INFORMACJA O ODWOŁANIU POSTĘPOWANIA (patrz dół strony)

16.05.2011 r. - Wyjaśnienia Zamawiającego (patrz dół strony)

 

 

 

 

Gostynin: KONCESJA NA ZARZĄDZANIE MIEJSKIM CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWYM W GOSTYNINIE

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 128751 - 2011;
data zamieszczenia: 04.05.2011

OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI

 

SEKCJA I: KONCESJODAWCA

I. 1) NAZWA (FIRMA) I ADRES: Gmina Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie, tel. 024 2360737, faks 024 2360712.

 • Adres strony internetowej koncesjodawcy: www.gostynin.pl

I. 2) RODZAJ KONCESJODAWCY: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONCESJI

Nazwa nadana koncesji przez koncesjodawcę: KONCESJA NA ZARZĄDZANIE MIEJSKIM CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWYM W GOSTYNINIE.

Określenie przedmiotu koncesji oraz jej wartości: Przedmiotem koncesji jest świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług zarządzania i utrzymania Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego w Gostyninie, zwanym w dalszej części Centrum, zgodnie z jego przeznaczeniem, za wynagrodzeniem w postaci prawa do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym prawa do pobierania pożytków z wykonywania przedmiotu koncesji w postaci opłat pobieranych od użytkowników obiektu z tytułu najmu lub dzierżawy pomieszczeń. Teren nieruchomości, na których znajduje się obiekt, obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1311/40, 1311/41, 1311/49, 1311/51, 1311/52, położone w północnej części miasta, pomiędzy ulicami Płocką i Bierzewicką. Na terenie Centrum znajdują się dwa wolnostojące dwukondygnacyjne budynki handlowe. Dla handlowców zostały wydzielone lokale handlowe na prowadzenie różnorodnej działalności handlowej (handel artykułami spożywczymi, artykułami przemysłowymi, mała gastronomia oraz kioski, np. z prasą, art. przemysłowymi, upominkami, itp.). Utworzonych zostało: 52 lokale handlowe i 3 kioski w budynku nr 1 oraz 45 lokali handlowych i 12 otwartych stanowisk handlowych w budynku nr 2. Dodatkowo 11 lokali handlowych w wydzielonej części parterowej i 20 otwartych stanowisk handlowych z zadaszeniem. Wokół budynków znajdują się wydzielone drogi i parkingi na 136 stanowisk parkingowych. Intencją Koncesjodawcy jest aby wynagrodzeniem Koncesjonariusza było wyłącznie prawo do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym pobierania pożytków bez obowiązku świadczenia wynagrodzenia pieniężnego ze strony Koncesjodawcy. Koncesjonariusz będzie świadczył usługi objęte koncesją na rzecz osób trzecich w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wartość koncesji szacowana przez Koncesjodawcę zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) w okresie obowiązywania umowy koncesji wynosi: 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) PLN netto..

Opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy / informacja o sposobie uzyskania opisu: Koncesjonariusz będzie odpowiedzialny za zarządzanie i utrzymanie Centrum przez cały okres trwania umowy, przy czym okres wykonywania obowiązków przez Koncesjonariusza będzie przedmiotem negocjacji i zostanie ostatecznie ustalony w Opisie Warunków Koncesji. Ryzyko związane z dostępnością i popytem wykonywania przedmiotu koncesji ponosi Koncesjonariusz. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Koncesjodawca może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji. Koncesjodawca będzie odpowiedzialny za przekazanie Centrum Koncesjonariuszowi. Po upływie czasu trwania umowy koncesji Koncesjonariusz zwróci obiekty Centrum Koncesjodawcy. W zakresie wykonywania przedmiotu koncesji Koncesjodawca oczekuje od Koncesjonariusza utrzymania i zarządzania obiektami Centrum w takim zakresie, aby spełniały wymagania Koncesjodawcy, najemców i użytkowników nieruchomości, zawarte w Charakterystyce Przedmiotu Koncesji oraz wnoszenia kwartalnych płatności na rzecz Koncesjodawcy. Osiągnięcie celu koncesji nastąpi poprzez: - zaspokajanie potrzeb Koncesjodawcy, najemców i użytkowników Centrum przez zagwarantowanie efektywnego i profesjonalnego zarządzania obiektami Centrum zgodnie z ich przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia, - systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez Koncesjonariusza przy użyciu dostępnych zasobów ludzkich i materialnych Koncesjonariusza we współpracy Koncesjodawcą, - zapewnienie racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Potrzeby i wymagania Koncesjodawcy w zakresie funkcjonowania Centrum: - Centrum czynne będzie co najmniej w godzinach od 6:00 do 20:00 siedem dni w tygodniu; - dopuszcza się zamknięcie obiektu w święta uznane za dni wolne od pracy, a także w celu konserwacji i utrzymania urządzeń na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie łącznie w okresie jednego roku kalendarzowego; - Koncesjonariusz zapewni bezpieczeństwo osobom korzystającym z obiektu; - Koncesjonariusz może zmienić sposób użytkowania pomieszczeń jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody Koncesjodawcy. Potrzeby i wymagania stawiane Koncesjonariuszowi w zakresie usług świadczonych usług: 1) zarządzanie techniczne Centrum - polegające na utrzymaniu obiektów Centrum i ich zachowaniu w niepogorszonym stanie (z uwzględnieniem normalnego zużycia) oraz na administrowaniu Centrum, co obejmować będzie m.in.: a) bieżące administrowanie Centrum, w tym: - zawieranie, zmianę i rozwiązywanie umów najmu z najemcami lokali użytkowych oraz rozliczanie należności z tego tytułu, odbiór lokali od dotychczasowych użytkowników, dozór nad ruchomościami pochodzącymi z tych lokali, - zawieranie umów związanych z dostawą mediów oraz rozliczanie mediów i usług dla finalnych odbiorców (energia, woda, itp.), stałych usług (usług komunalnych - wywóz nieczystości stałych, odbiór nieczystości płynnych, utrzymanie porządku, itp.) i innych, - analizę i kontrolę merytoryczną kosztów związanych z zawartymi umowami, - prowadzenie dokumentacji technicznej budynku (książki obiektu i itp.), dokonywanie przeglądów prawem przewidzianych oraz prowadzenie nadzoru technicznego, - zatrudnianie lub w inny sposób zaangażowanie, opłacanie, nadzorowanie i kierowanie personelem pracowniczym niezbędnym do prowadzenia Centrum, - opłacanie wszystkich wymaganych prawem podatków i opłat związanych z funkcjonowaniem Centrum, b) zarządzanie Centrum z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa (m.in. prawa budowlanego, ppoż., BHP, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego), c) opracowanie Regulaminu funkcjonowania Centrum zaakceptowanego przez Koncesjodawcę, d) bieżącą konserwację nieruchomości, w tym zapewnienie warunków