Gostynin, dnia 28.05.2021 r.

ZP.271.2.5.2021

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.5.2021

 

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja zabytkowych drzwi wejściowych i okiennic baszty budynku nr I

Roboty będą realizowane na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez jednostkę projektową KLATA Architekci Małgorzata Maziewska z siedzibą w Warszawie al. Niepodległości 88/22.

Zakres robót obejmuje konserwację zabytkowych drzwi wejściowych do budynku „kaplicy” i okiennic baszty.

Zakres robót obejmuje między innymi :

- demontaż stolarki objętej konserwacją wraz z zabezpieczaniem otworów,

- konserwację zabytkowych drzwi wejściowych do budynku „kaplicy” -1kpl.

- remont konserwatorski żaluzjowych okiennic i okien baszty – 3 kpl.

- ponowny montaż stolarki  z odtworzeniem ościeży tynkiem renowacyjnym WTA i warstwami malarskimi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.10.2021r.

3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)      posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia,

2)      posiadają  doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze.

4.      Doświadczenie

1)      Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca wykazał wykonanie minimum dwóch realizacji konserwacji drzwi zabytkowych z pozytywnym odbiorem przez Urząd Ochrony Zabytków.

5.      Sposób przygotowania oferty i obliczania ceny oferty:

1)      Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z referencjami potwierdzającymi posiadane doświadczenie, do oferty należy również załączyć kosztorys ofertowy.

2)      Wskazana w ofercie cena ryczałtowa musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne i opłaty.

3)      Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin. Do formularza ofertowego należy dołączyć referencje potwierdzające posiadane doświadczenie.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

7.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).

8.      Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 –  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załącznik nr 5 – Dokumentacja

                     5.1. – decyzja konserwatorska

                     5.2. – pozwolenie

                     5.3. – projekt wykonawczy

                      5.4. – projekt budowlany

                      5.5 –STWIOR


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-28 13:30:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 11:48:58
  • Liczba odsłon: 808
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11407146]

przewiń do góry