Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin

NIP 971-03-16-705; REGON 000866343

 

Dyrektor:

  Marzena Ligocka

 

tel. 723 517 780

e-mail: marzenaligocka@wp.pl.

Biblioteka czynna:

Poniedziałek   8.00-16.00

Wtorek           08.00 - 16.00

Środa             08.00 - 16.00

Czwartek        dzień wewnętrzny

Piątek           10.00-18.00

Sobota            10.00-14.00

Wypożyczalnia dla dorosłych: 

ul. 18 Stycznia 2 09- 500 Gostynin (pierwsze piętro)

Tymczasowa siedziba ul. Wojska Polskiego 23 09 - 500 Gostynin

tel. 516 029 796

e-mail: mbpgostynin@interia.pl

e-mail: biblioteka.gostynin@wypozyczalnia.hub.pl

 

Biblioteka dla dzieci i młodzieży: 

ul. 18 Stycznia 2 09-500 Gostynin (pierwsze piętro)

Tymczasowa siedziba ul. Wojska Polskiego 23 09 - 500 Gostynin

tel.  516 029 778

e-mail: mbpgostynin@interia.pl

e-mail: biblioteka.gostynin@dziecieca.hub.pl

 

Filia nr 1: 

ul. Płocka 2a 09-500 Gostynin (budynek parterowy)

tel. 24 235 30 28 

tel. 516 029 781

e-mail: mbpgostynin@interia.pl

e-mail: biblioteka.gostynin@filia1.hub.pl

 

Osobom starszym oraz niepełnosprawnym, które samodzielnie nie mogą wypożyczyć książki oferujemy darmową usługę pod nazwą ,,Książka na telefon".

Kontakt tel.      516 029 796    24 235 30 28    516 029 781  

 

 

Zapraszamy na stronę internetową

 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie:

www.mbpgostynin.pl (strona przekierowuje na nową stronę):

www.mbpgostynin.naszabiblioteka.com

 

 

Na stronie internetowej w zakładce Szukam Książki znajdziecie Państwo internetowy katalog książek. Wyszukaj. Wybierz. Zarezerwuj. Biblioteka korzysta z systemu katalogowego MAK+, którego twórcą jest Instytut Książki. Dzięki tej usłudze macie Państwo dostęp do całego księgozbioru Wypożyczalni dla dorosłych oraz Biblioteki dla dzieci i młodzieży (pod nazwą Biblioteka Główna), jak również do księgozbioru Filii nr 1 (pod nazwą Filia ul. Płocka). 

 

Zapraszamy również na naszą stronę:

Facebook

https:// www.facebook.com/mbpgostynin/

 

 

 

Cel, przedmiot i zakres działania

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina 

w Gostyninie:

 

1. Celem Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy, nauki, historii i osiągnięć kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
2. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą.

 

 

Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
 
a. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, powiatu, miasta i gminy;
b. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
c. organizowanie czytelnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży, ludzi chorych i niepełnosprawnych;
d. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
e. prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, historii, nauki i sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu, miasta    i gminy.
f. organizowanie działalności sieci bibliotek filialnych, oddziałów dla dzieci, czytelni i wypożyczalni na terenie powiatu, miasta i gminy;
g. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowania i publikowania bibliografii regionalnej, a także innych wydawnictw i materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;
h. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej dotyczącej przede wszystkim zbiorów własnych Biblioteki, jej funkcjonowania;
i. dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki;
j. współdziałanie z innymi bibliotekami, zwłaszcza w zakresie organizowania bibliotecznych systemów informacyjnych, a także instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa;
k. organizowanie  czytelnictwa  i  udostępnianie  materiałów  bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym, także przez współdziałanie w zakresie organizacji bibliotecznej      w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej;
l. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, domami pomocy społecznej oraz organizacjami społecznymi, pozarządowymi, stowarzyszeniami                   w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa Gminy Miasta Gostynina i Powiatu Gostynińskiego;
ł. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelników oraz realizacji krajowej polityki bibliotecznej, a także włączać się w ogólnopolskie akcje promujące książkę i czytelnictwo.
 
