Uwaga

08.10.2019r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy + załącznik specyfikacje techniczne oznakowania poziomego - patrz dół strony

03.10.2019r. - w celu ułatwienia pobierania udostępniono załącznik dokumentacja Prusa w jednym pliku (patrz dół strony)


Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 603537-N-2019 z dnia 2019-09-30 r.Gmina Miasta Gostynina: Przebudowa drogi miejskiej - ul. Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej – ul. Kochanowskiego wraz ze zjazdami w GostyninieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneOgłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0f2eab50-cf6d-4730-a4fd-abdd976bd331


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia:

część_2.1 - dokumentacja Kochanowskiego;
część_2.2 i część_2.2 part  - dokumentacja Prusa
część_2.2 Prusa  - dokumentacja Prusa w jednym pliku

Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach


UWAGA – pliki w załączniku nr 2 zostały skompresowane w celu umożliwienia ich zamieszczenia w wersji elektronicznej po pobraniu należy je „wypakować”. Pliki część_2.2 i część_2.2 part - stanowią łączną dokumentację dla Prusa należy pobrać oba pliki i "wypakować" za pomocą pliku część_2.2 (otwierającego). Dokumentację dla Prusa można również pobrać za pomocą załącznika część_2.2 Prusa - dokumentacja Prusa w jednym pliku.08.10.2019r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy


Gostynin, dnia 08.10.2019 r.

ZP. 271.1.8.2019


O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa drogi miejskiej - ul. Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej – ul. Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie


          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


PYTANIA DOT. UL. KOCHANOWSKIEGO

1. Wg zamieszczonej dokumentacji – Szkic usytuowania – rys. nr Z-1 strona prawa w km c.a. 0+050 – 0+067 występuje 6 szt. drzew, kolidujących z projektowanym chodnikiem. Prosimy o odpowiedź, czy usunięcie w/w drzew wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odp. Istniejące drzewa nie są przewidziane do wycinki. Szerokość chodnika pomiędzy krawężnikiem a drzewem wynosi min. 150 cm.

2. W przypadku konieczności usunięcia w/w drzew prosimy o podanie ich średnicy i zamieszczenie pozwolenia na ich usunięcie.

Odp. Patrz pkt 1.

3. Prosimy o podanie prawidłowej ilości rur osłonowych, niezbędnych do ułożenia na kablach teletechnicznych i energetycznych. Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót poz. 59 d.6 należy ułożyć 204 mb rur osłonowych. Wg dokumentacji technicznej Opis Techniczny pkt 6 należy ułożyć rury osłonowe w ilości: 48 m na kablach telefonicznych, 871 m na kablach telekomunikacyjnych Softnet i 75 m na kablach energetycznych – razem 994 mb.

Odp. DŁUGOŚCI RUR OSŁONOWYCH DO ZAMONTOWANIA:
Długość rur osłonowych na kablach telefonicznych wynosi 48 m.
Długość rur osłonowych na kablach telekomunikacyjnych (Sofnet) wynosi  81mb.
Długość rur osłonowych na kablach energetycznych wynosi 75 mb.
ŁĄCZNIE 204 mb.

4. Zgodnie z dokumentacja techniczną rys. nr Z-04 Przejście dla pieszych oraz Opis Techniczny pkt 6 na połączeniu jezdni z krawężnikiem w miejscu przejść dla pieszych należy wykonać korytko ściekowe z kostki betonowej Holland gr. 8 cm i szerokości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 2 cm i warstwie chudego betonu gr. 10 cm. W załączonym przedmiarze robót uwzględniono tylko ułożenie ścieków z kostki brukowej (poz. 48 d.4). Nie uwzględniono podbudowy z chudego betonu oraz rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscu ułożenia ścieków z kostki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje.

Odp. Pozycja  48 d4 przedmiaru określa „ścieki uliczne z kostki brukowej w dwóch rzędach” Należy w tej pozycji wycenić wykonanie ścieków wraz z podbudową.

5. Zgodnie z dokumentacją na wjazdach do posesji należy ułożyć ściek z kostki brukowej, obniżony w stosunku do istniejącej nawierzchni o 2 cm. Istniejące ścieki przykrawężnikowe z masy bitumicznej są obniżone w stosunku do nawierzchni jezdni o c.a. 4 cm – 6 cm. W związku z tym, że projektowane ścieki na wjazdach będą ułożone wyżej niż istniejący ściek, spływ wody deszczowej do kratek ściekowych będzie utrudniony i  pomiędzy zjazdami będzie gromadziła się woda w ściekach przykrawężnikowych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, wymaga ułożenia ścieków z kostki brukowej zgodnie z dokumentacją pomimo zasygnalizowanych powyżej  problemów ze spływem wody.

