Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia  9 sierpnia 2018 r.

STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO “UŚMIECH MALUCHA” W GOSTYNINIE

 ROZDZIAŁ  1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. 

1.      Klub dziecięcy działa pod nazwą Klub Dziecięcy “Uśmiech Malucha” z siedzibą w Gostyninie.

2.      Klub dziecięcy prowadzi swoją działalność w Gostyninie, ul. Wojska Polskiego 23.

3.      Obszar działania Klubu dziecięcego obejmuje teren Gminy Miasta Gostynina.

§  2. 

1.      Ilekroć w Statucie używa się określenia ,,Klub dziecięcy” lub „Klub” - należy przez to rozumieć : Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” w Gostyninie.

2.      Ilekroć w Statucie jest mowa o rodzicach lub rodzicu - rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem

§  3.

1.      Klub dziecięcy działa w formie samorządowej jednostki budżetowej Gminy Miasta Gostynina.

2.      Klub dziecięcy działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm., zwanej dalej ustawą);

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

994 z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

 ROZDZIAŁ  2.

CELE I ZADANIA KLUBU ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§  4. 

Klub dziecięcy realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, zaś w szczególności:

1)     zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych możliwie zbliżonych do warunków domowych;

2)     zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3)     prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

4)     zapewnienie dzieciom odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z aktualnymi normami i zasadami dietetyki;

5)     zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa, czuwanie nad rozwojem psychicznym i fizycznym dziecka.

§  5. 

Swoje cele i zadania, Klub dziecięcy realizuje poprzez:

1)      zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym środowisku;

2)      uwzględnianie indywidualnych potrzeb każdego dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

3)      stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności;

4)      rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

5)      zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego;

6)      naukę bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;

7)      tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej

i ruchowej;

8)      stwarzanie sytuacji do bezpośredniej obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

9)      zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych określonych przepisach wykonawczych do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

10)zatrudnianie personelu spełniającego warunki określone w ustawie;

11) wyposażenie Klubu spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiednie dla etapu rozwojowego dziecka; 12)zapewnienie miejsca odpoczynku dla dzieci.

§  6. 

1.      Zadania, o których mowa w § 5, będą realizowane również w ramach zajęć zabawowych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych, technicznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka i jego rozwoju psychomotorycznego.

2.      Realizując zadania Klub wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych -uwzględnienia rodzaj i stopień niepełnosprawności.

3.      W celu realizacji zadań klub dziecięcy organizuje dzieciom i ich rodzicom pomoc opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, a także - w miarę możliwości i potrzeb pomoc logopedyczną i medyczną. Pomoc ta realizowana będzie poprzez współpracę z:

1)      opiekunami zatrudnionymi w Klubie dziecięcym;

2)      logopedą;

3)      psychologiem;

4)      Klub dziecięcy może organizować według potrzeb zajęcia dodatkowe.

ROZDZIAŁ  3

 ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA KLUBU DZIECIĘCEGO

 

§  7. 

1.      Klub dziecięcy jest czynny przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem ustanowionych przerw, o których mowa w ust. 3.

2.      Godziny pracy Klubu ustala się w Regulaminie Organizacyjnym.

3.      W uzasadnionych sytuacjach decyzję o zamknięciu Klubu lub ustanowieniu przerwy w jego funkcjonowaniu może podjąć osoba kierująca Klubem dziecięcym. Osoba kierująca Klubem dziecięcym niezwłocznie informuje Burmistrza Miasta Gostynina o powodach zamknięcia Klubu lub ustanowienia przerwy i o przewidywanym terminie jego zamknięcia lub przerwy w jego funkcjonowaniu.

 ROZDZIAŁ  4.

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLUBU DZIECIĘCEGO

§  8.

1.      W Klubie przewidziano pobyt dla nie więcej niż 30 dzieci. Do Klubu może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Klubie  i w czasie zajęć prowadzonych poza nim, z zachowaniem wymagań określonych ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.

2.      Do Klubu mogą być przyjęte dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Gostynina:

a)      w wieku od 1 roku do lat 3, a w przypadku utrudnionego objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym do ukończenia 4 roku życia,

b)      których stan zdrowia (w tym ewentualna niepełnosprawność) lub stopień rozwoju nie stanową przeciwwskazań do objęcia opieką w ramach posiadanej przez Klub infrastruktury i zasobów ludzkich.

