Udostępnianie informacji'

 Zasady udostępniania informacji
 

 

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie określają w szczególności następujące przepisy:

 

·        ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.)

 

·        ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.),

 

·        ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.)

 

·        ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

 

·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

 

 

 

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

 


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 


Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust. 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie następuje w drodze decyzji (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.).

 

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz

 

Zasady dostępu do informacji nieudostępnionych


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.

Inne informacje publiczne nie ujęte w niniejszym Biuletynie zainteresowany uzyska składając wniosek:

§   elektronicznie pod adresem: sp3dyr@onet.pl

§   pisemnie pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie , ul. Gen. J. Bema 23 , 09-500 Gostynin

§   fax:   (24)236-02-36

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dobrosława Bembenista
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bembenista Dobrosława
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-16 17:11:09
  • Liczba odsłon: 7482
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354817]

przewiń do góry