Regulamin wynagradzania pracowników
Domu Kultury w Gostyninie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin ustala wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

§ 2

1. Regulamin wynagradzania stosuje się do wszystkich pracowników zatrudnionych w

Domu Kultury z zastrzeżeniem ust.2.

2. Regulamin nie określa zasad wynagradzania Dyrektora Domu Kultury.

§ 3

Ilekroć w regulaminie wynagradzania mowa jest o:

1. Kierowniku zakładu pracy - należy przez to rozumieć osobę działającą w imieniu

pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy

2. Pracodawcy - należy przez to rozumieć Dom Kultury w Gostyninie

3. Pracownikach - rozumie sie przez to wszystkie osoby zatrudnione w ramach sto-

sunku pracy bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy

4. Najniższym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć najniższe wynagrodzenie

pracowników określane przez M.P.i P.S. w drodze rozporządzenia na podstawie

art.77 pkt.1 Kp

5. Normalnym wynagrodzeniu - rozumie się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodat-

kowe składniki wynagrodzenia o stałym charakterze, do których pracownik ma

prawo na podstawie umowy o pracę zgodnej z regulaminem.

II. Wynagrodzenie zasadnicze

§ 4

1. Do pracowników mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Kultury

i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. ( Dz.U.Nr.45 poz.446 z późn. zmianami)

w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury

prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

2. Tabela zaszeregowania stanowisk pracy stanowi załącznik Nr.1 do regulaminu

wynagradzania.

§ 5

1. Wynagrodzenie zasadnicze przysługuje za pełny wymiar czasu pracy.

2. W razie zatrudnienia w niższym wymiarze czasu pracy niż wymieniony w ust.1,

wynagrodzenie zasadnicze pracownika oblicza się proporcjonalnie do czasu pracy

przewidzianego w umowie o pracę.

§ 6

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika ustala kierownik zakładu pracy przy uwzględ-

nieniu wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podobnych stano-

wiskach pracy, o porównywalnych kwalifikacjach i efektywności pracy.

Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik Nr.2 do niniejszego

regulaminu.

§ 7

1. Normalne wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym

wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż najniższe

wynagrodzenie.

2. Jeżeli normalne wynagrodzenie jest niższe od najniższego wynagrodzenia pracowni-

kowi przysługuje stosowne wyrównanie, wypłacone za okres każdego miesiąca

łącznie z wynagrodzeniem.

§ 8

1. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.

2. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią.

 

III. Dodatkowe składniki wynagrodzenia

§ 9

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek

funkcyjny.

2. Wykaz stanowisk kierowniczych i stawki dodatków funkcyjnych ustalone w relacji

procentowej od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii

zaszeregowania obowiązującej tabeli płac stanowi załącznik Nr.1 do regulaminu

wynagradzania.

§ 10

1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po

pieciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasdniczego. Dodatek ten

wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego

wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy

pracy u innych pracodawców, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one

wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Zmiana wysokości dodatku za wysługę lat, wynikająca z osiągnięcia określonej

liczby lat pracy, następuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzo-

wego.

§ 11

Pracownikom przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagro-

dzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej.

§ 12

1. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana przez pracownika

ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z regulaminem pracy.

2. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia przys-

ługuje dodatek w wysokości:

- 50% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika -

za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych na dobę

- 100% tego wynagrodzenia - za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych w

porze nocnej, w niedzielę i święta i dni dodatkowo wolne od pracy.

3. Dodatek za pracę, o którym mowa w ust.2 pkt.2, wykonywana w niedziele, świeta

i dni dodatkowo wolne od pracy, przysługuje tylko wówczas, gdy pracownik nie

otrzymał w zamian innego dnia wolnego od pracy.

§ 13

1. Kierownik zakładu pracy, główny ksiegowy i kierownicy wyodrębnionych komórek

organizacyjnych oraz zastępcy tych osób, wykonują w razie konieczności pracę

poza normalnymi godzinami bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu

pracy w godzinach nadliczbowych.

2. Pracownikom, o których mowa w ust.1, z wyłączeniem kierownika zakładu pracy,

przysługuje jednak prawo do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywa-

nej na polecenie kierownika zakładu pracy w godzinach nadliczbowych przypadają-

cych w niedziele, święta lub w dodatkowym dniu wolnym od pracy, jeżeli nie otrzy-

mali w zamian innego dnia wolnego od pracy.

§ 14

Pracownikom przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach szkodliwych

dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych w wysokości:

1. do 5% minimalnej stawki - przy pierwszym stopniu szkodliwości lub szczególnej

uciążliwości.

2. do 10% minimalnej stawki - przy drugim stopniu szkodliwości lub szczególnej

uciążliwości.

3. do 15% minimalnej stawki - przy trzecim stopniu szkodliwości lub szczególnej

uciżążliwości oraz przy pracach wykonywanych w warunkach niebezpiecznych.

Stopnie szkodliwości, wykaz prac oraz zasady przyznawania dodatku za te prace

określa załącznik Nr.3 do regulaminu wynagradzania.

 

IV. Zasady premiowania

§ 15

Pracownicy Domu Kulturu mają prawo do premii na zasadach określonych w regula-

minie premiowania.

 

V. Inne świadczenia związane z pracą

§ 16

1. Za długoletnią pracę pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe.

2. Do okresu pracy uprawniajacego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie

poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy

odrebnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego

zależą uprawnienia pracownicze.

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu

uprawniajacego do nagrody.

4. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli

w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

5. Podstawą do ustalenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące

w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze

- wynagrodzenie przysługujace mu w dniu wypłaty.

6. Pracownikom Domu Kultury przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) 75% miesiecznego wynagrodzenia po 20 latach pracy

2) 100% -,,- po 25 -,,-

3) 150% -,,- po 30 -,,-

4) 200% -,,- po 35 -,,-

5) 300% -,,- po 40 -,,-

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę inwalidzką lub

emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej

brakuje mniej niz 12 miesiecy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę

tę wypłaca sie w dniu rozwiazania stosunku pracy.

§ 17

1. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

inwalidzką pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jedno-

miesiecznego wynagrodzenia.

2. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu

za urlop wypoczynkowy

3. Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa

pracy.

§ 19

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają trybu właściwego dla jego ustalania.

§ 20

Niniejszy regulamin obowiazuje od 2 czerwca 2001r.

ANEKS NR.1
do Regulaminu Wynagradzania pracowników
Domu Kultury w Gostyninie

Wprowadz się następujące zmiany do Regulaminu Wynagradzania pracowników Domu Kultury w gostyninie:

1. § 18 otrzymuje brzmienie:

" 1. Pracownicy mogą otrzymywać nagrody z utworzonego funduszu nagród.

2. W Domu Kultury w Gostyninie tworzy się fundusz nagród w wysokości

4,9% środków na wynagrodzenia osobowe.

3. Nagroda może być przyznawana pracownikowi po upływie pełnego roku

pracy."

2. § 18 otrzymuje numer 19

3. § 19 otrzymuje numer 20

4. § 20 otrzymuje numer 21

 

Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem obowiązują od dnia 01.01.2003r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-02 08:05:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-02 08:05:45
  • Liczba odsłon: 7287
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10100034]

przewiń do góry