Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.


Program na 2013 rok został przyjęty Uchwałą nr 148/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012 roku.

Przyjęcie Programu uchwałą Rady Miejskiej zostało poprzedzone konsultacjami projektu Programu, przeprowadzonymi z organizacjami pozarządowymi w terminie od dnia 31 października 2012 r. do dnia 07 listopada 2012 r. Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W wyznaczonym terminie konsultacji zgłoszono dwie propozycje. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu w wersji poddanej konsultacji przekazano Radzie Miejskiej w Gostyninie.

We współpracy Gminy Miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie szczególny nacisk kładzie się na działanie w zakresie: upowszechniania kultury, sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania przedsiębiorczości, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Organizacje podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność lokalną.Udział osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych sprzyja zaspokajaniu potrzeb różnych grup społecznych oraz ich uczestnictwu w życiu publicznym.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady pomocniczości, partnerstwa i efektywności.

Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie takiej współpracy.

Dzięki tej współpracy mogą powstać często oryginalne formy świadczeń i usług dla społeczności lokalnej. Działalność organizacji pozarządowych może znacząco wpłynąć na rozwój gminy i jakość życia jej mieszkańców, dlatego samorząd stwarza warunki aby umożliwić organizacjom realizację własnych innowacyjnych projektów w celu umocnienia w świadomości obywateli poczucia odpowiedzialności za wspólnotę.

Przedmiotem współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie, w szczególności w zakresie:

a) pomocy społecznej,

b) ochrony i promocji zdrowia,

c) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

d) przeciwdziałania patologiom społecznym,

e) upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

f) rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,

g) ekologii i ochrony środowiska,

h) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

i)działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

j) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej.

Współpraca miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi ma charakter działalności społecznie - użytecznej w sferze zadań publicznych. W 2013 roku odbywała się na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności i

dotyczyła następujących sfer działania:

  1) w zakresie pomocy społecznej

  W 2013 r. zasiłek stały otrzymały 163 osoby, zasiłek okresowy 395 rodzin, zasiłek celowy i w naturze 623 rodziny, specjalny zasiłek celowy 52 rodziny. Świadczono usługi opiekuńcze dla 54 osób.Gorący posiłek z Jadłodajni Miejskiej otrzymało 473 osoby, gorący posiłek dla dzieci w w stołówce szkolnej 362 osoby, świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 33 osób z zaburzeniami psychicznymi Na bieżąco była prowadzona zbiórka odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego od osób prywatnych w celu przekazania takiej pomocy osobom potrzebującym.

  W zakresie wolontariatu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie współpracował z 3 wolontariuszami, którzy świadczyli pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, szczególnie z języków obcych, przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Zajęcia odbywały się w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” w Gostyninie.

  Udzielono schronienia dla 1 bezdomnej osoby . Łącznie w 2013 r. pomocą zostało objętych 12 osób bezdomnych (pomoc pieniężna, w naturze i gorące posiłki). Przez pracowników socjalnych zostały sporządzone Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności z 3 osobami bezdomnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie zlecał zadań w zakresie pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i osobom prawnym.

2) w zakresie ochrony, promocji zdrowia

-We współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Inicjatyw Młodzieżowych” DROSS” zorganizowano Festyn Rodzinny „Aktywnie i zdrowo”.

-Współfinansowano konferencję pn „Zdrowie psychiczne w praktyce”, zorganizowaną przez Gostynińskie Stowarzyszenie Rodzin, Sympatyków Osób z Problemami Psychicznymi i Uzależnieniami „Ostoja”.


3) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego

Kontynuowana jest realizacja Programu „Bezpieczne Miasto”przez Miejski Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Z Zespołem współpracuje: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Powiatowy

Inspektor Sanitarny, Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Straż Miejska. Na bieżąco dokonywana jest ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa i istniejących zagrożeń.

Straż Miejska w Gostyninie brała udział w zabezpieczaniu i pomocy przy organizacji imprez organizowanych na terenie miasta przez organizacje pozarządowe, m.in.: Stowarzyszenie Akademia Inicjatyw Młodzieżowych„DROSS”, Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia”, Fundację „ITAKA” (poszukiwanie osób zaginionych) a także przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

Straż brała również udział w akcji „Sprzątanie świata”oraz w programach: „ Bezpieczne Miasto” i „Razem Bezpieczniej”.Uczestniczyła w zabezpieczaniu uroczystości patriotyczno - religijnych odbywających się na terenie mista Gostynina i Woli Łąckiej.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa miasto współpracuje ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie.

