UWAGA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem narzędzi Platformy przetargowej Gminy Miasta Gostynina dostępnej pod adresem https://gostynin.logintrade.net/

09.04.2021 - informacja po otwarciu ofert - Pobierz

09.04.2021 - informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Pobierz

06-04-2021 r. - pytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego - Pobierz

01-04-2021 r. - pytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego - Pobierz

 

Znak sprawy: ZP. 271.1.2.2021

Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową w Gostyninie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/ Z9/32320  

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00022657/01 z dnia 2021-03-25 opublikowane na https://ezamowienia.gov.pl/

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gostynina
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015431
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 26
1.5.2.) Miejscowość: Gostynin
1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gostynin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gostynin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie
Zamawiający 2
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 610364810
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Polna 2
1.5.2.) Miejscowość: Gostynin
1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mpkgostynin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpkgostynin.pl
1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne
Postępowanie prowadzone jest w dwu etapach. Etap pierwszy dla potrzeb Zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, etap II dla potrzeb Zamawiającego - Gminy Miasta Gostynia. Procedurę udzielenia zamówienia przeprowadza Zamawiający - Gmina Miasta Gostynina - postępowanie zakończy się podpisaniem dwóch umów przez obu Zamawiających dla poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia, z wyłonionym Wykonawcą.
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową w Gostyninie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61300d15-8c85-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022657
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003953/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gostynin.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gostynin.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta użytkownika. Posiadanie konta na Platformie oraz składanie ofert w postępowaniach nie wiąże się z żądnymi kosztami dla Wykonawców. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje podstawowe wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy (dostępne na stronie https://gostynin.logintrade.net/ zakładka wymagania techniczne) : 1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 500 KB/s 2) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax 3) włączona obsługa JavaScript 4) zainstalowany Acrobat Reader 5) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gostynina reprezentujący Gminę Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (dane kontaktowe Zamawiającego w części I SWZ).2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.umg@gostynin.pl .3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 271.1.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową w Gostyninie z podziałem na dwa etapy: Etap I – Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ul. Krasickiego Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PE PN10 SDR11 o średnicy fi90 wraz z odcinkami sieci bocznych o przekroju fi40 oraz sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej PVC klasy S SN8 o jednolitej strukturze ścianki łączonej na kielichy z uszczelkami wargowymi o średnicy fi200 wraz z odcinkami sieci bocznych o przekroju fi160 dla ul. Krasickiego w Gostyninie. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przy ul. Krasickiego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez włączenie projektowanych odcinków w istniejącą sieć wodociągową fi150 poprzez wbudowanie trójnika z żeliwa sferoidalnego, włączenie projektowanego kanału sanitarnego fi200 do studni na rzędnej 85.54 na istniejącym kanale sanitarnym – na podstawie dokumentacji projektowej i zaświadczenia o zgłoszeniu budowy z dnia 23.11.2020r., które zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia do rozpoczęcia robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Krasickiego oraz ulicy Zielonej w Gostyninie” , działki nr. ew. 112, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2,1238/3, 1520.Etap II – Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową1) remont nawierzchni ulicy Krasickiego w zakresie zfrezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonania nowej nawierzchni;2) remont chodników i zjazdów – demontaż płyt chodnikowych betonowych i nawierzchni betonowych oraz nawierzchni z kostki i wykonanie nowej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej;3) remont krawężników – wymiana istniejących na nowe;4) demontaż istniejących progów na jezdni i wykonanie nowego progu zwalniającego z kostki brukowej;5) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia; 6) regulacja wysokościowa istniejących studzienek uzbrojenia terenu;7) wykonanie na długości 8 m powierzchniowego odwodnienia liniowego – ekodren z odprowadzeniem wód opadowych z powierzchni jezdni do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej;8) wykonanie oznakowania poziomego jako strukturalnego, grubowarstwowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający wymaga aby Wykonawca:a) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł, b) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł;2) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający wymaga a) aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:– jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości nie mniejszej niż 300 m,– jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie mniejszej niż 300 m,– jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie w zakresie utwardzenia terenu kostką brukową grubości 6 lub 8 cm na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 ,– jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2;Wyżej wymienione roboty mogą być wykonane w ramach jednej lub kilku odrębnych inwestycji lub dwóch różnych; b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: – kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, – kierownika robót sanitarnych – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; tzn. posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.) oraz posiadającego aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (numeracja zgodna z SWZ) 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują:1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł;4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 (słownie: 10 tysięcy 00/100) złotych.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców (partnerów) składających ofertę wspólną.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Etap - 1 (zal 5 do SWZ) 10.1. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, wymagające zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian, których Inicjatorem może być Zamawiający lub Wykonawca w sytuacji: 10.1.1. Zmiany obowiązujących przepisów , jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 10.1.2. Wystąpienia ustawowej zmiany stawki VAT. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 10.1.3. Zmiany kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 10.1.4. Wystąpienia: - nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy), - siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi - konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, - konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych, - wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp., - wystąpienia przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych nie zawinionego przez Wykonawcę, - wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności. Zmiany te mogą spowodować zmianę terminu wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 10.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podstawę do wystąpienia o przedłużenie terminu realizacji robót może stanowić żądanie i zamówienie robót zamiennych. Etap - 2 (zal 6 do SWZ) Strony, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidują również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć: 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w Ogłoszeniu o zamówieniu; 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. między innymi wstrzymania robót przez Zamawiającego; b) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego; d) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów budowlanych; f) przyczyn niezależnych od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentach zamówienia groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) „siła
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gostynin.logintrade.net/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:1) w zakresie proceduralnym: Iwona Dębowska oraz Robert Gontarek, tel. 48 24 236 07 37;2) w zakresie merytorycznym:Etap I – Edward Pośpieszyński, tel. 601 366 362Etap II - Tomasz Antonowicz, tel. 48 24 236 07 46.W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany dostarczyć projekt harmonogramu rzeczowo terminowo finansowego oraz kosztorys szczegółowy, a także listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonywały będą czynności wskazane przez Zamawiającego w SWZ.


Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami do pobrania na https://gostynin.logintrade.net/ - Platformie przetargowej Zamawiającego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-25 10:09:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-09 11:13:48
  • Liczba odsłon: 2331
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858166]

przewiń do góry