Gostynin, dnia 18.01.2022 r.

ZP.271.2.5.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.5.2022

 

     W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Opracowanie projektu budowlanego na budowę chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie


1.      Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy chodnika, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.).
Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 3337/38, 3339/3, 3341/12, 3341/14, 3342/11, 3344/7, 4200/9, 4201/4, 4203/4, 4205/3, 4203/6, 4201/6, 4200/11.
Zakres ww. dokumentacji projektowej obejmuje między innymi:
1) budowę chodnika z kostki betonowej,
2) budowę oświetlenia ulicznego,
3) budowę kanalizacji deszczowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (w tym załącznik graficzny) oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.
2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy
3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;
2) posiadają  doświadczenie w realizacji usług (tj. opracowaniu dokumentacji)  dla inwestycji o podobnym charakterze;
3) przeprowadzili wizję lokalną w terenie.
4.      Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze.
5.      Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6.      Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 26 stycznia 2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin. Do formularza ofertowego należy dołączyć referencje potwierdzające posiadane doświadczenie.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy:
1) dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień,
2) oraz poświadczeń lub referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.
7.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).
8.      Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia + załącznik graficzny
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-18 10:44:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-18 10:53:16
  • Liczba odsłon: 1165
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10385641]

przewiń do góry