REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNINIE

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

§ 1. Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa ustawa o pracownikach

       samorządowych.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)     ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o pracownikach samorządowych;

2)     regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

3)     kierownik - należy przez to rozumieć kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

4)     kadrach - należy przez to rozumieć stanowisko pracy ds. kadr i zarządzania zasobami ludzkimi;

5)     komisji - należy przez to rozumieć komisją rekrutacyjną;

6)     kandydatach - należy przez to rozumieć kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, którzy biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;

7)     postępowaniu sprawdzającym- należy przez to rozumieć przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

 

Rozdział 2

 

Podstawowe zasady rekrutacji

 

§ 3. O rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej decyduje kierownik

§ 4. Postępowanie rekrutacyjne przygotowuje i prowadzi komisja powoływana każdorazowo do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Rozdział 3

 

Dokumenty, metody i techniki naboru, system oceniania kandydatów

 

§ 5. Ustala się, że dokumentami, o których mowa w regulaminie są w szczególności:

1)     kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku;

2)     życiorys;

3)     list motywacyjny;

4)     kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata;

6)     kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;

7)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp..

8)     zaświadczenie o niekaralności

§ 6. Przyjmuje się, że metodą naboru jest postępowanie prowadzone przez komisję zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu.

§ 7. 

1)     Przyjmuje się rozmowę kwalifikacyjną jako technikę wyboru kandydata na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 8. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest m. in.:

1)     nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem;

2)     weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych;

3)     ocena predyspozycji kandydata do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku, na które przeprowadzony jest nabór.

§ 9.

1)     Przyjmuje się system punktowy jako sposób oceniania kandydatów w postępowaniu sprawdzającym.

2)     Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać od 1 do 50 punktów.

3)     Przyjmuje się, że kandydat przeszedł postępowanie sprawdzające z wynikiem pozytywnym, jeśli uzyskał w nim 50% punktów + 1.

4)     Rekomendowany do wyboru na wolne stanowisko urzędnicze może zostać jedynie kandydat, który zakończył postępowanie sprawdzające wynikiem pozytywnym.

 

Rozdział 4

 

Komisja rekrutacyjna

 

§ 10.

1)     Komisję powołuje Kierownik w drodze zarządzenia.

§ 11.

1)     Komisja składa się z 2 członków.

2)     W skład komisji wchodzą:

- osoba wyznaczona przez kierownika posiadająca wiedzę i umiejętności w celu 

   merytorycznego sprawdzenia, czy kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu  

   o naborze jako członek komisji, jako przewodniczący komisjii

- pracownik kadr- jako sekretarz komisji;.

 

§ 12. Przewodniczący komisji organizuje jej prace, a w szczególności:

1)     podejmuje czynności przygotowawcze związane z ogłoszeniem o naborze;

2)     wyznacza termin posiedzeń komisji;

3)     prowadzi posiedzenia komisji;

4)     w trakcie postępowania rekrutacyjnego może wnioskować o powołanie w skład komisji osób wskazanych w § 11

§ 13. Sekretarz komisji w szczególności:

1)     zapewnia obsługę kancelaryjno- biurową komisji;

2)     przygotowuje i prowadzi dokumentację postępowania rekrutacyjnego a zwłaszcza ogłoszenie o naborze.

3)     odpowiada za ogłoszenia związane z postępowaniem rekrutacyjnym;

4)     przyjmuje dokumenty aplikacyjne kandydatów.

§ 14.

1)     Opis stanowiska, na które organizowany jest nabór oraz zakres odpowiedzialności i uprawnień na tym stanowisku przygotowuje pracownik kadr, a zatwierdza Kierownik

2)     Propozycje pytań do rozmowy kwalifikacyjnej przygotowują członkowie komisji a zatwierdza Kierownik

§ 15.

1)     Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2)     Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

 

Rozdział 5

 

Czynności przygotowawcze postępowania rekrutacyjnego

 

§ 16. Po wydaniu przez kierownika dyspozycji przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kadry przygotowują projekt zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

§ 17. Niezwłocznie po powołaniu komisji jej przewodniczący wyznacza termin:

1)     przygotowania ogłoszenia o naborze;

2)     opracowanie projektu najważniejszych zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej;

§ 18.

1)      Przewodniczący komisji przedkłada kierownikowi do podpisu ogłoszenie o naborze oraz projekt najważniejszych zagadnień rozmowy kwalifikacyjnej do zatwierdzenia.

2)      Przewodniczący komisji po uzyskaniu podpisu kierownika pod ogłoszeniem o naborze oraz zatwierdzeniu zagadnień merytorycznych postępowania sprawdzającego wyznacza termin posiedzenia komisji.

§ 19.

1)     Ogłoszenie o naborze sekretarz komisji publikuje w BIP UM Gostynin - wzór ogłoszenia o naborze określa załącznik nr 1 oraz umieszczony zostanie na tablicy ogłoszeń MOPS Wzór ogłoszenia może także zostać opublikowany w prasie i przekazany właściwemu urzędowi pracy.

2)     W przypadku powtórzenia postępowania, ogłoszenie umieszcza się w BIP UM, na tablicy

      ogłoszeń MOPS oraz przekazuje się właściwemu urzędowi pracy.

 

 

Rozdział 6

 

Wybór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

 

§ 21.

1)     Zatwierdzoną przez komisję listę kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze upowszechnia sekretarz komisji - wzór listy, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2

§ 22.

1)     Przewodniczący komisji wyznacza termin przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, który jest jednocześnie terminem posiedzenia komisji.

2)     Sekretarz komisji pisemnie zawiadamia kandydatów spełniających wymogi formalne o terminie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.

§ 23. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego komisja dokonuje podliczenia punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz wskazuje, którzy z nich przeszli postępowanie sprawdzające z wynikiem pozytywnym i negatywnym.

§ 24. Komisja rekomenduje do wyboru na wolne stanowisko urzędnicze kandydata, który uzyskał najwyższą ilość punktów spośród wszystkich kandydatów, którzy zakończyli postępowanie sprawdzające wynikiem pozytywnym albo wnosi o zakończenie procedury naboru z powodu nie wybrania żadnego kandydata.

§ 25.

1)     Sekretarz komisji sporządza protokół z zakończonego postępowania rekrutacyjnego

2)     Wynik postępowania rekrutacyjnego oraz protokół przeprowadzonego naboru zatwierdza kierownik.

3)     Wzór protokołu określa załącznik nr 3

§ 26.

1)     Po zatwierdzeniu przez kierownika wyniku postępowania oraz protokołu przeprowadzonego naboru sekretarz komisji upowszechnia informacje o wynikach naboru - wzór informacji o wynikach naboru określa załącznik nr 4

 

Rozdział 7

 

Przepisy końcowe

 

§ 27. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę przedkłada kadrom zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

§ 28.

1)     Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w postępowaniu rekrutacyjnym dołącza się do akt osobowych.

2)     Dokumenty aplikacyjne osób wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru będą przechowywane na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 29. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 28.12.2005r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 08:34:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 08:34:41
  • Liczba odsłon: 4077
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11646259]

przewiń do góry