Gostynin dn. 11.04.2018 r.


  ZP.271.2.27.2018ZAPYTANIE OFERTOWE


  Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „W drodze do sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)


 


I.        Zamawiający


Gmina Miasta Gostynina

Rynek 26, 09-500 Gostynin

Tel.: 24 236 07 10, faks: 24 236 07 37/12

adres strony internetowej:  www.gostynin.pl


  II.     Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień  Publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 tejże ustawy, z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty 30.000 euro.


  III. Opis Przedmiotu Zamówienia


1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na doposażeniu bazy dydaktycznej sali   przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w ramach projektu pn.: „W drodze do sukcesu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zapytania, który stanowi jednocześnie załącznik do formularza oferty.

3 . Termin dostawy 7 dni od dnia podpisania umowy nie później jednak niż do dnia 7.05.2018 r.

4. Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w tym w szczególności podana jest nazwa własna produktu, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę produktów równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego. Ocena równoważności należy do Zamawiającego.


  IV. Opis sposobu przygotowania oferty:


1.   Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia.

2.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

V.     Informacje dotyczące ceny:


1.    Podana cena uwzględnia koszty dostawy produktów do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie (09-500 Gostynin), przy ul. Generała Józefa Bema 23 – w miejsce wskazane przez Szkołę.

2.    Wykonawca podaje ceny brutto zgodnie z formularzem ofertowym, cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.       Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4.       Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.


 

VI. Kryteria wyboru ofert:

1.       Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium ceny:

Cena – 100 %


2.   W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty, której cena w ramach poszczególnych części będzie przekraczała środki, jakie Zamawiający zaplanował na sfinansowanie danej części, dopuszcza się możliwość negocjacji   w tym zakresie.


VII.      Miejsce, termin i sposób składania ofert.


1.    Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zp@gostynin.pl , faksem: 24 236 07 37, złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Gostynin, pokój 208, lub przesłać pocztą w kopercie opatrzonej napisem „Oferta na dostawę wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie projekt – „W drodze do sukcesu” na adres Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin , do dnia: 18.04.2018 r., do godz.11.00.


2.       Osoba do kontaktu: Pani Paulina Toruniewska /Paulina Adamowska, tel. 24 236 07 23.


  VIII.        Informacje dotyczące zawarcia umowy z Wykonawcą.


1.   Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na realizację dostawy – w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2.     Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.

3.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


  IX. Wykaz załączników:


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – załączniki do formularza oferty jest równocześnie opisem przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – załącznik do formularza oferty

Załącznik nr 3 – Wzór   umowy
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-11 11:25:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 12:01:20
  • Liczba odsłon: 1139
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10385701]

przewiń do góry