Księgozbiór zakupiony w woluminach w roku 2018:
46320 woluminów, przybyło 1836 woluminów, w tym z zakupu 1635 woluminów, ze środków Organizatora 850 woluminów, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 771 woluminów, ze środków innych (dotacja powiatowa) 14 woluminów-księgozbiór fachowy. Ubyło 3289 woluminów. wzrost w porównaniu z rokiem 2017.
Liczba wypożyczeń księgozbioru w roku 2018:
51033 woluminów, liczba udostępnień księgozbioru na miejscu 1344 woluminów. Wzrost w porównaniu z rokiem 2017.
Liczba obsługiwanej populacji w roku 2018:
17904 mieszkańców, liczba użytkowników 2125, w tym czytelników 2125.
Liczba czytelników na 100 mieszkańców 11,9. Wzrost w porównaniu z rokiem 2017 (stan na 31.12.2017 liczba czytelników na 100 mieszkańców 10,8).
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców w roku 2018:
9,2 woluminów-wzrost w porównaniu z rokiem 2017 (stan na 31.12.2017 woluminów 7,4).
Liczba czasopism w roku 2018:
25 tytułów.
Wydarzenia czytelnicze organizowane przez Bibliotekę w roku 2018:
łącznie Biblioteka zorganizowała 24 wydarzenia finansowane z własnego budżetu, które zgromadziły 2057 uczestników. Wstęp na wszystkie wydarzenia był wolny.
W ramach szkoleń i zajęć edukacyjnych organizowanych przez Bibliotekę odbyło się:
126 godzin zajęć, w których udział wzięło 2549 uczestników.
Wystawy w roku 2018:
,,W drodze do niepodległości", ,,Polska samotna misja-generał Ryszard Kukliński", ,,Gostynin w starej fotografii-wczoraj i dziś", ,,Niechaj Polska zna ... jakie dzieci ma"-wystawa pokonkursowych prac plastycznych.
Konkursy w roku 2018:
,,Jak pięknie być człowiekiem"-konkurs recytatorski, ,,Niechaj Polska zna ... jakie dzieci ma. Moi dziadkowie we wspomnieniach rodzinnych"-konkurs filmowy, literacki i plastyczny w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości (zasięg powiatowy), Turniej Jednego Wiersza o Laur Gostyniński-konkurs poetycki.
Stałe wydarzenia kulturalne realizowane w 2018 roku:
Tydzień Bibliotek-Majowe Spotkania z Biblioteką
Noc Bibliotek
Pożegnanie klas III
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
Jarmark św. Jakuba
Narodowe Czytanie ,,Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego
Turniej Jednego Wiersza o Laur Gostyniński
Jesienne Spotkania z Poezją
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Cykliczne spotkania z pisarzami, podróżnikami, artystami, poetami, warsztaty literackie, poetyckie, itd.
Cykliczne spotkania Gostynińskiego Klubu Poetyckiego.
Cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki i Koła Przyjaciół Biblioteki.
Koncerty piosenki poetyckiej, literackiej.
Projekty w roku 2018:
,,O finansach w bibliotece-5.edycja". Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, przy założeniach zgodnych z Programem Rozwoju Bibliotek. projekt wspierała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie. Projekt służył zwiększeniu u osób powyżej 50 roku życia mieszkających na terenach wiejskich, w małych miastach umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów, korzystania x bankowości elektronicznej. Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie e-learningowym. 
Nagrody w roku 2018:
Biblioteka uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszą inspirację pochodzącą z projektu ,,O finansach ... w bibliotece" otrzymując nagrodę rzeczową w postaci ekspresu ciśnieniowego do kawy DE LONGHI.
Realizacja BO w roku 2018:
W roku 2018 w budynku Filii nr 1 przy ulicy Płockiej 2a zrealizowany został projekt Budżetu Obywatelskiego pod nazwą ,,Urządzamy Bibliotekę". Agenda biblioteczna została wyposażona w nowoczesne, estetyczne regały biblioteczne z przeznaczeniem dla czytelnika młodszego, młodzieży i dorosłych oraz regały stacjonarne i jezdne typu ARCHI LINE umożliwiający czytelnikowi wolny i bezpieczny dostęp do księgozbioru.
 
Działalność ponadlokalna Biblioteki w roku 2018:
 

           Na mocy Uchwały Nr XXXII/143/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia   21 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Uchwały Nr 312/LXIV/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie przejęcia zadań Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę   Miasta Gostynina zawarto w dniu 31 sierpnia 2017 roku   Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. od dnia 1 września 2017 roku   do dnia   31 grudnia 2017 roku. Na mocy Aneksu Nr 1 i Nr 2 do wyżej wskazanego Porozumienia czas prowadzenia powiatowych zadań publicznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie został wydłużony do 30 czerwca 2018 roku. Na mocy Aneksu nr 3 zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Gostynińskiego realizowane były   w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

Przyjęte w Porozumieniu zadanie Miasto Gostynin realizowało również za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. Nazwa Biblioteki     nie została zmieniona. Biblioteka obejmuje swoją działalnością teren Gminy Miasta Gostynina    i Powiatu Gostynińskiego.