Odp. Dokumentację należy czytać ze zrozumieniem. Ściek z kostki brukowej obniżone w stosunku do istniejącej nawierzchni o 2 cm należy wykonać tylko  na przejściach dla pieszych a nie na zjazdach, zgodnie z dokumentacją.

6. Zgodnie z SIWZ oraz zamieszczonym projektem organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome. W zamieszczonym przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania oznakowania. Prosimy o podanie ilości i rodzaju oznakowania oraz dopisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót.

Odp. Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych, przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

7. Prosimy o odpowiedź, w jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie poziome: jako cienkowarstwowe (ST) czy grubowarstwowe (SIWZ)?

Odp. Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej.

8. W przypadku konieczności wykonania oznakowania jako grubowarstwowe prosimy o podanie, czy ma to być termoplast czy chemoutwardzalne oraz o zamieszczenie odpowiedniej ST.

Odp. Chemoutwardzalne. Specyfikacja techniczna oznakowania poziomego w oddzielnym załączniku do odpowiedzi - POBIERZ

9. Zamieszczone uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa, ORANGE Polska S.A. straciły ważność, uzgodnienia zSOFTNET Telekom stracą ważność 30.10.2019r. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień.

Odp. Uzgodnienie było ważne na czas dokonania zgłoszenia. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa winien zwrócić się do gestora sieci w imieniu Zamawiającego o aneksowanie uzgodnień.

10. W uzgodnieniach z ORANGE Polska nr 50333/TTISILU/P/2018 z dn. 27.09.2018r w pkt. 11 Orange Polska wymaga zlecenia robót firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, posiadającej certyfikat jakości ISO 9000 lub równoważny. Ponieważ w Polsce jest niewiele Firm realizujących roboty telekomunikacyjne posiadających certyfikat ISO 9000,  a zakres robót telekomunikacyjnych na w/w zadaniu jest niewielki i obejmuje wyłącznie zabezpieczenie istniejącej sieci rurami ochronnymi,  prosimy o wystąpienie do ORANGE Polska – przy okazji uaktualniania uzgodnień – o złagodzenie w/w warunku i zrezygnowanie z wymagania certyfikatu ISO 9000 od Firmy zabezpieczającej sieć telekomunikacyjną.
Odp. Należy wykonać roboty zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami.

11. Prosimy o odpowiedź, czy podczas przebudowy ulicy Kochanowskiego nie nastąpi kolizja z siecią telekomunikacyjną należąca do Vectra Investments? W załączonych dokumentach brak uzgodnień z w/w Firmą.
Odp. Dokumentacja została uzgodniona z gestorami sieci telekomunikacyjnymi występujących na terenie inwestycji tj. Sofnet i Orange.


PYTANIA DOT. UL. PRUSA

1. Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstw nawierzchni: wiążącej i ścieralnej. Wg zamieszczonego przedmiaru robót warstwa wiążąca i ścieralna mają mieć po 3 cm. Wg Dokumentacji projektowej rys. nr Z-3, Z-7 warstwa wiążąca ma mieć grubość 7 cm a warstwa ścieralna 5 cm.

Odp. Do wyceny należy przyjąć grubości warstw zgodnie z opisem tj.:
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 3 cm,
• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 3 cm,

2. Prosimy o poprawienie błędu w przedmiarze robót poz. 6 d.1. Powierzchnia warstwy odsączającej z piasku na odcinku nowej konstrukcji drogi powinna wynosić 145 m2.

Odp. Do wyceny w poz. 6 d.1 należy przyjąć obmiar w ilości 145 m2.

3. W zamieszczonym przedmiarze robót nie uwzględniono rozbiórki obrzeży betonowych oraz rozbiórki podbudowy i nawierzchni istniejących zjazdów. Prosimy o podanie ilości obrzeży betonowych oraz ilości i rodzaju nawierzchni/podbudowy zjazdów do rozbiórki.

Odp.  Do wyceny należy przyjąć rozbiórkę istniejących obrzeży betonowych, która została ujęta w dokumentacji jako rozbiórka istniejących utwardzeń.
Ilość podbudowy do usunięcia na zjazdach uwzględniona jest w przedmiarze robót – poz. 38 do 44.

