Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

ul. Parkowa 22

09-500 Gostynin

Tel: 24 236 13 60


 

Znak sprawy: MOPS- 2000/05/2020

Gostynin, dnia 09.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE


 

 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, zaprasza do złożenia ofert na:

 2. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa samochodu osobowego marki Citroen Berlingo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 3. Termin realizacji: do dnia 14.12.2020 r.

 4. Okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji samochodu:

  1. 24 miesiące na podzespoły mechaniczne i elektryczne pojazdu,

  2. 24 miesiące na powłokę lakierniczą,

  3. 72 miesiące na perforację karoserii


 

 1. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

cena - waga –100%,

– ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, wg następującego wzoru:


 

cena min

Ocena oferty [pkt] = ------------- x 100

cena

gdzie:

Cena - cena badanej oferty ( brutto);

Cena min - najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, koszt dostawy, opłaty i należne podatki,

 • Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich,

 • Postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków serwisu w okresie gwarancyjnym, warunków płatności,

 • Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści oferty. Odpowiedzi, bez podania źródła zapytania, zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w zakładce poświęconej niniejszemu postępowaniu: www.mopsgostynin.pl

 • Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy.

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny

 • W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny złożonej oferty.

 • W przypadku wpłynięcia oferty po terminie składania ofert zostanie ona niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy.

 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych


 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przekazać w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin, pokój nr 15, e-mail: mopsgostynin.pl do dnia 18.11.2020 r. do godziny 10.00. Zamawiający uznaje za datę wpływu dzień otrzymania dokumentu, a nie datę stempla pocztowego.

 1. Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym
  z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy.

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Papiernik tel. (24 ) 236-13-70

 3. Sposób przygotowania oferty:

 1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w wyznaczonym terminie w języku polskim, wypełniając punkt 11 zapytania ofertowego - formularz oferty, zamieszczony poniżej.

 2. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisanej „Oferta na zakup i dostawę samochodu osobowego marki Citroen Berlingo na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie”.

 3. Oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikiem do formularza oferty – opisem oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącymi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w zapytaniu ofertowym i wynikające z zawartości formularza oferty;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-09 13:16:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-09 13:23:37
 • Liczba odsłon: 1352
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579304]

przewiń do góry