Prowadzona jest przez Policję, Straż Miejską i Straż Pożarną edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę i wzrost poczucia bezpieczeństwa, przeprowadzone były konkursy i turnieje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - eliminiacje miejsko- gminne ph „Młodzież zapobiega pożarom”, w których udział brali uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu miasta Gostynina.Gmina Miasta Gostynina przeznacza środki finansowe na zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie, zakup paliwa,ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych, badania lekarskie i ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów strażackich.


4) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym


Gmina Miasta Gostynina prowadziła szereg działań związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym, opracowując, a następnie realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. W ramach tego programu, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz zajmujących się profilaktyką uzależnień, zostały zrealizowane następujące działania:

- Przekazano dotację wyłonionym w drodze konkursu organizacjom pozarządowym na realizację szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych, tj: Stowarzyszeniu Akademia Inicjatyw Młodzieżowych „DROSS”, Stowarzyszeniu Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia”, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Mazur”, Gostynińskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu.

- Zorganizowano szkolenie pn. “Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”, zrealizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego i członków organizacji pozarządowych z terenu miasta Gostynina, zajmujących się powyższą problematyką.

- Nieodpłatnie użyczono pomieszczeń Stowarzyszeniu Abstynenckich Rodzin “Przystań Życia” przy ul. Termalnej 6 w Gostyninie na działalność statutową Stowarzyszenia.

5) w zakresie kultury, sztuki

Gmina Miasta Gostynina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w szczególności w zakresie: upowszechniania kultury, w tym twórczości artystycznej, sportu, podtrzymywania tradycji narodowej. Organizowano przy udziale organizacji i stowarzyszeń przedsięwzięcia artystyczne wzbogacające ofertę kulturalną gminy m.in. prezentowano dorobek artystyczny plastyków zrzeszonych w Gostynińskim

Towarzystwie Popierania Twórczości Plastycznej na cyklicznych „Wystawach Jednego Artysty” w Zamku Gostynińskim.Wspólnie ze stowarzyszeniami organizowane były uroczystości propagujące dziedzictwo kulturowe miasta - sesje kulturalno- historyczne w Zamku Gostynińskim „z okazji 150 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego”i „ Z Fredrą na wesoło”. Zjawiska życia kulturalnego i artystycznego miasta organizowane przy udziale organizacji i stowarzyszeń na bieżąco są relacjonowane na stronie internetowej miasta (w zakładce „aktualności”) i utrwalane w postaci zdjęć i artykułów. Ważne wydarzenia dot. miasta oraz artykuły historyczne były publikowane w biuletynie miejskim „Nasz Gostynin”(w dwóch wydaniach w 2013 r.).

Gmina Miasta Gostynina wspiera też działania związane z edukacją patriotyczną i poszanowaniem własnej historii wspólnie z kołami kombatanckimi w ramach organizowania wspólnych uroczystości o charakterze patriotycznym: Wyzwolenie Gostynina, Uroczystości Katyńskie, Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

3 Maja, Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę - 11 Listopada, Rocznica Pomordowanych w Woli Łąckiej).

Prowadzono dokumentację zjawisk życia kulturalnego i artystycznego miasta, w którym udział brały organizacje pozarządowe.

6) w zakresie sportu, turystyki i rekreacji


W zakresie sportu, turystyki i rekreacji, Gmina Miasta Gostynina współpracuje ze stowarzyszeniami wspierając przedsięwzięcia sportowe, upowszechniając aktywne spędzanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Współpracowano z Gostynińskim Szkolnym Związkiem Sportowym, Uczniowskim Klubem Sportowym ALFA i TRÓJKA, Stowarzyszeniem Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia”, Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym.

Gmina Miasta Gostynina realizuje zadania publiczne w zakresie rozwoju sportu, ogłaszając konkurs ofert na realizację tej tematyki (w 2013 roku dwóch oferentów złożyło wniosek o przyznanie dotacji).

