UWAGA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem narzędzi Platformy przetargowej Gminy Miasta Gostynina dostępnej pod adresem https://gostynin.logintrade.net/

16.03.2021 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz 

05.03.2021 - informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Pobierz

05.03.2021 - informacja po otwarciu ofert - Pobierz

 

Znak sprawy: ZP. 271.1.1.2021

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. BIERZEWICKIEJ

Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina: https://gostynin.logintrade.net/ Z8/32320  

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008440/01 z dnia 2021-02-18 opublikowane na https://ezamowienia.gov.pl/

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00008440/01 z dnia 2021-02-18

2021-02-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. BIERZEWICKIEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gostynina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 24 236 07 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gostynin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE UL. BIERZEWICKIEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac8f0f41-7060-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008440/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-18 11:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003953/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gostynin.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gostynin.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta

użytkownika. Posiadanie konta na Platformie oraz składanie ofert w postępowaniach nie wiąże się z

żądnymi kosztami dla Wykonawców. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje podstawowe

wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy (dostępne na stronie

https://gostynin.logintrade.net/ zakładka wymagania techniczne):1) stały dostęp do sieci Internet i

minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 500 KB/s2) obsługa przez przeglądarkę

protokołu XMLHttpRequest - ajax3) włączona obsługa JavaScript4) zainstalowany Acrobat Reader5)

zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub

nowszy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016

r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Burmistrz Miasta Gostynina reprezentujący Gminę Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

(dane kontaktowe Zamawiającego w części I SWZ)2) administrator wyznaczył Inspektora Danych

Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.umg@gostynin.pl3) Pani/Pana

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez

Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na

podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,

gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku

może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego

postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania

Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w

zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 271.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.

Bierzewickiej w Gostyninie. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi :1) montaż

separatora lamelowego ESL-ZH 60/600/600 o wydajności nominalnej 60 l/s, wydajności max.

600 l/s z pokrywą i włazem zabezpieczonym przed kradzieżą – 1 kpl.2) montaż osadnika

wirowego EOW-1 60/600 o wydajności nominalnej 60 l/s, wydajności max.600 l/s z pokrywą i

włazem zabezpieczonym przed kradzieżą – 1 kpl.3) budowę odcinka kanalizacji deszczowej z

rur PP SN8 średnica 800 mm łączonych kielichowo z uszczelką profilowaną – długości około 8

m.4) montaż studni z kręgów żelbetowych średnicy 1600 mm – 1 kpl.5) wylot kanalizacji

deszczowej średnicy 800 mm – 1 kpl.6) oczyszczenie cieku odprowadzającego wodę na

długości 30 metrów od wylotu kanalizacji.Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia

należy wykonywać zgodnie z obowiązującym prawem, opracowanym projektem budowlanym,

aktualną wiedzą techniczną, decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 264/2019 z dnia 25.07.2019 r.,

opinią ZUD NR GKU-6630.151.2018 z dnia 07.11.2018 r. oraz wymaganiami Zamawiającego

opisanymi w SWZ, wzorze umowy i ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi w toku

postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące

zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie

ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał

należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub

rozbudowie kanalizacji o średnicy minimum 600 mm, o wartości robót min. 80.000,00 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne oświadczenie

dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p,

zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ – wymagania dotyczące podpisania dokumentu

elektronicznego wg pkt 1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, którego oferta

została najwyżej oceniona, obejmują:1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5

p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który

złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2) wykaz

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi

przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,

na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.(numeracja

zgodna z SWZ)6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 (odpis lub informacja z

Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub

innego właściwego rejestru), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.7. Jeżeli w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w

ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza

łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o

udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których

mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,

które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidują

również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć:1)

wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację przedmiotu umowy;2) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w

ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny

niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających na dzień

składania ofert warunki określone w Ogłoszeniu o zamówieniu;3) zmiana terminu realizacji

przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności:a) okoliczności

leżących po stronie Zamawiającego, tj. między innymi wstrzymania robót przez

Zamawiającego;b) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawcę;c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie

(prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów –

fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego;d) zmian spowodowanych

nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w

szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;e) odmiennych (ale

istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w

szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów

budowlanych;f) przyczyn niezależnych od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością

zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentach

zamówienia groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;g)

wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności.4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian

spowodowanych następującymi okolicznościami:a) „siła wyższa” uniemożliwiająca wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, w tym ograniczenia wprowadzone

decyzjami władz publicznych;b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej;c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjnoorganizacyjno-

prawnymi umowy;d) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części

przedmiotu umowy.2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz

pisemnego aneksu podpisanego przez strony. W przypadku każdej zmiany o której mowa

powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gostynin.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami do pobrania na Platformie przetargowej Zamawiającego

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-18 11:58:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-16 09:17:26
  • Liczba odsłon: 1889
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11553129]

przewiń do góry