P r o t o k ó ł

z przeprowadzonych konsultacji - w formie otwartego spotkania - dotyczących projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”


Przedmiotem konsultacji było poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na temat projektu „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

Konsultacje przeprowadzone zostały, podczas otwartego spotkania, w dniu 25 października 2013 r (lista obecności uczestników spotkania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu miasta Gostynina.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina (www.gostynin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń. Projekt programu dostępny był również w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.

W ogłoszeniu wskazano: przedmiot i termin konsultacji oraz tryb, zasady i formy zgłaszania opinii i uwag.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych był Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina.

W wyznaczonym terminie konsultacji Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia” w Gostyninie zgłosiło do programu następujące propozycje:


1.W Rozdziale III, pkt.4, lit.c, słowa: „prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej” zastąpić słowami: „wspieranie działań socjoterapeutycznej placówki opieki dziennej”,

2. W Rozdziale III, pkt.4, lit.e, słowa „wspieranie Klubów Abstynenta” zastąpić słowami:

„wspieranie działań wewnętrznych i zewnętrznych stowarzyszeń abstynenckich”,

3. W Rozdziale IV, pkt.4, lit.e, słowa: „zlecanie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”, zastąpić słowami: „zlecanie i wspieranie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”,

4. Zaproponowano przyjęcie, zarządzeniem Burmistrza Miasta Gostynina lub włączeniem, jako części składowej „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok””, opracowanego i przedstawionego przez Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia” w Gostyninie, Regulaminu pracy komisji konkursowej, powołanej w ramach realizacji zadań publicznych (regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) oraz Karty oceny zadania (karta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu),

5. Zaporoponowano przyjęcie, zarządzeniem Burmistrza Miasta Gostynina, Szacunkowego kosztorysu ze względu na źródło finansowania wsparcia realizacji zadania w 2014 r. (Szacunkowy kosztorys stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).-1-

Proponowane stanowisko Wydziału Spraw Obywatelskich w tej sprawie:

propozycja nr 1:

W Rozdziale III, pkt.4 lit.c otrzymuje brzmienie:„c) prowadzenie punktu wsparcia dziennego dla dzieci w„Świetlicy im. św. Brata Alberta” w Gostyninie i wspieranie innych tego typu placówek”,

propozycja nr 2:

W Rozdziale III, pkt.4, lit.e otrzymuje brzmienie: „e) wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich i innych organizacji pozarządowych realizujących projekty profilaktyczne na terenie miasta”,

propozycja nr 3:

w Rozdziale IV, pkt. 4 lit.e otrzymuje brzmienie: „e) zlecanie i wspieranie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”,

propozycja nr 4:

Proponuje się nie przyjmować zarządzeniem Burmistrza Miasta Gostynina oraz nie włączać, jako części składowej, „Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”, opracowanego i przedstawionego przez Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia” w Gostyninie Regulaminu pracy komisji konkursowej, powołanej w ramach realizacji zadań publicznych oraz Karty oceny zadania, ponieważ:

w załączonym Regulaminie:

Pkt. 2 . Komisja konkursowa jest powoływana przez organ administracji publicznej w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie określa ilości członków powoływanych w skład komisji, więc proponowany zapis dot. ilości członków komisji nie może zostać zaakceptowany.

Pozostała część zapisu w pkt. 2 oraz treść punktów: 3, 4, 5, 12, 13, 21 i 24 zawiera przepisy cytowane z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Punkty Regulaminu: 6, 7 i 8 (dot. członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert) zawierają przepisy cytowane z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

Pkt. 9: Zadania przewodniczącego są przewidziane jednakowo dla każdego typu komisji. Dla komisji konkursowej nie ma zadań oddzielnych - propozycja nie może zostać zaakceptowana. Pkt.10: Skład komisji konkursowej ustala organ administracji publicznej - propozycja nie może zostać zaakceptowana. Pkt.11 Komisja konkursowa rozpoczyna pracę w dniu i o godzinie podanymi w ogłoszeniu o konkursie. Ogłoszenie w formie zarządzenia Burmistrza zawiera termin oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursu - proponowany zapis nie może zostać zaakceptowany. Pkt 14: Informacja o powyższym jest każdorazowo zawierana w ogłoszeniu konkursowym w formie zarządzenia Burmistrza Miasta, publikowanym do wiadomości. Treść zapisów w pkt. 15, 16, 17 i 18: koliduje z zapisami pkt. 14 - punkty nie mogą zostać zaakceptowane. Pkt.19: Proponowane kryteria są bardzo wybiórcze i odnoszą się do wspierania, a nie trybu powierzania zadania. Gmina Miasta Gostynina głównie powierza zadania, czyli w całości finansuje realizację z własnych środków.-2-

Komisja otrzymuje wytyczne przy ocenie merytorycznej i formalnej. Są one bardziej sprecyzowane, dotyczą powierzenia zadania i są dostosowane do ogłoszenia konkursowego. Pkt. 20. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Uprawnienia do wyboru oferty ma tylko Burmistrz Miasta. Komisja opiniuje złożone oferty.. Może proponować, ale nie wybierać. Trudno ocenić , z czego wynika kalkulacja przedstawiona przez Stowarzyszenie Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia” - propozycja nie może zostać zazakceptowana.

Pkt. 22: Wyboru oferty dokonuje Burmistrz. Przewodniczący komisji przedkłada Burmistrzowi protokół w dniu posiedzenia komisji, a nie w ciągu 7 dni - propozycja nie może zostać zaakceptowana. Pkt. 23 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada obowiązek niezwłocznego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, a nie w ciągu 7 dni - propozycja nie może zostać zaakceptowana.


Karta oceny zadania - o ocenie pod względem merytorycznym i formalnym mówi również ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie może zostać ona narzucona przez organizacje pozarządowe.

Propozycje zawarte w Karcie oceny zadania zostaną częściowo wykorzystane w Urzędzie Miasta Gostynina do oceny pod względem merytorycznym. Wymogi formalne, co do składanych ofert, są umieszczane każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym i podawane do wiadomości publicznej.


Propozycja nr 5:

Proponuje się nie przyjmować zarządzeniem Burmistrza Miasta Gostynina Szacunkowego kosztorysu ze względu na źródło finansowania wsparcia realizacji zadania w 2014 r. Przedstawiony szacunkowy kosztorys został opracowany wyłącznie pod działalność Stowarzyszenia Abstynenckich Rodzin „Przystań Życia”. Nie ma on zastosowania do innych organizacji realizujących takiego typu zadania.


Przeprowadzane konkursy na realizację zajęć z elementami profilaktyki są prowadzone z zachowaniem wymaganych przepisami prawa procedur w miarę posiadanych środków finansowych. Konkursy w ramach zajęć z elementami profilaktyki są realizowane corocznie i przewiduje się dalsze ich kontynuowanie.


Protokół sporządziła:

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Hanna AdamskaStanowisko Burmistrza Miasta Gostynina:

Po zapoznaniu się z propozycjami Stowarzyszenia Abstynenckich Rodzin „ Przystań Życia” w Gostyninie do projektu Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, przychylam się do stanowiska Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina jak wyżej.


-3-

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu w wersji poddanej konsultacji z poprawkami w brzmieniu jak wyżej przekazano Radzie Miejskiej w Gostyninie.

Niniejszy protokół zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina, zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.Burmistrz Miasta Gostyninamgr inż. Włodzimierz ŚniecikowskiGostynin, dnia 13 listopada 2013 r.-4-


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Hanna Adamska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wojciechowski Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-22 13:25:01
  • Liczba odsłon: 6221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11121863]

przewiń do góry