Znak sprawy: ZP. 271.1.11.2023
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 r.

 

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy
Ogłoszenie opublikowane w dniu 10-07-2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2023/S 130-413746
Nr postępowania na Platformie przetargowej Gminy Miasta Gostynina:
https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html – Z37/32320


Dz.U./S S130 10/07/2023 413746-2023-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413746-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Gostynin: Usługi związane z odpadami
2023/S 130-413746
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gostynina
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 611015431
Adres pocztowy: Rynek 26
Miejscowość: Gostynin
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Dębowska
E-mail: zp@gostynin.pl
Tel.: +48 242360737
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gostynin.pl
Adres profilu nabywcy: https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gostynin.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gostynin.logintrade.net/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2024 r.
Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w każdej ilości.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gostynin
II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w każdej ilości. 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji umowy odbiór z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, również o utrudnionym dostępie i zagospodarowanie: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach oraz w workach, b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach lub workach (dotyczy zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej), obejmujących: • papier i tekturę, • szkło, • tworzywa sztuczne, • metal, • opakowania wielomateriałowe, • odpady ulegające biodegradacji stanowiące odpady komunalne, c) pozostałych: • przeterminowane leki i chemikalia, • meble i inne odpady wielkogabarytowe, • zużyte baterie i akumulatory, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, • odpady komunalne typu żużle i popioły paleniskowe wysegregowane i zgromadzone w odrębnych pojemnikach.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
2. Do oferty w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,2) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy . 3) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę . 4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 5) dowód wniesienia wadium 100.000,00zł, 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, Wykonawca musi wykazać, że wykonał usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 2.000 Mg; 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą magazynowo – transportową oraz pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania od¬padów komunalnych od właścicieli nieruchomości i umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia; 4) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 5) wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy O odpadach; 6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł; 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
a) wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, b) wpisany do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ustawy O odpadach w zakresie transportu.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Czynności zw z kierowaniem pojazdami, ładowaniem na pojazdy odpadów wykonywać muszą osoby zatrudnione na umowę o pracę. Możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie z art. 439, art. 454-455 p.z.p. oraz gdy: nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT; nastąpi ustawowa zmiana wys minim wynagrodzenia albo minim stawki godzinowej; nastąpi ustawowa zmiana zasad podlegania ubezp społ lub zdrowotn lub wys stawki składki na ubezp społ lub zdrowotne; nastąpi ustawowa zmiana zasad gromadzenia i wys wpłat do PPK; nastąpi wzrost lub obniżenie ilości faktycznie odebranych odpadów w stosunku do ilości szacowane; konieczna okaże się zmiana częstotliwości odbioru odpadów; pojemności lub kolorystyki pojemników, worków, asortymentu odpadów; nastąpią zmiany chwał dot. zamówienia; nastąpią zmiany przepisów prawa; zajdzie konieczność zmiany okresu realizacji umowy; nastąpią zmiany cen materiałów lub kosztów
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/08/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Gostynin
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Do kontaktu J. Ciesielska i E. Zacharczuk – (24) 236-07-38, w zakresie SIWZ: - I. Dębowska i R. Gontarek – (24) 236-07-37. Otwarcie ofert nie jest jawne.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN. Informacje dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a) był ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że; a) wykonał lub wykonuje należycie usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 2.000 Mg, b) dysponuje odpowiednią do przedmiotu zamówienia bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny oraz w odległości nie większej niż 60 km od granic Miasta Gostynina, c) dysponuje pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania od¬padów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia, tj.: – co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu; – co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l oraz z worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, wyposażonymi w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz w system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych, w aparat fotograficzny lub inne urządzenie umożliwiające wykonanie zdjęć, monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości; – co najmniej jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
13. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej. 14. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne. 15. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2023

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-07-10 10:02:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-10 10:16:52
  • Liczba odsłon: 1049
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11562621]

przewiń do góry