Gostynin, 22.11.2019 r.

 

ZP. 271.1.10.2019

Zawiadomienie  o  unieważnieniu części  postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

 

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

 

Część X

Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin

 

Część XI

 

Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania

Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bema 23, 09-500 Gostynin

 

Część XII

Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania

Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Polna 36, 09-500 Gostynin

 

         Zgodnie z art. 92 ust. 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) Gmina Miasta Gostynina zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na część X, XI i  XII ww  zadania.

         Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

U z a s a d n i e n i e

         Termin składania ofert upłynął w dniu 19 listopada 2019 r. o godzinie 10:00. W przedmiotowym postępowaniu na części: X, XI i XII wpłynęły dwie oferty złożone przez:

1) Pana  Mariusza Puźniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pn.  Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, z siedzibą w  Gorzeszowie 19, 58-405 Krzeszów,

2) Wilanka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16.

         Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt  1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Przepis  art. 93 ust. 2 stanowi, że jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

         Obie oferty zostały odrzucone ze względu na  niezgodność ich treści z treścią SIWZ. W pierwszej ofercie Wykonawca nie wskazał proponowanego terminu dostaw pomocy dydaktycznych, będącego jednym z kryteriów oceny ofert, co nie pozwoliło na dokonanie oceny oferty. W drugiej ofercie - jedna z zaproponowanych pozycji nie spełniała parametrów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ.

         W świetle powyższego z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część X, XI i XII postępowanie w tych częściach zostaje unieważnione.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-25 12:01:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-25 12:01:01
  • Liczba odsłon: 1075
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579020]

przewiń do góry