Gostynin, dnia 13.10.2022 r.

ZP.271.2.26.2022

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.26.2022

           

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w miejscowości Gostynin, ul. Rynek na drodze gminnej nr 140190

 

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu robót polegających na wykonaniu systemu inteligentnego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem LED, który informuje kierowcę o osobach poruszających się na przejściu dla pieszych a także zbliżającej się do strefy przejścia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki (Program Funkcjonalno użytkowy, załącznik graficzny oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna) do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

Zadanie dofinansowano z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było do dnia 20.12.2022 r

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia i przygotowanie zawodowe niezbędne  do wykonywania przedmiotu zamówienia;

Sposób obliczania ceny oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 17 października 2022 r. do godz. 9:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Tomasz Antonowicz – Wydział ds. Dróg (telefon: 24 236-07-46).

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Program F U
Załącznik nr 5 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Załącznik nr 6 – załącznik graficzny
Załącznik nr 7 – warunki Energa Oświetlenie.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-13 08:24:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-13 09:00:07
  • Liczba odsłon: 1227
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11650379]

przewiń do góry