3.      Zapisy do Klubu prowadzone są przez cały rok.

4.      Wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do Klubu otrzymują numery według kolejności wpływu. Osoba kierująca Klubem prowadzi rejestr złożonych w Klubie "Kart zgłoszenia dziecka”.

5.      Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Klubie zobowiązani są do złożenia u osoby kierującej  Klubem kompletnej, prawidłowo wypełnionej "Karty zgłoszenia dziecka” wraz załącznikami. Wzór karty i wymagane załączniki określa osoba kierująca Klubem.

6.      Przyjęcia dzieci do Klubu dokonuje osoba kierująca Klubem

7.      Osoba kierująca Klubem informuje rodziców o możliwości przyjęcia dziecka do

Klubu w formie pisemnej wraz z podaniem terminu, z którym dziecko może zostać przyjęte do Klubu. Warunkiem przyjęcia do Klubu jest podpisanie przez rodziców dziecka umowy cywilnoprawnej dotyczącej warunków uczęszczania dziecka do Klubu.

8.      Do Klubu przyjmowane są dzieci według kolejności wpływu wniosków – z zastrzeżeniem ust. 10-11 – z tym że pierwszeństwo mają dzieci (w kolejności):

a)      których oboje rodzice lub rodzic samotnie je wychowujący pozostają w stosunku pracy lub prowadzą działalność gospodarczą,

b)      których co najmniej jeden z rodziców posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a drugi pozostaje w stosunku pracy lub prowadzi działalność gospodarczą, c) niepełnosprawne;

d) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej małoletnich dzieci w rodzinie).

9.      Dziecko przyjmowane jest do Klubu na okres od daty przyjęcia do końca roku szkolnego (31 sierpnia każdego roku), w którym dziecko zostało przyjęte do Klubu – z zastrzeżeniem zapisów ust. 10 i 11;

10.  Nie później niż do dnia 31 maja każdego roku rodzice dziecka mogą złożyć pisemną deklarację dotyczącą uczęszczania dziecka do Klubu w kolejnym roku szkolnym.

11.  W przypadku złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 10, dziecko zostaje przyjęte do Klubu na okres kolejnego roku szkolnego pod warunkiem spełniania wymogów opisanych w ust. 2. 

12.  W przypadku zwolnienia się miejsca w Klubie (skreślenia innego dziecka z listy zapisanych do Klubu), przyjmuje się do niego kolejne dziecko według zasad opisanych w ust. 2-9.

13.  Skreślenie dziecka z listy zapisanych do Klubu następuje:

a)      z końcem roku szkolnego (31 sierpnia każdego roku), w którym dziecko ukończyło 3 lata, chyba że rodzice wykażą, iż istnieją utrudnienia w  objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym;

b)      z końcem roku szkolnego (31 sierpnia każdego roku), w którym dziecko ukończyło 4 lata, jeżeli rodzice wykażą, iż istnieją utrudnienia w  objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym;

c)      z końcem roku szkolnego (31 sierpnia każdego roku), w którym dziecko zostało przyjęte do Klubu, z zastrzeżeniem zapisów ust. 10 i 11;

d)      w przypadkach opisanych w ust. 16-18;

e)      z upływem czasu na jaki zawarto umowę, o której mowa w ust. 14.

14.  W przypadku nieobecności dziecka w Klubie dziecięcym osoba kierująca Klubem może przyjąć na miejsce tego dziecka i na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami. Zapisy ust. 8-9 stosuje się odpowiednio.

15.  Rodzice obowiązani są do powiadamiania osoby kierującej Klubem o każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem tj. co najmniej na jeden dzień przed datą planowanej nieobecności dziecka w Klubie, a w przypadku zachorowania lub innej nagłej przyczyny w pierwszym dniu nieobecności dziecka w Klubie.

