Gostynin, dnia 12.10.2021 r.

ZP.271.2.9.2021

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.9.2021

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

„Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych”

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu łazienki - przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością oraz wymiana drzwi wejściowych zgodnie z załączonym do opisem technicznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: opis techniczny oraz wzór umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy, nie pózniej jednak niż do dnia 17 grudnia 20

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1. posiadają odpowiednie doświadczenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe niezbędne  do wykonywania przedmiotu zamówienia;

 

Sposób obliczania ceny oferty:

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.
 2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w budynku w którym należy  przeprowadzić modernizację.

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 15 października 2021 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski  – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 –  Opis Techniczny

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-12 10:45:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-12 10:57:04
 • Liczba odsłon: 1616
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858021]

przewiń do góry