4. Zamawiający wymaga wymiany zniszczonych krawężników w ilości do 30% czyli 295 mb. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wymianę krawężników na określonym odcinku drogi (w takim wypadku prosimy o podanie kilometraża) czy wymianę pojedynczych, najbardziej zniszczonych krawężników?
Produkowane obecnie krawężniki będą różniły się od krawężników wbudowanych przed kilkoma latami na ul. Prusa zarówno pod względem wyglądu jak i długości – produkowane są w innych formach. Wbudowane krawężniki mają długość 0,7 m, obecnie produkuje się krawężniki długości 1,0m. Wymiana pojedyńczych krawężników spowoduje konieczność przycięcia nowych krawężników.

Odp. Należy dokonać wymiany pojedynczych krawężników zgodnie z dokumentacją.

5. Prosimy o podanie dokładnej ilości studzienek teletechnicznych (internet, telefon) koniecznych do regulacji.

Odp. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

6. Prosimy o podanie dokładnej ilości mb rur ochronnych, koniecznych do ułożenia na kablach teletechnicznych, energetycznych, instalacji gazowej.

Odp. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

7. Zamieszczone uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa, ORANGE Polska S.A., SOFTNET Telekom, KBTO Sp. z o.o. straciły ważność. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień.

Odp. Uzgodnienie było ważne na czas dokonania zgłoszenia. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa winien zwrócić się do gestora sieci w imieniu Zamawiającego o aneksowanie uzgodnień.

8. W uzgodnieniach z ORANGE Polska nr 42413/TTISILU/P/2018 z dn. 17.08.2018r w pkt. 12 Orange Polska wymaga zlecenia robót firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, posiadającej certyfikat jakości ISO 9000 lub równoważny. Ponieważ w Polsce jest niewiele Firm realizujących roboty telekomunikacyjne posiadających certyfikat ISO 9000,  a zakres robót telekomunikacyjnych na w/w zadaniu jest niewielki i obejmuje wyłącznie zabezpieczenie istniejącej sieci rurami ochronnymi,  prosimy o wystąpienie do ORANGE Polska – przy okazji uaktualniania uzgodnień – o złagodzenie w/w warunku i zrezygnowanie z wymagania certyfikatu ISO 9000 od Firmy zabezpieczającej sieć telekomunikacyjną.

Odp. Należy wykonać roboty zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami.

9. Prosimy o odpowiedź, czy podczas przebudowy ulicy Prusa nie nastąpi kolizja z siecią telekomunikacyjną należąca do Vectra Investments? W załączonych dokumentach brak uzgodnień z w/w Firmą.

Odp. Dokumentacja została uzgodniona z gestorami sieci telekomunikacyjnymi występujących na terenie inwestycji tj. Sofnet i Orange.

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania tylko regulacji pionowej studzienek teletechnicznych, bez wymiany włazów na nowe.

Odp. Należy wykonać roboty zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami.

11. Zamawiający wymaga wykonania regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych w ilości 51 szt. i dostawy włazów kanałowych ciężkich w ilości 25 szt. Prosimy o potwierdzenie, że do wymiany jest tylko 25 szt. włazów kanałowych, pozostałe 26 szt. nie jest przeznaczone do wymiany.

Odp. Należy wykonać roboty zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami.

12. Zgodnie z SIWZ oraz zamieszczonym projektem organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome. W zamieszczonym przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania oznakowania. Prosimy o podanie ilości i rodzaju oznakowania oraz dopisanie odpowiednich pozycji do przedmiaru robót.

Odp. Patrz pkt 6 ul. Kochanowskiego.

13. Prosimy o odpowiedź, w jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie poziome: jako cienkowarstwowe (ST) czy grubowarstwowe (SIWZ)?

Odp. Patrz pkt 7 ul. Kochanowskiego.

14. W przypadku konieczności wykonania oznakowania jako grubowarstwowe prosimy o podanie, czy ma to być termoplast czy chemoutwardzalne oraz o zamieszczenie odpowiedniej ST.

Odp. Patrz pkt 8 ul. Kochanowskiego.

15. Zgodnie z dokumentacja techniczną należy wykonać chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0m. Na odcinku od km 0+400, gdzie chodnik lewostronny przebiega przy jezdni, znajdują się słupy energetyczne, które w chwili obecnej są oddalone od jezdni c.a. 1,7 m – 1,9 m, będą więc znajdowały się w chodniku. W km 0+450 słup energetyczny jest ustawiony na środku chodnika. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający planuje przestawić w/w słupy – szczególnie słup w km 0+450?

Odp. Słup energetyczny w km. 0+450 jak również cześć pozostałych istniejących słupów znajduje się obecnie w istniejącym chodniku. Zamawiający nie przewiduje zatem przestawiania słupów, które są własnością gestora sieci, który uzgodnił dokumentację.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-30 13:19:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-08 15:13:50
  • Liczba odsłon: 1731
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354191]

przewiń do góry