technicznych użytkowania nieruchomości na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia poprzez przeprowadzanie niezbędnych napraw oraz usuwanie awarii i ich skutków, niezwłoczne informowanie Koncesjodawcy o wszelkich awariach, uszkodzeniach w Centrum na nieruchomości oraz o możliwości ich wystąpienia, e) zgłaszanie wszelkich wad i egzekwowanie ich usunięcia od wykonawcy robót budowlanych, w okresie udzielonej przez niego 5-letniej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, f) przygotowanie i przeprowadzanie na swój koszt niezbędnych przeglądów serwisowych i konserwacji Centrum - po upływie 5 - letniej gwarancji wykonawcy robót budowlanych, g) utrzymywanie porządku i czystości na terenie nieruchomości, organizowanie usuwania szkodników, śniegu i lodu ze wszystkich powierzchni Centrum, h) prowadzenie na bieżąco wszelkiej dokumentacji dotyczącej Centrum, w tym księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, i) coroczne sporządzanie pisemnej inwentaryzacji wyposażenia i sprzętów Centrum, i dostarczanie pisemnego sprawozdania z powyższej inwentaryzacji Koncesjodawcy. Koncesjonariusz będzie dokumentował wszelkie poważne uszkodzenia lub straty, w inwentarzu w trakcie trwania umowy koncesji i niezwłocznie po stwierdzeniu ich wystąpienia, j) zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Centrum poprzez zawarcie przez cały okres obowiązywania koncesji umów ubezpieczeń nieruchomości wraz z wyposażeniem od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę co najmniej 16 000 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) oraz ubezpieczenie majątku ruchomego, znajdującego się na terenie nieruchomości od kradzieży oraz od ognia i innych zdarzeń losowych, k) Koncesjonariusz zobowiązany będzie do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej w przedmiocie koncesji na sumę co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 2) zarządzanie komercyjne Centrum (obejmujące zarządzanie umożliwiające funkcjonowanie Centrum zgodnie z założonymi celami, z wykorzystaniem doświadczenia i możliwości Koncesjonariusza zapewniających odpowiedni standard funkcjonowania oraz pozyskiwania najemców), co obejmować będzie m.in.: a) planowanie, przekazywanie, wdrażanie, koordynowanie i nadzorowanie wszystkich spraw związanych z kreowaniem wizerunku Centrum w Gostyninie i poza jego granicami oraz innych działań promocyjnych dotyczących Centrum, b) prowadzenie promocji i reklamy Centrum, pozyskiwanie reklamodawców, c) pozyskiwanie najemców oraz wszelkie kontakty z najemcami oraz użytkownikami, w tym rozliczenia i windykacja płatności oraz zarządzanie powierzchniami wolnymi, d) prowadzenie pełnej i rzetelnej ewidencji kontrahentów (w szczególności najemców, podwykonawców oraz personelu pracowniczego), e) zarządzanie Centrum zgodnie z zasadami gospodarności oraz dobrego zarządzania w oparciu o zasadę minimalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów, f) prowadzenie pełnej i rzetelnej dokumentacji, ksiąg, sprawozdań finansowych z prowadzonej działalności. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej Koncesjonariusz podejmie wszelkie czynności minimalizujące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska. W razie poważnej awarii wezwie właściwe jednostki ratownicze. Koncesjodawca zastrzega sobie prawo kontroli obiektów oraz działań podejmowanych przez Koncesjonariusza. W zakresie dokonywania rozliczeń finansowych Koncesjodawca oczekuje od Koncesjonariusza jednorazowej wpłaty 50 % wartości przedmiotu koncesji w pierwszym roku trwania umowy oraz płatności rocznych w kolejnych latach. Każdy zainteresowany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. W przypadku, gdy jako Koncesjonariusz wyłonione zostanie konsorcjum firm, partnerzy za wykonanie przedmiotu Koncesji będą odpowiadać solidarnie..