7) w zakresie ekologii i ochrony środowiska

Miasto Gostynin współpracuje na bieżąco z Ligą Ochrony Przyrody. Organizacja ta współdziała z tut. Urzędem na różnych płaszczyznach z zakresu ochrony środowiska, m.in.uczestniczy w postępowaniach związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzewi krzewów. Miasto corocznie partycypuje w kosztach zakupu nagród umożliwiających organizację konkursów: „ Przyroda - Twój Przyjaciel”, „ Najlepiej pracujące Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody”, programów edukacyjnych:

  „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”, „Mój las”, olimpiada wierdzy ekologicznej. Każdego roku Miasto Gostynin prowadzi „Akcję Sprzątanie Świata”. W 2013 r. akcja odbyła się w dniu 20 września. Dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu miasta, wzorem lat ubiegłych przystąpiły do porządkowania wyznaczonych terenów,

  w szczególności lasów. Miasto poniosło koszty odbioru odpadów oraz koszty zakupu worków i rękawic. Akcja organizowana była przy współpracy Nadleśnictwa Gostynin. Nad bezpieczeństwem uczestników akcji czuwała Straż Miejska.

  Szkoły podstawowe zaangażowały się w opiekę bezpańskich psów.

  Wdrażane są edukacyjne programy ekologiczne dla dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach oświatowych począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i gimnazjum, dzieci i młodzież są włączane do działań o charakterze proekologicznym (organizowane są konkursy, rozszerzana jest wiedza o środowisku, jego ochronie, sposobach postępowania z odpadami). Przedszkola są już merytorzcznie przygotowane, by nadać im profil ekologiczny. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w ramach programu obowiązkowego i zajęć pozalekcyjnych pogłębiają swoją wiedzę ekologiczną.


8) w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej


Na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina zamieszczano informacje o potencjalnych źródłach finansowania z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej i krajowych. Informacji udzielano również ustnie osobom zgłaszającym się do Urzędu Miasta.

W 2013 roku nie były inicjowane ani współorganizowane szkolenia dot. m.in. możliwości pozyskania finansowania dla organizacji pozarządowych ze źródeł zewnętrznych.

Kontynuowano współpracę partnerską na różnych płaszczyznach z miastem partnerskim Langenfeld: wymiana szkolna uczniów szkół gimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącego, wizyta partnerów ze stowarzyszenia w Gostyninie.


9) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (informacja o przysługiwaniu świadczeń pieniężnych, dofinansowaniu ze środków PFRON do zakupu sprzętu, likwidacji barier, ulgach). Dla 7 rodzin sporządzono 14 opinii do fundacji celem ubiegania się dla osób niepełnosprawnych (w większości dzieci) o dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego itp.

- W dniu 27 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie YETI z siedzibą w Gostyninie, zorganizowało na terenie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” zbiórkę publiczną na rehabilitację dla niepełnosprawnego dziecka, wychowanki Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie.

- Wspierano akcję dobroczynną na rzecz osób niepełnosprawnych z rodzin dotkniętych alkoholizmem, zorganizowaną przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem.


Formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:

1. Informacyjnej, poprzez:

- wzajemne informowanie się o planach, kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

- udostępnienie serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miasta

Gostynina, na przekazywanie informacji o planach i zamierzeniach organizacji pozarządowych, organizowanych imprezach i podejmowanych działaniach, dokonaniach i osiągnięciach, wydarzeniach oraz konsultacji aktów prawa miejscowego,

- otwarty dostęp do tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina w celu publikacji informacji i ogłoszeń dotyczących bieżącej działalności organizacji pozarządowych,

2. Organizacyjnej, poprzez:

- nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta organizacjom pozarządowym na organizowanie przez nie spotkań okolicznościowych W 2013 r. organizacje skorzystały sześć razy z pomieszczeń Urzędu MIasta (Koła Wędkarskie, Liga Ochrony Przyrody, Związek Działkowców).

b) sprawowanie patronatu Burmistrza Miasta Gostynina nad imprezami organizowanymi przez lokalne stowarzyszenia, konkursami, fundowanie nagród.

3. Szkoleniowej, poprzez:

a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń, konferencji.

W dniu 09 maja 2013 r. w Urzędzie Miasta Gostynina zorganizowano spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z doradcą Wojewody Mazowieckiego - Panem Andrzejem Rybus - Tołłoczko. Przedmiotem spotkania był m.in. instruktaż wypełniania wniosków i składania ofert konkursowych w ubieganiu się o dotację, możliwość pozyskania małych i dużych grantów, udział organizacji w konkursach ogłaszanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, rozliczanie dotacji.

b) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć,

4. Finansowej, obejmującej w szczególności:

a) przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok oraz konkursu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na 2013 rok, fundowanie nagród.

c) powierzanie wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,

-

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanna Adamska
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-16 12:45:06
 • Liczba odsłon: 4972
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579126]

przewiń do góry