Dodatek mieszkaniowy

 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych. Świadczenie jest przeznaczone dla osób spełniających łącznie trzy poniższe warunki:

- posiadają tytuł prawny do lokalu;

-zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe – uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym;

-spełniających kryterium dochodowe.

 

Za gospodarstwo domowe w przypadku dodatku mieszkaniowego rozumie się wszystkie osoby mieszkające w lokalu .

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) t.j.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.3)), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego organ ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy . Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać od wnioskodawcy oraz innych członków gospodarstwa domowego, złożenia oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu przez wnioskodawcę lub którąkolwiek z osób zamieszkujących w lokalu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco czynszu za zajmowany lokal.

 

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Świadczenie jest przekazywane przelewem na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, a na prośbę wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy jest przekazywany w całości ( wraz z ryczałtem) na koto zarządcy domu.

 


Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - POBIERZ PDF

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego - POBIERZ PDF

Zaświadczenie o dochodach - POBIERZ PDF

 

 


 

Dodatek energetyczny

 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej ( umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

- zamieszkuje w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.

 

Wymagane załączniki:

1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej ( umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - POBIERZ PDF

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Szmydt-Mąkulska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-01 09:25:05
  • Liczba odsłon: 2546
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11799544]

przewiń do góry