Termin wykonania przedmiotu koncesji: Do 15 lat od dnia zawarcia umowy koncesji..

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. WARUNKI UDZIAŁU

 • Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział zainteresowane Podmioty, spełniające następujące warunki: 1) zgłosiły udział w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, a zgłoszenie jest podpisane przez podmiot zainteresowany (osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu zainteresowanego), 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu koncesji: a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na ubieganie się o uzyskanie środków finansowych na poniesienie kosztów realizacji przedmiotu koncesji, w kwocie nie mniejszej niż 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) PLN, b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) PLN, c) nie ogłoszono ich upadłości - z wyjątkiem zainteresowanych Podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 3) posiadają kwalifikacje techniczne lub zawodowe, w tym niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji: a) w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zarządzali, administrowali lub zarządzają, administrują nadal co najmniej jedną nieruchomością o charakterze handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m kw., 4) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) posiadają aktualną licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami, 5) nie są karane, ani ich wspólnik, partner, komplementariusz, członek zarządu nie jest karany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedłożonych wymaganych oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia..

 • Informacja o oświadczeniach do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji: Informacje i formalności niezbędne do dokonania oceny spełniania wymogów: zainteresowany Podmiot składa wniosek o zawarcie umowy koncesji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. W przypadku niezłożenia przez zainteresowany Podmiot ww wniosku, lub złożenia go w niepełnym zakresie, Koncesjodawca nie przyjmie wniosku o zawarcie umowy koncesji..

 • Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w terminie wskazanym przez Koncesjodawcę, Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie złożyć, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego przez Koncesjodawcę na złożenie dokumentów zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; W przypadku składania oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji w/w informację składa każdy z Oferentów we własnym imieniu, 2) aktualna licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami; W przypadku składania oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji w/w dokument Oferenci składają wspólnie, 3) informacja banku lub instytucji finansowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego przez Koncesjodawcę na złożenie dokumentów zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; W przypadku składania oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji w/w informację Oferenci składają we własnym imieniu lub mogą spełniać warunek łącznie, 4) aktualna polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) PLN; W przypadku składania oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji w/w polisę / inny dokument Oferenci składają we własnym imieniu lub mogą spełniać warunek łącznie, 5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Oferent musi wykazać, że zarządzał, administrował lub zarządza, administruje nadal co najmniej jedną nieruchomością o charakterze handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m kw. ; W przypadku składania oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji w/w wykaz Oferenci składają wspólnie, 6) dokument potwierdzający, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w formie referencji, rekomendacji, opinii lub protokołów odbioru, itp.); W przypadku składania oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji w/w dokument Oferenci składają wspólnie, 7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego przez Koncesjodawcę na złożenie dokumentów zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; W przypadku składania oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji w/w informację składa każdy z Oferentów we własnym imieniu. Jeżeli Oferent, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, nie może przedstawić dokumentów wymaganych przez Koncesjodawcę, może On udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który Koncesjodawca uzna za odpowiedni. Oferent w zakresie spełniania warunków określonych w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących Go z nimi powiązań. Musi On w takiej sytuacji wykazać Koncesjodawcy, że będzie spełniał warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, niezbędne do wykonania koncesji. Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji koncesji. Oświadczenia wymagane przez Koncesjodawcę muszą, a dokumenty - mogą być złożone w oryginale. W przypadku złożenia dokumentów w formie kserokopii, Koncesjodawca wymaga poświadczenia ich za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę przez niego upoważnioną. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty - chyba, że reprezentacja wynika z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru). Podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy koncesji zobowiązane są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Oferent, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą dotyczące niekaralności. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Oferenta..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) WADIUM

 • Wysokość i tryb wniesienia wadium: Wysokość i tryb wniesienia wadium: 1) każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) PLN, 2) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, 3) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, na konto Koncesjodawcy w Banku PKO BP II ROK w Warszawie Oddział w Płocku - Nr rachunku: 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Koncesjodawcy), b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostaną określone w Opisie Warunków Koncesji..

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria znaczenie:

 • 1. wysokość proponowanych rocznych płatności Koncesjonariusza na rzecz Koncesjodawcy - 90

 • 2. czas trwania koncesji - 10

IV.3) WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA

Oferta zostanie uznana za nieodpowiadającą wymaganiom Koncesjodawcy jeżeli: 1) Oferent zaproponuje wykonanie przedmiotu koncesji w sposób odmienny niż wynika to z przedmiotowej koncesji, 2) zaproponowana przez Oferenta wysokość proponowanych rocznych płatności na rzecz Koncesjodawcy nie będzie spełniać oczekiwań Koncesjodawcy, 3) Oferent zaproponuje wykonanie przedmiotu koncesji z pominięciem innych wymagań Koncesjodawcy, 4) Oferent złoży w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik tego postępowania, 5) oferta zostanie złożona przez osoby nienależycie umocowane, 6) Oferent nie wpłaci wadium w przepisanym terminie.

