa.warszawa.pl

VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wobec czynności podjętych przez Koncesjodawcę z naruszeniem przepisów ustawy, zainteresowanemu podmiotowi przysługuje prawo do wniesienia skargi. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, właściwego dla siedziby Koncesjodawcy, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez Koncesjodawcę w sprawie. Skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem Koncesjodawcy, którego czynność jest przedmiotem skargi. Koncesjodawca przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 10 dni od dnia jej wniesienia. Koncesjodawca, którego czynność zaskarżono może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: jak w sekcji VI.3.1)

VI.4) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA:
przekazanego w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – 08/04/2010 (dd/mm/rrrr)

 

   

 

DO  POBRANIA

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA STANOWIĄCE JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ:

Załącznik nr 1Formularz wniosku o zawarcie umowy koncesji

Załącznik nr 2Oświadczenie dot. postępowania o zawarcie umowy koncesji

Załącznik nr 3Oświadczenie dot. postępowania o zawarcie umowy koncesji (dla podmiotów ubiegających się wspólnie)

Załącznik nr 4Charakterystyka Przedmiotu Koncesji (Program Funkcjonalno-Użytkowy)

Załącznik nr 5Projekt umowy koncesji

 

 

UWAGA

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY 

 

 

Koncesjodawca - Gmina Miasta Gostynina informuje, że  w  postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na Zaprojektowanie i budowę obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „TERMY GOSTYNIŃSKIE”   jako  najkorzystniejsza wybrana została w dniu 08.07.2010 r. oferta złożona przez TERMY GOSTYNIŃSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, ul. Wyszyńskiego 1 .

 

Uzasadnienie

Oferta TERM GOSTYNIŃSKICH Sp. z o.o. złożona została przez Podmiot zaproszony do złożenia oferty, podpisana przez osoby umocowane do reprezentacji. Jest zgodna z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi, jej treść odpowiada treści Opisu Warunków Koncesji. Oferent wniósł wadium na kwotę 1.000.000,00 (jeden  milion) zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres 90 dni. Do oferty dołączony został wstępny Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji przedmiotu koncesji. Oferta spełnia wszystkie wymagania Koncesjodawcy określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz Opisie Warunków Koncesji. W poszczególnych kryteriach punktowych (cena, okres zaprojektowania i wybudowania obiektu, okres eksploatacji  obiektu) oferta TERM GOSTYNIŃSKICH  uzyskała odpowiednio 20, 40 i 40 pkt, łącznie 100 punktów, wobec czego uznana została za najkorzystniejszą.

 

 

 

UWAGA

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE

 

 

ZP.3440/ 1/ 10

 

OGŁOSZENIE  O  ZAWARCIU  UMOWY  KONCESJI 
NA  ROBOTY  BUDOWLANE

na zadanie pn.:

 

Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”

Koncesjodawca - Gmina Miasta Gostynina informuje, że w dniu 11.07.2010 r. zawarta została umowa koncesji z firmą:

 

TERMY GOSTYNIŃSKIE Sp. z o.o. 
ul. Wyszyńskiego 1
09-500 Gostynin

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-13 15:31:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 11:46:51
  • Liczba odsłon: 8800
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8070359]

przewiń do góry