Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy (bez wykazania interesu prawnego czy faktycznego), ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu).

Kto i gdzie może złożyć wniosek

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnianie dostępności”.

Wniosek o zapewnianie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewniania dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne

 

Wniosek o zapewnianiu dostępności, powinien zawierać następujące dane:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;

 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność: cyfrową, architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną;

 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 • wskazanie preferowanego sposobu zapewniania dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Procedura

Zapewnianie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności).

Jeżeli zapewnianie dostępności, w zakresie ww. nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności, to podmiot publiczny do którego kierowany jest wniosek – niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewniania dostępności (nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności).

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnianie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewniania dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewniania dostępu alternatywnego (o którym mowa w art. 7 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.). Wówczas, w zawiadomieniu do wnioskodawcy podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnianie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności.

 

Dane podmiotu publicznego, do którego należy złożyć wniosek

Wniosek można składać osobiście lub za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.

 

Odwołanie, tj. złożenie skargi

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności (wyczerpując ww. drogę administracyjną) – wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej ,,skargą”.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia:

 1. w którym upłynął odpowiednio termin:

 • a. określony w art.31 ust.1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r. albo
 • b. wskazany w powiadomieniu, o którym mowa w art. 31 ust.2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;
 1. otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust.3. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

 2. skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnianiu dostępności, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

 3. stronami postępowania wszczętego na skutek wniesienia skargi są: skarżący oraz podmiot publiczny, którego działalności dotyczy treść skargi;

 4. w przypadku stwierdzenia, że niezapewnienie dostępności w zakresie żądanym przez skarżącego nastąpiło na skutek naruszenia przepisów ustawy, Prezes Zarządu PFRON nakazuje podmiotowi publicznemu, w drodze decyzji – zapewnianie dostępności wraz z ich określeniem.

Postępowanie przed Prezesem Zarządu PFRON jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

WZORY WNIOSKÓW w załączeniu

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Antosiak Julita
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-01 13:43:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Antosiak Julita
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-02 09:06:37
 • Liczba odsłon: 1368
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650083]

przewiń do góry