Uwaga

11.04.2019 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy - patrz dół stronyOgłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 534840-N-2019 z dnia 2019-04-08 r.


Gmina Miasta Gostynina: Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0638b838-0f99-4d57-af65-a28904daa75f


SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach
11.04.2019 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawcy 


Gostynin, dnia 11.04.2019 r.


ZP. 271.1.3.2019


O D P O W I E D Z I    NA     P Y T A N I A


Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością


          W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 1
Czy dopuszczają państwo windę zewnętrzną osobową inną niż B900 LIFT PLUS PL?


Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego urządzenia o parametrach równoważnych.


Pytanie 2
Jeśli tak to czy dopuszczają państwo brak w drugim urządzeniu:
- ramy – ze stali nierdzewnej,
- wypełnienie bramek i barierek – szkło bezpieczne,
- podest platformy – z blachy nierdzewnej,
- system komunikacji zewnętrznej (domofon).
W zamian:
- rama – z aluminium anodowanego w kolorze CHAMPAGNE,
- wypełnienie bramek i barierek – panel metalowym ocynkowany i malowany na RAL 7030.


Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiałów określonych w SIWZ oraz dokumentach opisujących przedmiot zamówienia między innymi w projekcie budowlanym.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-08 14:27:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-11 09:00:53
  • Liczba odsłon: 2304
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11858356]

przewiń do góry