Gostynin, dnia 07.01.2020r.

MOPS-2000/01/2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług

 

1.      Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin

 

2.      Przedmiot zamówienia: Dostawy chleba do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie

www.mopsgostynin.pl

 

3.      Kryteria oceny ofert: Cena 100%

 

4.      Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

 

5.       Do oferty należy załączyć:

a.       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zaklasyfikowanej zgodnie z przedmiotem zamówienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub deklarację zarejestrowania działalności gospodarczej po uzyskaniu informacji o wyborze oferty.

b.      Formularz oferty – Załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

c.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

 

6.      Miejsce i termin złożenia ofert:

a.       osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 22, pok. nr 15

Ofertę należy złożyć do dnia 15 stycznia 2020r., do godziny 11.00

b.    Ocena ofert odbędzie się w dniu: 15.01.2020r. o godz.: 11:15

c.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

d.    Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje o wynikach wyboru  na stronie internetowej: www.mopsgostynin.pl

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu publicznym
 2. Dodatkowe informacje

a.       Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta.

b.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

 1. Osobami do kontaktu i udzielania odpowiedzi są:
  1. Anna Papiernik – tel. 24 236 1370 – w zakresie proceduralnymzałączniki - zalaczniki_chleb.docx
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-07 12:15:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-07 12:15:03
 • Liczba odsłon: 1647
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121711]

przewiń do góry