Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach na terenie miasta Gostynina obejmuje:

 

- zezwolenia do 4,5% oraz piwo,
- zezwolenia od 4,5% do 18% tj. wino
- zezwolenia powyżej 18% tj. wódka.
Termin ważności zezwoleń alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 10 lat, a ważność zezwoleń alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 10 lat.
Maksymalną liczbę miejsc na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gostynina zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ustalono na 50 punktów. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży powyżej 4,5% – piwo nie jest limitowane, ustalono na 15 punktów.
W celu uzyskania zezwolenia na sprzedaż detaliczną lub gastronomiczną napojów alkoholowych składamy wymagany formularz wraz z załącznikami:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

1.  Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
a) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
c) 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 


3. Opłatę, o której mowa w pkt. 1 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży roku poprzednim przekroczyła:
a) 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b) 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c) 77000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu- wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


4. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w pkt. 3, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.


5. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w 3 równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.


6. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa w pkt. 1, 3 i 5 dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


7. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.


8. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest po zasięgnięciu opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczeniu stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.


9. Zezwolenie wydawane jest do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

W celu otrzymania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy złożyć wniosek i uiścić opłatę w kasie Urzędu lub na konto bankowe Urzędu 89 1020 3974 0000 5302 0006 6258 w  w kwocie 17,00 zł za wydanie zaświadczenia/. Termin wydania tego zaświadczenia do 7 dni.

 

wniosek

Oświadczenie o wartości sprzedaży.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-16 14:07:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Świderska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-10 16:08:59
  • Liczba odsłon: 8092
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650173]

przewiń do góry