2019 rok

W 2019 roku również odbyło się wiele uroczystości oraz wydarzeń kulturalno - czytelniczych. Nie zabrakło lekcji w ramach biblioterapii czy chociażby obchodziliśmy 25 - lecie Gostynińskiego Klubu Poetyckiego. Do najważniejszych wydarzeń zaliczymy:

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
Koncert patriotyczny na Zamku Gostynińskim
"SERCE DLA INKI"; nadanie rondu nazwy im. ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

Spotkanie autorskie z Katarzyną Kielecką
Mała Książka Wielki Człowiek
Noc Bibliotek, jest naprawdę...wyjątkowa
MAŁE CO NIECO W BIBLIOTECE z cyklu zdrowie i uroda „Świąteczno – sylwestrowe inspiracje make up”
Jubileusz 25-lecia Gostynińśkiego Klubu Poetyckiego
„O finansach …. w bibliotece - 6. edycja”....c.d
Wycieczka do CENTRUM PIENIĄDZA
22 edycja TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
Podróż do Portugalii i Hiszpanii wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej
KONKURS GŁOŚNEGO CZYTANIA
Kolejna lekcja biblioteczna z cyklu: Jesienne inspiracje
To już trzecia odsłona Jesiennych Inspiracji w Filii Bibliotecznej nr 1.
Jesiennych inspiracji ciąg dalszy w Filii Bibliotecznej nr 1
Warsztaty biblioteczne - Podróże małe i duże o kulturze, zwyczajach i obyczajach Grecji
NOC BIBLIOTEK – Biblioteka dla dzieci i młodzieży: Warsztaty komiksowe oraz film „Ptyś i Bill”
MANIFESTACJA POLSKOŚCI
Warsztaty tworzenia komiksu
„Cztery pory roku: JESIEŃ” – zajęcia dla przedszkolaków
Biblioterpia cz.2
"O finansach.....w bibliotece. 6 edycja"
Biblioterapia - zajęcia na Filii nr 1
„O finansach… w bibliotece - szósta edycja"
Godzina "W"
Rodzinna Detektywistyczna Gra Miejska ,,Śladami Jakuba z Gostynina"
Jarmark Gostyniński św. Jakuba
RODZINNA DETEKTYWISTYCZNA GRA TERENOWA "ŚLADAMI JAKUBA Z GOSTYNINA"
Spotkanie autorskie z Edytą Świętek
Spotkania autorskie z Zofią Stanecką oraz Marianną Oklejak
Spotkanie z Moniką Kowaleczko - Szumowską
WYNIKI REJONOWYCH ELIMINACJI Konkursu recytatorskiego "Pięknie być człowiekiem"
Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim
Nowy rok szkolny, nowe wyzwania

 

2020 rok


Turniej Jednego Wiersza o Gostyniński Laur
Noc Bibliotek
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Drugi dzień ferii w Filii bibliotecznej
Jubileusz 50-lecia Biblioteki dla dzieci i młodzieży oraz uroczystości nadania jej imienia Stasia i Nel
DZIEŃ KOBIET Z BIBLIOTEKĄ
Dyplom - Noc Bibliotek
"Prezent w słowie podarowany..."
"ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA"
KONKURS GŁOŚNEGO CZYTANIA
Narodowe Czytanie - "Balladyna"J. Słowacki
1920 - ogólnopolski konkurs literacki w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej
5 – 4 latki „A” w Filii bibliotecznej nr 1
Żółwim tropem na Zakyntos z WTZ
„Jeżyki” w Filii Bibliotecznej nr 1
Małe Co Nieco w Bibliotece

"Wędrujący bibliotekarz"

 

2021 rok

Jubileusz Biblioteki dla dzieci i młodzieży
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
"Majowy bukiet dla wszystkich tych, których kochamy"
Dzień Dziecka z Panem Poetą – spotkanie autorskie
Warsztaty biblioteczne przeprowadzone w Powiatowym Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie
Spotkanie z podróżnikiem - Etiopia
Konkurs recytatorski ,,Pięknie być człowiekiem" im. Janusza Korczaka
Tydzień Bibliotek
ZDALNIE W PODRÓŻ NA ANTARKTYDĘ
Projekt "CZŁOWIEK Z PASJĄ"

 