16.  Osobie kierującej Klubem przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Klubu w przypadku:

a)      niezgłoszenia się dziecka do Klubu w terminie 14 dni od wyznaczonej daty przyjęcia dziecka do Klubu  i nieusprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności dziecka,

b)      nieuczęszczania dziecka do Klubu przez okres co najmniej jednego miesiąca bez przedstawienia usprawiedliwionej przyczyny,

c)      zalegania z zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w Klubie, za okres, co najmniej jednego miesiąca,

d)      zatajenia przy wypełnianiu "Karty zgłoszenia dziecka” do Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha" lub w trakcie pobytu dziecka w Klubie informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie,

e)      wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w Klubie.

17.  Osoba kierująca Klubem skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Klubu i informuje pisemnie rodziców o skreśleniu dziecka z listy wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji w sytuacji, gdy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia:

a)      Dzieci, o których mowa w ust. 16 pkt. a) i b) nie zaczną uczęszczać do Klubu,

b)      Rodzice nie uregulują zaległych, należnych opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie.

18.  Osoba kierująca Klubem skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Klubu  w przypadku rezygnacji rodziców z uczęszczania dziecka do Klubu.

19.  Termin rozpoczęcia pierwszego naboru do Klubu (datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyjęcie do Klubu) określi osoba kierująca Klubem. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej poprzez stosowne ogłoszenia na stronie internetowej www.gostynin.pl.

 ROZDZIAŁ  5.

OPŁATY ZA POBYT I WYŻYWIENIE

§  9.

1.      Opieka nad dzieckiem w Klubie dziecięcym  jest odpłatna.

2.      Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka przebywającego w Klubie dziecięcym.

3.      Wysokość opłat za pobyt i maksymalną wysokość stawki za wyżywienie za pobyt dziecka w Klubie dziecięcym ustala Rada Miejska w Gostyninie w drodze uchwały.

4.      Opłat za pobyt dziecka w Klubie dziecięcym rodzice dokonują „z dołu” po miesiącu pobytu dziecka w Klubie dziecięcym.

§  10.

1.      Opłata za pobyt dziecka w Klubie w przypadku jego nieobecności nie podlega zmniejszeniu.

2.      Opłata za wyżywienie podlega zmniejszeniu, o ile nieobecność dziecka została zgłoszona opiekunowi lub osobie kierującej Klubem najpóźniej do godziny 7:30 dnia, w którym dziecko będzie nieobecne.

 

 ROZDZIAŁ  6.

ZASADY UDZIAŁU RODZICÓW W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W KLUBIE

§  11. 

1.      Za zgodą osoby kierującej Klubem w zajęciach mogą brać udział rodzice dzieci uczęszczających do Klubu .

2.      Udział rodziców w zajęciach nie może utrudniać sprawowania przez opiekunów właściwej i bezpiecznej opieki.

3.      Udział rodziców, co do zasady, ogranicza się do obserwacji zajęć, zaś za zgodą opiekuna udział może być czynny i polegać na przykład na prowadzeniu prelekcji, czytaniu lub opowiadaniu bajek itp.

4.      Rodzic biorący udział w zajęciach może pomagać lub samodzielnie dokonywać czynności obsługowych takich jak karmienie, mycie, przebieranie itp., tylko w stosunku do własnego dziecka.

§  12. 

1.      Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w placówce co najmniej 1 raz w roku lub na wniosek rodziców lub opiekunów.

2.      Rodzice i opiekunowie zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

3.      Rodzice mają prawo do:

1)   zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy;

2)   uzyskiwania na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka;

3)   uzyskiwania porad, wskazówek od opiekuna w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia;

4)   wyrażania i przekazywania opiekunom oraz osobie kierującej Klubem swoich wniosków i opinii.

 ROZDZIAŁ  7.

ZARZĄDZANIE KLUBEM DZIECIĘCYM. ORGANY KLUBU DZIECIĘCEGO I PRACOWNICY

§  13. 

1.      Osobą kierującą Klubem i koordynującą jego działalność jest Kierownik Klubu.

2.      Kierownik Klubu ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Klubem i jego organizację pracy.

3.      Kierownik Klubu kieruje pracą Klubu i reprezentuje go na zewnątrz oraz może wykonywać czynności opiekuna.

4.      Kierownik Klubu działa jednoosobowo na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Gostynina.

5.      Kierownika Klubu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Gostynina, który jest zwierzchnikiem służbowym Kierownika Klubu i wykonuje wobec niego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

6.      Kierownik Klubu może upoważnić innego pracownika Klubu do wykonywania w jego imieniu określonych obowiązków w zakresie funkcjonowania Klubu.