IV.4) OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA

Koncesjodawca odwoła postępowanie o udzielenie koncesji jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o zawarcie umowy koncesji lub nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Koncesjodawcy albo w toku prowadzonych z zainteresowanymi podmiotami negocjacji stało się oczywiste, że nie zostanie złożona żadna taka oferta, 2) Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie złoży w terminie wskazanym przez Koncesjodawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i Oferent ten nie potwierdzi spełniania warunków za pomocą innego dokumentu, który Koncesjodawca uzna za odpowiedni, a nie będzie zachodziła okoliczność, o której mowa w art. 21 ust 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 3) postępowanie z przyczyn niezawinionych przez Koncesjodawcę opóźni się tak dalece, że wykonanie przedmiotu koncesji w terminie wymaganym przez Koncesjodawcę stanie się mało prawdopodobne, 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu koncesji nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 5) postępowanie o udzielenie koncesji okaże się obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy koncesji.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: 20.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, sekretariat - pokój nr 208.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Charakterystyka przedmiotu Koncesji

Załącznik Nr 2 -   Wniosek o zawarcie umowy koncesji

 

 

16.05.2011 r. - Wyjaśnienia Zamawiającego

 

WYJAŚNIENIA KONCESJODAWCY
dot. zapisów ogłoszenia o koncesji

 

Koncesjodawca informuje, że wymagania i oczekiwania Koncesjodawcy dot. koncesji na zarządzanie Miejskim Centrum Handlowo-Usługowym w Gostyninie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) – podlegać będą negocjacjom. Jednocześnie Koncesjodawca wyjaśnia, że do obowiązków Koncesjonariusza nie będzie należeć:

- analiza i kontrola merytoryczna kosztów związanych z zawartymi umowami,
-
niezwłoczne informowanie Koncesjodawcy o wszelkich awariach, uszkodzeniach w Centrum na nieruchomości oraz o możliwości ich  wystąpienia,
- coroczne sporządzanie pisemnej inwentaryzacji wyposażenia i sprzętów Centrum, i dostarczanie pisemnego sprawozdania z powyższej inwentaryzacji Koncesjodawcy. Koncesjonariusz będzie dokumentował wszelkie poważne uszkodzenia lub straty, w inwentarzu w trakcie trwania umowy koncesji i niezwłocznie po stwierdzeniu ich wystąpienia,
- prowadzenie pełnej i rzetelnej ewidencji kontrahentów (w szczególności najemców, podwykonawców oraz personelu pracowniczego),
- zarządzanie Centrum zgodnie z zasadami gospodarności oraz dobrego zarządzania w oparciu o zasadę minimalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów,
- prowadzenie pełnej i rzetelnej dokumentacji, ksiąg, sprawozdań finansowych z prowadzonej działalności.

 

W zakresie dokonywania rozliczeń finansowych Koncesjodawca oczekuje od Koncesjonariusza jednorazowej wpłaty 5 000 000 (pięć milionów) PLN w pierwszym roku trwania umowy oraz płatności półrocznych w kolejnych  latach. 

Ponadto za zgodą Koncesjodawcy Koncesjonariusz może dokonać zmian powierzchni poszczególnych lokali dostosowując je do potrzeb najemców.

 

 

INFORMACJA O ODWOŁANIU POSTĘPOWANIA

 


ZP. 7021.1.2011

 

 

INFORMACJA  O  ODWOŁANIU  POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm.)

odwołuję

 

postępowanie o zawarcie umowy koncesji na Zarządzanie Miejskim Centrum Handlowo-Usługowym w Gostyninie z powodu nie złożenia żadnego wniosku o zawarcie umowy.


 Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Koncesjodawca odwołuje  postępowanie, o ile zaistnieją okoliczności przewidziane w ogłoszeniu o koncesji. W ogłoszeniu dot. przedmiotowej koncesji opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 maja 2011 r. nr 128751-2011, w sekcji IV.4  Koncesjodawca przewidział odwołanie postępowania w przypadku nie złożenia żadnego wniosku o zawarcie umowy koncesji.

W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.

 

                                                                                 BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

                                                                                   mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-04 13:03:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-28 12:31:58
 • Liczba odsłon: 5328
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8066638]

przewiń do góry