Gostynin, dnia 11.12.2020r.

MOPS-2000/08/2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług

 

 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin

 

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawy chleba do Jadłodajni Miejskiej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.mopsgostynin.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert: Cena 100%

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.

 

 1. Do oferty należy załączyć:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej zaklasyfikowanej zgodnie z przedmiotem zamówienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub deklarację zarejestrowania działalności gospodarczej po uzyskaniu informacji o wyborze oferty.

  2. Formularz oferty – Załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

  1. osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 22, pok. nr 15

Ofertę należy złożyć do dnia 21 grudnia 2020r., do godziny 09.00

  1. Ocena ofert odbędzie się w dniu: 21.12.2020r. o godz.: 09:15

  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje o wynikach wyboru  na stronie internetowej: www.mopsgostynin.pl

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

 2. Dodatkowe informacje

  1. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta.

  2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 

 1. Osobami do kontaktu i udzielania odpowiedzi są:

  1. Anna Papiernik – tel. 24 236 1370 – w zakresie proceduralnym

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Papiernik Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-11 08:57:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Papiernik Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-11 09:00:12
 • Liczba odsłon: 1488
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799264]

przewiń do góry