Gostynin, dnia 05.02.2018 r.ZP.271.2.8.2018OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR ZP.271.2.8.2018          W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Miasta Gostynina zaprasza do składania ofert cenowych na:

 
Budowę mini sceny przy Miejskim Centrum Kultury


1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie zadaszonego mini amfiteatru wraz z niezbędną infrastrukturą.
Całość robót mieści się w granicach do których Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Roboty budowlane będą realizowane w szczególności na podstawie projektów budowlanych opracowanych przez Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie ul. Płocka 44a, oraz na podstawie Decyzji Starosty Gostynińskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę.

Dane techniczne obiektu  i zakres robót:
powierzchnia zabudowy    – 13,77 m²
kubatura obiektu             – 44,83 m³
wysokość zadaszenia       – 4,08 m
wysokość okapu              – 3,07 m
dach łukowy                    – 21º

Zakres robót obejmuje między innymi:
1) roboty ziemne wykonywane koparką z transportem urobku;
2) wykonanie fundamentów żelbetowych;
3) dostawę i montaż konstrukcji stalowej lekkiej prostej z profili zamkniętych RP; konstrukcja ocynkowana i pomalowana proszkowo;
4) dostawę i montaż dachu z mlecznego  poliwęglanu;
5) wykonanie zasilania energetycznego obiektu z istniejącej rozdzielni głównej w budynku MCK kablem w ziemi częściowo w rurach osłonowych;
6) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obrzeżach;
7) dostawę i montaż 7 szt. ławek parkowych.

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, opracowanym projektem budowlanym, aktualną wiedzą techniczną oraz zgodnie z Decyzją Starosty Gostynińskiego Nr 301/2017 z dnia 09.10.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Warunki realizacyjne szczegółowe:
Wykonawca robót zobowiązany jest w szczególności do:
1) zapoznania się – przed złożeniem oferty – z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia tj.: do szczegółowej analizy dokumentacji i opisu przedmiotu zamówienia; Zamawiający sugeruje aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia i uzyskał informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
2) dostarczenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w zapytaniu ofertowym,
3) przestrzegania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
4) właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót, wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
5) wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);
6) zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów;
7) przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych elementów robót należy:
a) pozyskać oświadczenia od eksploatatorów urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji wszelkich istniejących urządzeń,
b) przygotować kompletną dokumentację podwykonawczą opatrzoną oświadczeniem kierownika robót z wymaganym elaboratem powykonawczym.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe do wykonywania przedmiotu zamówienia;
2) dysponują osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami:
a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
oraz posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dostarczenia dokumentów poświadczających posiadanie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień budowlanych i przygotowania zawodowego.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
do dnia 20 maja 2018 r.

5. Informacje dotyczące rozwiązań równoważnych:
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego.

6. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca dostarczy na własny koszt i we własnym zakresie wszystkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie materiały do zatwierdzenia Zamawiającemu i uzyskać akceptację przed zastosowaniem materiałów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
2) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. obowiązujących przepisów prawa budowlanego).
3) Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych materiałów, muszą być uzgadniane z Zamawiającym.

7. Płatności:
Po odbiorze końcowym inwestycji.

8. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

9. Doświadczenie
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji robót budowlanych dla inwestycji o podobnym charakterze. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy poświadczeń i referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 11:00 – w formie elektronicznej na adres: zp@gostynin.pl , faksem na nr: 24 236 07 37, albo pisemnie na adres Urząd Miasta Gostynina, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.
Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia.
Do formularza ofertowego należy załączyć: kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy (opracowany metodą uproszczoną) musi zawierać pełen zakres robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, przy czym Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, zawierający wskaźniki: stawka roboczogodzinowa [zł/r-g], koszty pośrednie [%], koszty zakupu materiałów i urządzeń wraz z montażem [%], zysk [%] oraz ceny poszczególnych materiałów budowlanych, koszty obsługi inwentaryzacji geodezyjnej, koszty odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla realizacji inwestycji; z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie (weryfikacji), nie będzie stanowił również określenia zakresu zamówienia do wykonania przez Wykonawcę. W świetle tego Zamawiający nie ma obowiązku analizy kosztorysów ofertowych przedłożonych przez Wykonawców do ofert; kosztorys ofertowy będzie niezbędny do rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych, przerwania albo zaniechania realizacji zamówienia bądź części robót.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kosztorysu – o którym mowa powyżej – szczegółowego w wersji elektronicznej w formacie pdf.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od wybranego Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę (osoby realizujące przedmiot zamówienia) niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia wykształcenia, uprawnień budowlanych lub przygotowania zawodowego w tym m.in. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.

11. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli: Pani Elżbieta Czech – Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (tel. 24 236-07-21).

12.  Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy + gwarancja
Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gontarek Robert
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-05 12:32:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Gontarek Robert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-05 12:32:44
  • Liczba odsłon: 1400
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 11579269]

przewiń do góry