7.      Kierownik Klubu jest przełożonym pracowników Klubu i w sprawach pracowniczych reprezentuje pracodawcę.

8.      W czasie nieobecności Kierownika Klubu  zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik Klubu.

9.      Kierownik Klubu nadaje Klubowi regulamin organizacyjny. W regulaminie organizacyjnym Klubu określa się w szczególności:

1)  strukturę organizacyjną Klubu,

2)  podział obowiązków pracowników Klubu,

3)  zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Klubu,

4)  organizację zgłaszania dzieci do Klubu,

5)  organizację pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi .

§  14. 

1.      Opieka nad dziećmi w Klubie sprawowana jest przez opiekunów.

2.      Opiekunowie zajmują się w Klubie opieką, wychowaniem i edukacją dzieci, a w szczególności:

a)   dbają o bezpieczeństwo dzieci w Klubie oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim,

b)  dbają o przekazywanie dzieciom właściwych wzorców i wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych,

c)   wykonują zabiegi pielęgnacyjne u dzieci,

d)  poznają każde dziecko w celu stworzenia warunków do optymalnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości,

e)   tworzą warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci, w tym poprzez prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

f)   opracowują plany zajęć wychowawczo-dydaktycznych dostosowanych do wieku i poziomu rozwoju dzieci, a przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

g)  prowadzą zabawy oraz zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z dziećmi, w tym zajęcia z obowiązujących planów zajęć wychowawczo-dydaktycznych,

h)  realizują różnorodne zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, w tym z zakresu wychowania społecznego, zdrowotnego, ukierunkowane na aktywizację dziecka i pobudzanie jego procesów rozwojowych, i) dokonują oceny rozwoju dziecka,

j) współpracują z rodzicami dziecka w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci, w szczególności prowadzą konsultacje i udzielają porad, bieżącej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju.

3.      Kierownik Klubu oraz opiekunowie otaczają opieką każde dziecko i utrzymują kontakt z rodzicami dziecka w celu:

a)   poznania i ustalenia potrzeb dziecka,

b)  ustalenia formy pomocy w działaniach opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych wobec dziecka,

c)   włączania rodziców w działalność Klubu.

4.      Pracownicy Klubu mają prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej dla potrzeb zapewnienia dzieciom prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz właściwej opieki w Klubie, w tym pomocy ze strony wyspecjalizowanych placówek i instytucji, właściwych organów lub organizacji.

5.      Świadczeń na rzecz dzieci mogą udzielać: lekarze oraz specjaliści, w szczególności pedagog, logopeda, psycholog, rehabilitant.

6.      Pracownicy Klubu zadania na zajmowanym stanowisku pracy wykonują zgodnie z powierzonym zakresem czynności, ustalonym przez kierownika Klubu.

 ROZDZIAŁ  8.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ KLUBU DZIECIĘCEGO

§ 15 . 

1.      Majątek Klubu  jest mieniem komunalnym Gminy Miasta Gostynina.

2.      Wsparcie Klubu w zakresie obsługi kadrowo-księgowej zapewnia Urząd Miasta Gostynina.

3.      Środki finansowe na działalność Klubu pochodzą z budżetu Gminy Miasta Gostynina oraz innych źródeł.

4.      Klub prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego przez osobę kierującą Klubem i zatwierdzonego przez organ prowadzący.

5.      Wszelkie wpływy uzyskane przez Klub stanowią dochody budżetu Gminy Miasta Gostynina.

6.      Wydatki Klubu  realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.

7.      Klub  prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

8.      Klub posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

 ROZDZIAŁ  9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 16 . 

1.      Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

2.      Szczegółową organizację pracy Klubu określa Regulamin Organizacyjny Klubu, nadany przez osobę kierującą Klubem.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-17 11:10:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-17 11:10:29
  • Liczba odsłon: 1737
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121936]

przewiń do góry