Gostynin, 06.10.2014 r.

K.602.1.2014


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina


z a w i a d a m i a


o sporządzeniu projektu „Programu ochrony środowiska Gminy Miasta Gostynina na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021 r. (aktualizacja)”


O R A Z

K I E R U J E   D O   K O N S U L T A C J I   S P O Ł E C Z N Y C H


Projekt dostępny jest w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.gostynin.pl oraz w postaci papierowej w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina przy ul. Parkowej 22,
09-500 Gostynin, pok. 4 od godz. 800 do godz. 1500 od poniedziałku do piątku.


Jednocześnie informuję, że każdy ma prawo do składnia uwag i wniosków, dotyczących ww. projektu w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Gostynina oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 262) na adres: um@gostynin.pl w terminie 21 dni, licząc od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Gostynina.

Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina na stronie internetowej: www.umgostynin.bip.org.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina oraz na słupach ogłoszeniowych.


Formularz składania wniosków stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. - pobierz


W myśl art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia nie będą rozpatrywane.


Burmistrz Miasta Gostynina


Włodzimierz Śniecikowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Chmiel vel Chmielecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-09 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Chmiel vel Chmielecka Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-09 12:05:46
  • Liczba odsłon: 6301
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339790]

przewiń do góry