Zarządzenie Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2020 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok Załączniki

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”
 
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 stycznia 2019 r.w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.
 
Zarządzenie  N r 5/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miasta Gostynina
 
Zarządzenie Nr 6/2020  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu  uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych, punktów przedszkolnych  i szkół podstawowych dla których Miasto Gostynin jest organem prowadzącym.
 
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik
 
Zarządzenie Nr 8/2020   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
 
Zarządzenie Nr 9/2020   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Gostynina
 
Zarządzenie Nr 10/2020_ Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
 
Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 102/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem oraz określenie obowiązków jego członków, w związku z realizacją projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna
 
Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2020 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4 , Załącznik Nr 5

Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową miasta Gostynina na rok 2020

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie  nr 21/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Gostynina. Załącznik nr 1
 
Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego, dotyczącego realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina realizowanego w okresie ferii zimowych
 
Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. inwestycyjno-budowlanych.

Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych diagnoz potrzeb i sytuacji problemowych w: Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkole Podstawowej nr 5 im. księcia
mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie. Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3
 
Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina za 2020 rok Załącznik
 
Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2020 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.02.2020 r. w sprawie WNP-P.4131.1.2020 stwierdzające nieważność zarządzenia nr 138/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2019 r.
 
Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.urbanistyczno-budowlanych
 
Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2020 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik Nr 4 Unieważnienie konkursu
 
Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności Gminy Miasta Gostynina na potrzeby zapewnienia jej ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem                     zakaże niem wirusem SARS CoV 2.

 

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina za 2020 rok Załącznik
 
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie polecenia pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miasta Gostynina

 

Zarządzenie Nr 34/202 0 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody Rozchody Zadania zlecone Przedsięwzięcia Inwestycje roczne Spis treści Informacja o stanie mienia Sprawozdanie MCK Sprawozdanie MBP Opinia RIO

Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia  

Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie
 
Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, położonej w Gostyninie przy ul. Górnej. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2
Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2020 roku, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
 
Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina za 2020 rok Załącznik
 
Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego
 
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie  dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie polecenia pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miasta Gostynina
 
Zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła Załącznik
 
Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 maja 2020 roku w  sprawie składu komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej budżetu miasta Gostynina i rozliczającej udzielone dotacje.
 
Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina za 2020 rok Załącznik
 
 
Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie w obrębie ulicy Kutnowskiej i Broniewskiego w drodze bezprzetargowej. Załącznik nr 1  
 
Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik Nr 1  
 
Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.  Załącznik
 
Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2019 rok. Załącznik

Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie  dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizację zadań publicznych w 2020 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu i powołania Komisji Konkursowej
 
Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie. Załącznik
 

Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie

 

Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia

konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie

 

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta Gostynina Gminnego Komisarza Spisowego w Gostyninie z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gostyninie w celu przeprowadzenia spisu rolnego w 2020 r.
Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych. Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina za 2020 rok Załącznik
 
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2020 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Załącznik Nr 1 , Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3 , Załącznik Nr 4 Informacja o unieważnieniu konkursu
 

Z arządzenie nr 64/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie:

zapewnienia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych

obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 
Zarządzenie nr 66/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie

 

Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020
 
Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie powołania miejskiego zespołu informatycznego, koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku
 
Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nabycia niezabudowanej działki położonej w Gostyninie przy ul. Kolejowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 4916/1 o powierzchni 0,1683 ha.
 
Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie nabycia niezabudowanej działki położonej w Gostyninie przy ul. Kolejowej , oznaczonej numerem ewidencyjnym 4916/8 o powierzchni 0,0604 ha. 
 
Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwalę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020
 
Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie  dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1   Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 73/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 03.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu
Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.  Załącznik
 
Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 
Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie
 
Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020
 
Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Gostyninie. Załącznik
 
Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia.

 

Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2020 rok Załącznik
 

Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina w zamian za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w sobotę

 
Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020
 
Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie  dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
ZARZĄDZENIE NR 87/2020 BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Gostynina.załącznik nr 1
 
Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 
Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych
 
 
Zarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.urbanistyczno-budowlanych
 
 
Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik Nr 1 
 
Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2020 rok Załącznik
 
Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Inwestycje roczne Informacja o WPF Tabele do WPF Miejskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna

Zarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie  powierzenia Pani Beacie Wasiak-Grudzińskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Obrońców Westerplatte w Gostyninie

Zarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia Pani Agnieszce Żurawicz stanowiska  dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie

Zarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Zarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 06 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia
9 maja 2016 r. w sprawie sposobu korzystania z pojazdów i sprzętu silnikowego oraz w sprawie gospodarki paliwowej w Gminie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds.księgowosci podatkowej

Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 września 2020 r.w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi z uwzględnieniem zagrożeń nasilających się w czasie pandemii COVID i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 102/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi z uwzględnieniem zagrożeń nasilających się w czasie pandemii COVID i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr 104/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik nr 1
 
Zarządzenie nr 105/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynin na 2020 rok Załącznik
 
Zarządzenie nr 106/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Zarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2020 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do0 uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Zarządzenie nr 109/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi z uwzględnieniem zagrożeń nasilających się w czasie pandemii COVID

Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 października 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów

Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian zarządzenia nr 37/19 Burmistrza Miasta Gostynina dot. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14.10.2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2020 „Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022”

Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2020 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 117/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania funduszy i realizacji projektów

Zarządzenie nr 119 /2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020
 
Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2020 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do0 uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie 121A/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 
Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2020 rok Załącznik
 
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 123 / 2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 listopada 2020 r.zmieniające zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 Projekt Uchwały Budżetowej Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Oświata MOPS MOSWiZ KDUM Wydatki majątkowe Przychody Rozchody Inwestycje roczne Projekt Uchwały w sprawie WPF WPF Przedsięwzięcia Opinia RIO do projektu budżetu Opinia RIO do projektu WPF
 
Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13  listopada 2020 roku w  sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 47 położonego w Gostyninie przy ul. Wyszyńskiego 25 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie. Załącznik
 
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gorzewie przy ul. Kruk 3 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w gruncie. Załącznik
 
Zarządzenie nr 127/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik
 
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości położonych w Gostyninie. Załącznik

Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie:  powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych

Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie planu sprawdzenia doraźnego z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i audytu bezpieczeństwa informacji

Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 listopada 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020
 
Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020
 
Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2020 rok Załącznik
 
Zarządzenie nr 135/2020 Burmistrza Miasta Gostynina w sprawie ustanowienia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Gostynina w zamian za święto 26 grudnia 2020 roku przypadające w sobotę
 

Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczący realizacji programów profilaktycznych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 137/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru  na stanowisko  podinspektor ds. opłat adiacenckich i planistycznych

Zarządzenie Nr 138/2020