Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Identyfikator postępowania na Platformie przetargowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-171e2a4f-76f2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2023/BZP 00467720 z dnia 2023-10-30 zostało opublikowane na https://ezamowienia.gov.pl/

 

 

Dokumenty postępowania w załączniku

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech "Bajkowy Zakątek" i "Zaczarowana Kraina" w
Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004730304
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 22
1.5.2.) Miejscowość: Gostynin
1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
1.5.7.) Numer telefonu: 24 2361360
1.5.8.) Numer faksu: 242361364
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopsgostynin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgostynin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech "Bajkowy Zakątek" i "Zaczarowana Kraina" w
Gostyninie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-171e2a4f-76f2-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00467720
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051724/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana
Kraina” w Gostyninie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00467720/01 z dnia 2023-10-30
2023-10-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-171e2a4f-76f2-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego
na podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń (innych niż dołączanych do oferty) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail:
sekretariat@mopsgostynin.pl
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Centrum pomocy” platformy e-Zamówienia pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) lub na adres e-mail
określony: sekretariat@mopsgostynin.pl.
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Przy komunikacji drogą mailową wielkość pliku wynosi maksymalnie
500 MB.
14. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
15. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku
zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem II SWZ
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00467720/01 z dnia 2023-10-30
2023-10-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS-2000/2/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do
lat trzech „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie.
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.a) Zamawiający informuje, że integralną część SWZ stanowić będą również ewentualne wyjaśnienia Zamawiającego,
udzielone w toku postępowania.
3.1.b) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do
opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do
wymaganych przez Zamawiającego. Ocena spełnienia warunku równoważności należy do Zamawiającego. Wszelkie nazwy
własne (dot. np. wskazanych producentów lub produktów) przywołane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia, należy
traktować jako rozwiązanie przykładowe, służące doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia poprzez określenie pożądanego
standardu, właściwości, wymagań i wzorca jakościowego założonego dla danego produktu.
3.1.c) Podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym ilości dostarczonych posiłków są jedynie
wielkościami szacunkowymi, służącymi wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do
zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach, może ona ulec zmianom w trakcie realizacji umowy. Ostateczna ilość
poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Nie
zamówienie przez Zamawiającego pełnego zakresu ilościowego poszczególnych posiłków nie skutkuje ze strony
Wykonawcy roszczeniem o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości posiłków, w związku z tym, że w
trakcie realizacji umowy dopuszcza się możliwość zmiany przez Zamawiającego ilości poszczególnych produktów, nie
powodującej powiększenia wartości umowy.
3.1.d) Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania partiami posiłków dla maksymalnej liczby 110 dzieci w
wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, które będą przygotowywane z uwzględnieniem zasad żywienia małego dziecka
od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci),
w cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 1 do SWZ, który stanowić będzie integralną część umowy.
3.1.e) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki we własnych termosach/pojemnikach/naczyniach gastronomicznych,
transportem własnym, na swój koszt, do Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina”
znajdujących się przy ul. Bierzewickiej 32 w Gostyninie, w ilościach określanych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego telefonicznie.
3.1.f) Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w punkcie opieki powinien zawierać: śniadanie, II
śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek.
3.1.g) Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Wykonawcę na
okres jednego miesiąca i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie
sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych
zestawów żywieniowych.
3.1.h) a) Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia wymagane dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm
żywienia dla populacji polskiej, zgodne z obowiązującymi przepisami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
55322000-3 - Usługi gotowania posiłków
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00467720/01 z dnia 2023-10-30
2023-10-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu
realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu
realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
wykazania, że posiada uprawnienia stwierdzone aktualną decyzją terenowo podległego Państwowego Inspektora
Sanitarnego dot. zakładu przygotowującego posiłki, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia, potwierdzające, że:
a) obiekt spełnia wymagania higieniczno - zdrowotne do żywienia zbiorowego;
b) wykonawca może produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz. Decyzja musi
dotyczyć prowadzenia żywienia zbiorowego i realizacji usługi w systemie cateringowym.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00467720/01 z dnia 2023-10-30
2023-10-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
2.4.1. wskazania, że dysponuje lub będzie dysponować w realizacji przedmiotu zamówienia min. 1 pojazdem
samochodowym przystosowanym do przewozu żywności.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 1.3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.3.2. wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 5;
1.3.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6;
1.3.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
1.3.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
1.3.6. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego
dokumentu, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1.
WRAZ Z OFERTĄ:
1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca:
1.1.1.1. nie podlega wykluczeniu na podstawie określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 7)
ustawy Pzp oraz art. 7 usta. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. , poz. 835)
1.1.1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu, – wg druków dołączonych do SWZ – załącznik nr 2 i 3 do SWZ;
1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1.1.2.1. składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji;
1.1.2.2. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1
pkt. 1.1.1.;
1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1.1.3.1. oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1. składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie;
1.1.3.2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
1.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00467720/01 z dnia 2023-10-30
2023-10-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z rozdziałem VIII SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ- wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę składa się przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej za posrednictwem Formularza do
złożenia oferty dostepnego na platformie e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-07 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-07
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od 01.01.2024r. do 31.12.2024r., na okres 12 miesięcy lub do
wyczerpania kwoty wynagrodzenia maksymalnego, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data dodania: 2023-10-30 12:35:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-30 12:36:13
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data dodania: 2023-10-30 12:35:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-30 12:36:13
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data dodania: 2023-10-30 12:35:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-30 12:36:13
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data dodania: 2023-10-30 12:35:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-30 12:36:13
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Papiernik Anna
  • Data dodania: 2023-10-30 12:35:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-30 12:36:13
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-10-30 12:11:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-30 12:36:13
 • Liczba odsłon: 212
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10728932]

przewiń do góry