Gostynin, 28.11.2019 r.


  ZP. 271.1.10.2019


Zawiadomienie   o   unieważnieniu części   postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  


Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej, Szkołę Podstawową nr 3 im. Obrońców Westerplatte oraz Szkołę Podstawową nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna


  Część VII

Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia   i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin


Część VIII

Pomoce dydaktyczne do indywidualizacji nauczania - Logopedia   i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Bema 23, 09-500 Gostynin


         Zgodnie z art. 93 ust. 2 i 3 pkt 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) Gmina Miasta Gostynina zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na część VII i VIII ww   zadania.


         Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.


U z a s a d n i e n i e

         Termin składania ofert upłynął w dniu 19 listopada 2019 r. o godzinie 10:00.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty złożone przez:


na część VII


1) Panią Jolantę Falana-Kozłowską, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Jolanta Falana-Kozłowska P.W.D. „APEX” z siedzibą w Strzałkowie, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko ,

2) Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29.

3) Nową Szkołę Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. POW 25;


na część VIII:

1) Panią Jolantę Falana-Kozłowską, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Jolanta Falana-Kozłowska P.W.D. „APEX” z siedzibą w Strzałkowie, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko ,

2) Pana Adama Kruka prowadzącego   działalność gospodarczą pn. P.U.H. MERITUM Adam Kruk   z siedzibą w Lublinie, ul. Struga 29.


         Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt   1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Przepis   art. 93 ust. 2 stanowi, że jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

         Oferty złożone przez: Panią Jolantę Falana-Kozłowską P.W.D. „APEX” oraz Nową Szkołę Sp. z o.o.   zostały odrzucone ze względu na   niezgodność ich treści z treścią SIWZ. Oferta Pana Adama Kruka P.U.H. MERITUM została odrzucona ze względu na wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

         W świetle powyższego z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu na część   VII i VIII postępowanie w tych częściach zostaje unieważnione.


 


 


 


 


 


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-28 14:42:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-28 14:45:02
  • Liczba odsłon: 1194
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11354504]

przewiń do góry