Gostynin, dnia 06.12.2022 r.

ZP.271.2.29.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.29.2021

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego w oparciu o art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn:

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Miasta Gostynina w 2023 roku

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych (oleju napędowego i benzyny bezołowiowej) dla pojazdów i urządzeń silnikowych pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, w zależności od jego potrzeb, na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań paliwa do zbiorników samochodowych, ewentualnie kanistrów, w stacji paliw, którą dysponuje Wykonawca usytuowanej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną. Paliwo do urządzeń należących do Zamawiającego będzie pobierane również do kanistrów w oparciu o upoważnienie wystawiane przez Zamawiającego.

Rozliczenia finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwa, będą następowały na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w miesięcznych okresach, zgodnie z miesiącem kalendarzowym, każdorazowo po ukończeniu okresu rozliczeniowego, potwierdzonej dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) zawierającym wszystkie informacje dotyczące realizacji dostaw w danym okresie rozliczeniowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania dostaw paliwa przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych.

Poszczególne paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Szacunkowa ilość paliw płynnych wynosi łącznie 10.620 litrów w tym:

 1. oleju napędowego (ON), spełniającego warunki normy PN EN 590, w ilości 7.290 litrów,
 2. benzyny bezołowiowej (Pb 95), spełniającej warunki normy PN EN 228, w ilości 3.330 litrów.

Ilości zamawianych przez Zamawiającego paliw mogą różnić się od wskazanych w ww. zestawieniu, stanowiącym jedynie orientacyjną podstawę wyceny i mogą ulec zmianom w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilość i asortyment paliw nie może być – w przypadku mniejszego zapotrzebowania Zamawiającego -  podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.

Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen paliw obowiązujących w dniu zakupu na stacji paliw Wykonawcy, pomniejszone o zadeklarowane w ofercie upusty cenowe niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

Wykaz posiadanych pojazdów i urządzeń, dla których będą realizowane dostawy będące przedmiotem umowy oraz wykaz osób upoważnionych do realizowania dostaw będących przedmiotem umowy (stanowiące załączniki nr 1 i 2 do umowy) zostaną przekazane wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy po zawarciu umowy.

 1. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2023 roku do wyczerpania maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 roku.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
  1. posiadają koncesję, uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w przypadku stacji paliw, koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1385);
  2. dysponują stacją paliw, która spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa dla stacji paliw, w tym przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 ze zm.) oraz znajduje się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną;
  3. posiadają wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

Sposób obliczania ceny oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kryterium wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

cena (upust) – 100%           Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najwyższy upust

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego);

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 09 grudnia 2022 r. do godz. 12.00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

 • Pani Ewa Kicka – Wydział ds. Dróg tel. (024 236-07-46).

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Wzór umowy (załączniki do umowy wskazane poniżej zostaną przekazane wyłonionemu Wykonawcy):
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-06 10:18:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-06 10:32:20
 • Liczba odsłon: 897
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858369]

przewiń do góry