Regulamin premiowania
pracowników Domu Kultury w Gostyninie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Pracownicy Domu Kultury mają prawo do premii na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2

1. Fundusz premiowy tworzy się w ramach planowanego funduszu płac w wysokoścido 20% tego funduszu.

2. Podstawą naliczenia premii są wynagrodzenia zasadnicze pracowników.

§ 3

1. Regulamin premiowania dotyczy pracowników Domu Kultury zatrudnionych napodstawie umowy o pracę bez względu na wymiar czasu pracy.

2. Premiowanie ma charakter uznaniowy.

§ 4

1. Podstawę wysokości premii ustala się na poziomie 20% wynagrodzenia zasadniczego za okres, za który jest przyznawana.

2. W przypadkach uzasadnionych premia indywidualna może być podwyższona ( w ramach posiadanych środków), zmniejszona poniżej 20%, albo prawo do premii cofnięte - zgodnie z regulaminem.

§ 5

1. Suma wyplaconych w ciągu roku premii nie może przekraczać wysokości funduszu premiowego, tj.20% wynagrodzeń zasadniczych.

2. Kwoty zaoszczędzone w wyniku częściowego lub całkowitego pozbawienia pracowników prawa do premii,mogą być przyznane innym pracownikom, zgodnie z § 4 ust.2 regulaminu.

§ 6

1. Dla pracowników Domu Kultury mogą być ustalone specjalne zadania premiowe.

2. Zadania premiowe ustalają:

- dla Dyrektora Domu Kultury - Burmistrz Miasta

- dla pozostałych pracowników - Dyrektor Domu Kultury

II. Zasady przyznawania lub pozbawiania premii.

§ 7

1. Premię przyznaje się za rzetelne wykonywanie obowiązków oraz zadań.

2. Premie przyznaje się:

1) Pracownikom na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych instruktorskich

za:

- skuteczną i konsekwentną realizację zadań jednostki

- właściwą organizację pracy własnego stanowiska

- optymalne wykorzystanie czasu pracy

- nowatorstwo i inicjatywę w programowaniu i realizacji pracy własnego

stanowiska

- samodzielność i aktywność twórczą w realizowaniu zadań

- uzyskiwanie korzystnych wyników ekenomicznych

- terminowe realizowanie zarządzeń i zaleceń Dyrektora Domu kultury

2) Pracownikom na stanowiskach administracyjnych i obsługi za:

- dobrą jakość wykonywanej pracy

- odpowiedzialne i terminowe wykonywanie zadań własnego stanowiska

- optymalne wykorzystywanie czasu pracy

- samodzielność i aktywność w realizacji zadań własnego stanowiska

- oszczędne gospodarowanie powierzonymi materiałami i środkami

- bezawaryjną pracę zgodną z przepisami bhp i p.poż.

3. Stwierdzenie jakości wykonywanych prac należy do obowiązków Dyrektora Domu

Kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 8

Wysokość premii ulega zmniejszeniu w przypadku:

1. Odmowy wykonania polecenia lub nie wykonania czynności wchodzących w zakres obowiązków służbowych

2. Nie dotrzymania terminu wykonania pracy

3. Naruszenia przepisów bhp i p.poż.

4. Nieprawidłowego wykorzystywania urządzen, maszyn i sprzętu

5. Ukarania karą nagany

6. Ukarania karą upomnienia

§ 9

O zmniejszeniu premii lub jej cofnięciu Dyrektor powiadamia pracownika pisemnie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.

§ 10

Premia nie przysługuje pracownikom, którzy:

1. Porzucili pracę, bądź z którymi rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z ich winy

2. Opuścili bez usprawiedliwienia miejsce pracy lub znajdowali się w miejscu pracy w stanie po spożyciu alkoholu

3. W rażący sposób naruszyli ustalony porządek, dyscyplinę pracy, przepisy i zasady bhp i p.poż. lub uchybili obowiązkom ochrony mienia albo spowodowali straty na skutek niegospodarności.

§ 11

Wszelkie uchybienia lub przewinienia rzutujace na pozbawienie lub zmniejszenie premii nie uwzględnione w miesiącu, w którym ten przypadek nastąpił, powodują pozbawienie lub zmniejszenie premii w następnym miesiącu.

§ 12

Usprawiedliwiona niobecność w pracy, w szczególności spowodowana czasową niezdolnością do pracy z powodu choroby trwająca ponad 3 dni, jeśli wymaga zastępstwa, może spowodować obniżenie wysokości lub pozbawienie premii.

§ 13

Pracownik może w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Dyrektor w poro zumieniu z przedstawicielem załogi.

III. Tryb przyznawania premii.

§ 14

Decyzję o wysokości premii podejmują:

1. Burmistrz Miasta - w stosunku do Dyrektora Domu kultury

2. Dyrektor Domu Kultury - w stosunku do pozostałych pracowników.

 

IV. postanowienia końcowe.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-02 08:10:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-02 08:10:56
  • Liczba odsłon: 2275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8067625]

przewiń do góry