Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)


1.Wymagane dokumenty:
1.W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko-raport o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną (w 4 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych);
2.W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach , wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych);
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (4egz.) ;

4. Mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (4egz.)

5. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
7. W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.
8. Dowód wniesionej opłaty skarbowej

2.Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2020 r., poz. 1546 ze zm.) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art.7 w/w ustawy.

1. Opłata  za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205zł

2. Opłata za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 105 zł

2. Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł


Informacje dodatkowe:

  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją, 
  2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego, 
  3. Miejsce składania dokumentów: Urząd Miasta Gostynina, sekretariat - pok. nr 208, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI POBIERZ

 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI POBIERZ

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Woźnicka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Woźnicka Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-17 10:02:17
  • Liczba odsłon: 7819
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11551614]

przewiń do góry