2022 rok


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Narodowe Czytanie
Wieczór przy świecach "Miłość niejedno ma imię" spotkanie z poezją, muzyką i sztuką
Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka
WOŚP zbiórka książek na kiermasz
Warsztaty biblioteczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyninie
Spotkanie w Klubie Seniora „Parostatek”
XXV Turniej Jednego Wiersza
Narodowe Święto Niepodległości w filii bibliotecznej nr 1
„Suplementy diety. #EuchooseSafeFood Kampania EFSA i GIS”
„Ukryte znaczenia, czyli zabawy słowami.”-zajęcia z klasą I C ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyninie
Zajęcia z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
Wystawa lalek artystycznych MAZOWSZE W SPÓDNICY
Spotkanie autorskie z Jackiem Ostrowskim, autorem powieści kryminalnych
Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Aulichem. Promocja tomiku "SKĄDINĄD".
"Bajkowy zakątek" w Filii nr 1
"Pieśni Miłości i Nienawiści" Leonarda Cohena w wykonaniu prof. Stanisława Górki
Podróże małe i Duże-Sycylia z bardzo bliska! Spotkanie podróżnicze z Michałem Szulimem.
"Pszczółki" z Przedszkola nr 4 w Gostyninie w Bibliotece dla dzieci i młodzieży im. Stasia i Nel
Warsztaty graficzno - literackie Gustaw Dziewięcki autor powieści "Niepamięć" tom 1

 

Od 1 kwietnia 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gostynina a Powiatem Gostynińskim z dnia 28 kwietnia 2022 roku pełni funkcję Powiatowej Biblioteki Publicznej. W związku z tym instytucja udziela bibliotekom z powiatu Gostynińskiego pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej oraz sprawuje nadzór merytoryczny nad ich funkcjonowaniem. Są to biblioteki:

- Miejsko - Gminna Biblioteka w Sannikach, Filia w Osmolinie

- Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym, Filia Trębki

- Gminna Biblioteka w Pacynie, Filia w Skrzeszewach

- Gminna Biblioteka w Gostyninie z siedzibą w Solcu, Filia Emilianów, Sierakówek, Sokołów, Lucień

 

W 2022 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 17.532,00 w ramach programu biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Księgozbiór rejestrowany i opracowany jest w programie MAK +. Na stronie internetowej biblioteki udostępniony jest katalog on - line wszystkich placówek bibliotecznych. Elektronicznie wypożyczanie książek jest realizowane w sposób ciągły.

Biblioteka w 2022 roku ponownie wykupiła kody Legimi dla wszystkich agend bibliotecznych. Dodatkowo została zawarta umowa z konsorcjum Empik Go.

Księgozbiór – stan na 31.12.2021 r. - 47 380 wol., w tym:

- książki drukowane – 47 188 wol.

  • audiobooki -192 wol.

 

W 2022 r. przybytki łącznie w trzech agendach bibliotecznych wynoszą 1994 wol. (książki drukowane 1964 wol., audiobooki 30 wol.) - wartość 44.460,82

 

Księgozbiór – stan na 31.12.2022 r. - 47 367 wol., w tym:

- książki drukowane – 47 145 wol.

- audiobooki - 222 wol.

Ponadto w ramach usługi Academica (biblioteka cyfrowa) możliwy jest darmowy dostęp do cyfrowej wypożyczalni między - bibliotecznej książek i czasopism naukowych.

W 2022 roku zarejestrowano 2004 aktywnie wypożyczających czytelników. Odnotowano 27186 odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli 64505 egzemplarzy książek drukowanych oraz 499 audiobooków.

Wydarzenia  w 2023 roku:

 


160. rocznica Powstania Styczniowego
Koncert „Świat płonął wojną oni miłością”

Warsztaty kosmetyczne

Spotkanie z Katarzyną Enerlich

Koncert Kuby Michalskiego

Zajęcia z uczestnikami Środowiskowego Powiatowego Domu Samopomocy w Gostyninie

Zajęcia z Warsztatami Terapii Zajęciowej
W POSZUKIWANIU PANI WIOSNY
Spotkanie z seniorami z Klubu Seniora „Parostatek”

Dzień Bibliotekarza

Konkurs recytatorski

Spotkanie autorskie z Katarzyną Kielecką

Warsztaty poetyckie z prof. Stanisław Górka

Marcin Pałasz w Gostyninie

Spotkanie autorskie z Panią Dorotą Augustyniak

Najmłodsi w Filii bibliotecznej nr 1
Dzień Dziecka z Panem Poetą – spotkanie autorskie
 

 

  

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-17 10:45:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Mielniczuk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-29 15:58:19
  • Liczba odsłon: 7643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11105702]

przewiń do góry