Gostynin, dnia 11.03.2021 r.

ZP.271.2.2.2021

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

NR ZP. 271.2.2.2021

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, do którego zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej.

1.      Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) przeprowadzenie wizji w terenie,

2) wykonanie inwentaryzacji szczegółowej  budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyninie,

3) wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

4) wykonanie koncepcji przebudowy i dostosowania budynku do obowiązujących przepisów w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz wymagań związanych z charakterystyką energetyczną z uwzględnieniem wykonania odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),

5) wykonanie charakterystyki energetycznej budynku uwzględniającą koncepcję przebudowy,

6) uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień w tym uzgodnienie komendanta wojewódzkiego PSP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

2.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonanie wszystkich opracowań i złożenie wniosku o uzgodnieniu ekspertyzy przez komendanta wojewódzkiego PSP, – w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy,

Przekazanie uzgodnionej ekspertyzy – w ciągu 10 dni od uzgodnienia przez komendanta wojewódzkiego PSP.

3.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1)      posiadają odpowiednie wykształcenie, uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;

4.      Sposób obliczania ceny oferty:

1)      Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać koszt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru autorskiego.

2)      Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.

3)      Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

    5.      Doświadczenie

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji usług dla inwestycji o podobnym charakterze. Zamawiający zastrzega prawo zażądania poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie usług.

6.      Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 18 marca 2021 r. do godz. 12:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień.

       7.      Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:

  Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pan Jacek Toruniewski – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (telefon: 24 236-07-21).

8.      Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Załącznik nr 5 – Audyt energetyczny budynku
Załącznik nr 6 – Audyt oświetlenia wbudowanego
Załącznik nr 7 – Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data dodania: 2021-03-11 12:11:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 12:12:22
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data dodania: 2021-03-11 12:11:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 12:12:22
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data dodania: 2021-03-11 12:11:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 12:12:22
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data dodania: 2021-03-11 12:11:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 12:12:22
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data dodania: 2021-03-11 12:11:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 12:12:22
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data dodania: 2021-03-11 12:11:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 12:12:22
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
  • Data dodania: 2021-03-11 12:11:58
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 12:12:22
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Tyrajska
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-11 12:03:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Tyrajska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-11 12:12:22
 • Liczba odsłon: 1211
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11812137]

przewiń do góry