Gostynin, dnia 25.07.2018 r.


ZP.271.2.43.2018


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP. 271.2.43.2018


          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:


Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Floriańskiej i przy 3-go Maja na cele mieszkaniowe


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej dla potrzeb zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynkach komunalnych położonych w Gostyninie przy ul. Floriańskiej nr 5 i przy ul. 3-go Maja 20, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.).
Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) sporządzenie inwentaryzacji budowlanej w zakresie niezbędnym do prac projektowych z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez Zamawiającego (zał. nr 2 do zapytania);
2) opracowanie oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w lokalach użytkowych objętych niniejszym zamówieniem;
3) opracowanie dokumentacji projektowych budowlanych wykonawczych na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne – dla każdego obiektu oddzielna dokumentacja wraz z dokumentacją budowlaną branży elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej;
4) opracowanie kosztorysów nakładczych i kosztorysu inwestorskiego;
5) opracowanie specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót;
6) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji zezwalających na zmianę sposobu użytkowania;
7) sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadań.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Termin przedłożenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia – wraz z ostateczną decyzją właściwego organu architektoniczno-budowlanego – ustala się w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.

3. Płatności
Płatność za wykonany przedmiot zamówienia po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej wraz z ostateczną decyzją właściwego organu architektoniczno-budowlanego.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunek w zakresie posiadania odpowiedniego wykształcenia, uprawnień budowlanych i przygotowania zawodowego do wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt sprawowania obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego do dnia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 1 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego.

8. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Elżbieta Czech – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21).

9. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.


Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Materiały przekazane przez Zamawiającego
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 – Wzór umowy + gwarancjaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-25 11:31:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-25 11:31:38
  • Liczba odsłon: 1196
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799728]

przewiń do góry