Gostynin, dnia 11.01.2022 r.

ZP.271.2.4.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.4.2022

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie.

Dane techniczne budynku wynikające z posiadanych dokumentów:

 • powierzchnia zabudowy:       265,0  m2
 • powierzchnia użytkowa:        355,41  m2
 • kubatura :                               2 571,0 m3.

Dom murowany przy ul. Rynek 16 w Gostyninie gm. Miasta Gostynina jest wpisany do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego pod numerem: 541/1149W, decyzją z dnia 22 maja 1975 roku oraz jest położony na terenie układu urbanistycznego miasta Gostynina wpisanego do rejestru zabytków dawnego woj. płockiego pod numerem 531, decyzją z dnia 8 września 1980 roku. Wszelkie działania planowane przy bryle, elewacji, jak również we wnętrzu przedmiotowego zabytku wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego w formie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

\Sposób obliczania ceny oferty:

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz obiektów zabytkowych.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie opracowań o podobnym charakterze oraz dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 19 stycznia  2022 r. do godz. 10:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 6 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-11 12:45:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-11 12:49:34
 • Liczba odsłon: 1790
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812757]

przewiń do góry