Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyninie wykonania Uchwały Nr 33/V/2018 z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka "Gostynińskie becikowe"

Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina na 2019 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2  

Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok Załącznik

 

 

Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego.
 

 

 

Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2019 roku zmieniające uchwałę nr 39/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczący organizacji wypoczynku zimowego w formie półkolonii i obozu z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Polnej zabudowanej wewnętrzną stacją transformatorową  Załącznik Nr 1

Zarządzenia Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i szkoła podstawowych dla których Miasto Gostynina jest organem prowadzącym.

Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

  Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 lutego 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie nr 16/2019  Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Gostynina, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
 
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości gruntowych Gminy Miasta Gostynina pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych oraz innych urządzeń służących w szczególności do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, gazu, energii elektrycznej. 

Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Gostynina
 
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia jednorazowego wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizację zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 01 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie. Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2019 rok Załącznik
 
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina. Załącznik Nr 1 
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok Załączniki tabelaryczne Dochody Wydatki bieżące Wydatki bieżące Oświata Wydatki majątkowe Przychody rozchody Zadania zlecone Inwestycje Przedsięwzięcia Informacja o mieniu Miejskie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna
Uchwała Pł.130.2019 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1
 
Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach rozwoju sportu

Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2019 rok Załącznik

Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 kwietnia  2019 roku w sprawie trybu sprawowania nadzoru  nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność lub sprawującymi opiekę na terenie Gminy Miasta Gostynina, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 1/2 niewydzielonej części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie nr 42/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

  Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds.procesu monitorowania i administrowania bazą danych, w ramach Strategii Rozwoju Gminy Miasta Gostynina na lata 2016 - 2025

Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zapewnienia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych w dniu 26 maja 2019 r.
 
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1   

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 maja 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

 
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 maja 2019 roku zmieniające uchwałę nr 36/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 Zal.1-WPF Zal.2-Przedsięwzięcia

Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2019 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 maja 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019
 
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej. Wersja edytowalna wniosku

Zarządzenie nr 55/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyninie

Zarządzenie nr 56/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im.Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie 

Zarządzenie nr 57/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Załącznik 1 Załącznik 2
 
Zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2018 rok.
 
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Załącznik Nr 1  

Zarządzenie nr 60/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dn  12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 61/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2019 rok Załącznik
 
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2019 zakresu zdrowia publicznego dotyczący realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina w formie półkolonii

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im.Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Miasta Gostynina  w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie

Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina na lata 2019 - 2021. Załącznik 

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Gostynina na rok 2019

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Zarządzenie nr 1 Zarządzenie nr 2

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2019 zakresu zdrowia publicznego dotyczący realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina w formie półkolonii

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 76/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5  im.Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

Zarządzenie nr 79/2019   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie

Zarządzenie nr 80/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lipca   w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Gostynina
 

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 152/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasta Gostynina oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę. Załącznik Nr 1


Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2019 roku Załącznik

Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Jakuba z Gostynina w Gostyninie

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1 
 
Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 156/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina Załącznik

Zarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referent ds.obsługi monitoringu

Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia Panu Robertowi Pypkowskiemu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im.Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

Zarządzenie nr 94/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Sitkowi stanowiska dyrektora Miejskiej  Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie

Zarządzenie nr 95/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 97/2019 Burmis trza Miasta Gostynina z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku Załączniki tabelaryczne Dochody W.bieżące W.Oświata W.majątkowe Przychody Rozchody Zadania zlecone Inwestycje WPF WPFtabele MCKplanfin MCKdziałaln MBPtabela MBPopis Uchwała Nr Pł.287.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Gostynina informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Zarządzenie nr 98/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie nr 99/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 4 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Weryfikacji Projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
 
Zarządzenie Nr 102/2019 r   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia  12 września 2019  w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem oraz określenie obowiązków jego członków, w związku z realizacją projektu pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

 

Zarządzenie Nr 103/2019 r.   Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Załączniki

 
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 września 2019 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 września 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie. Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 106/2019 Burmistrza Miasta Gostynina  z dnia 18 września 2019 roku w sprawie  powołania miejskiego zespołu informatycznego, koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
 
Zarządzenie nr 107/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Gostynina

Zarządzenie nr 108/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2019 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskich na 2020 rok

Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2019 rok Załącznik

Zarządzenie nr 110/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 października 2019 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów.
 
Zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 9 października 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 października 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 października 2019 roku w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Gminy Miasta Gostynina
 
Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 16 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2019 roku Załącznik
 
Zarządzenie nr 119/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemów Informatycznych oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Gostynina.
 
Zarządzenie 120/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
 
Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 Projekt uchwały budżetowej Załączniki Dochody Wydatki bieżące Wydatki Oświaty Wydatki MOPS Wydatki KDUM Wydatki majątkowe Przychody rozchody Wydatki inwestycyjne Projekt uchwały WPF WPF 2020-2034 Przedsięwzięcia
Uchwała Nr Pł.336.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gostynina
Uchwała Nr Pł.337.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Gostynina projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina w trybie przetargu ustnego ograniczonego - dla rolników indywidualnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Załącznik Nr 1  

Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie:  powołania Komisji do spraw nagród i wyróżnień sportowych

Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2019 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 listopada 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na 2019 rok

Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie wniesienia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o. o. aportu w postaci nieruchomości gruntowej Załącznik Nr 1.

Zarządzenie nr 138/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania Pana Adama Matyszewskiego ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.Obrońców Westerplatte w Gostyninie
 
Zarządzenie nr 139/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Krajewskiej obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie.

Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” i powołania Komisji Konkursowej.
 
Zarządzenie nr 142/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina Regulamin Schemat
 
Zarządzenie nr 143/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Gostynina
 
Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina na 2019 rok Załącznik

Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych i Administratora Systemów Informatycznych oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Gostynina.

Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na 2019 rok Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 
Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia
9 maja 2016 r. w sprawie sposobu korzystania z pojazdów i sprzętu silnikowego oraz w sprawie gospodarki paliwowej w Gminie Miasta Gostynina

 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kajtoch Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-09 12:30:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Nakwaska Łucja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-15 13:14:04
  • Liczba odsłon: 4784
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11339872]

przewiń do góry