Część opisowa do wykonania budżetu za 2003 rok

w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

Ta część opisowa dotyczy wydatków bieżących w nastepujących rozdziałach:

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE 

·        Szkoły podstawowe (80101) w tym:
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3

 

·        Przedszkola przy szkołach podstawowych (80104) mieszczące się przy:
Szkole Podstawowej Nr 1
Szkole Podstawowej Nr 3

 

·        Gimnazja (80110) w tym:
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2

 

·        Dowożenie uczniów do szkół (80113)

 

·        Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (80114)

 

·        Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

 

·          Pozostała działalność (80195)

 

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 ·        Świetlice szkolne (85401) działające przy:
Szkole Podstawowej Nr 1
Szkole Podstawowej Nr 3

 

·        Przedszkola (85404) w tym:
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 4
Przedszkole Nr 5

 

·        Pozostała działalność (85495) w tym stołówki działające przy:

Szkole Podstawowej Nr 1
Szkole Podstawowej Nr 3
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2

 

 


Rozdział - 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Klasyfikacja

wykonanie

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do osobowych

10 339,64

4010

wynagrodzenie osobowe pracowników

2 729 879,13

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

211 372,60

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

525 566,03

4120

składki na fundusz pracy

72 000,99

4210

zakup materiałów i wyposażenia

86 600,26

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 444,64

4260

zakup energii

309 346,84

4270

zakup usług remontowyc

5 415,56

4300

zakup usług pozostałych

41 439,96

4410

krajowe podróże służbowe

769,20

4440

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

166 200,00

4480

Podatek od nieruchomości

1 607,50

 

RAZEM

4 167 982,35

 

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2003 roku uczyło się średnio 1624 uczniów (spadek o 4,08% w porównaniu z 2002 rokiem). W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

 

·        w okresie od 1 stycznia 2003 do 31 sierpnia 2003r:

            Szkoła Podstawowa Nr 1          856 uczniów

            Szkoła Podstawowa Nr 3          795 uczniów

           RAZEM  1651 uczniów

 

·        w okresie od 1 września 2003 do 31 grudnia 2003r.

            Szkoła Podstawowa Nr 1          842 uczniów

            Szkoła Podstawowa Nr 3          728 uczniów

           RAZEM  1570 uczniów

 

W roku budżetowym 2003 w szkołach podstawowych było średnio 61,00 oddziałów (spadek o 2,66 % w porównaniu z 2001 r.)

 

·        w okresie od 1 stycznia 2002 do 31 sierpnia 2002 r:

            Szkoła Podstawowa Nr 1            32 oddziały

            Szkoła Podstawowa Nr 3            30 oddziały

           RAZEM   62 oddziałów

·        w okresie od 1 września 2002 do 31 grudnia 2002 r.

            Szkoła Podstawowa Nr 1            31 oddziały

            Szkoła Podstawowa Nr 3            28 oddziałów

           RAZEM      59 oddziały

 

PARAGRAF 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 10 339,64 zł

Wydatki związane ze świadczeniami rzeczowymi bhp (zakup herbaty, ręczników, mydła itp.)

 

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe                                               2 729 879,13 zł

Wykonanie tego paragrafu stanowią płace nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych. Stan zatrudnienia w szkołach podstawowych w 2003 roku średniorocznie wyniósł 102 nauczycieli na 97,78 etatach przeliczeniowych. W ramach płacy podstawowej, wypłacanej 1-go każdego miesiąca nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości            2 166 300,86 zł.

Dodatkowo w 2003 roku nauczyciele przepracowali 8 256 godzin ponadwymiarowych. W tej liczbie godzin znajduje się 281 godzin (tj. ok. 3,30% wszystkich godzin ponadwymiarowych) przepracowanych przez nauczycieli w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Kwota przeznaczona na wypłatę nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w 2003 roku wyniosła    224 671,08 zł.

Zatrudnienie pracowników administracyjno – obsługowych w 2003 roku wyniosło średnio – rocznie 25,33 osoby na 24,33 etaty. Wynagrodzenie tej grupy pracowników w 2003 roku wyniosło 319 347,80 zł.

Kwota przeznaczona na nagrody dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych szkół wynosiła 29 250,00 zł.

W ramach paragrafu 4010 – wynagrodzenie osobowe zostały również pokryte wydatki  związane z urlopami zdrowotnymi, stanami nieczynnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi (czyli wydatki nie związane z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym, a obciążające budżety szkół). W 2003 roku wydatki te wyniosły ogółem 64 171,10 zł.

                       

Nie odprowadzone w m-cu XII składki ubezpieczonego, ubezpieczenie zdrowotne i podatek. dotyczący wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2003 roku – kwota 73 861,71 zł.

 

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   211 372,60 zł

 

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                 525 566,03 zł

Wydatki w tym paragrafie to składki odprowadzane na fundusze emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane ze środków płatnika – będące pochodną od wypłaconego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”.

 

PARAGRAF 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                  72 000,99 zł

Wydatki w tym paragrafie to składki na Fundusz Pracy naliczane j.w.

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i  wyposażenia                                       86 600,26 zł

- zakup materiałów do bieżących napraw                       25 712,60 zł

  (m.in. farby, kleje, pędzle, wałki, tarcze, cement,

   bęben do kserokopiarki, apteczka, świetlówki itp.)

- leki                                                                                      588,65 zł

- materiały biurowe                                                           17 392,83 zł

  (tusze do drukarek, tonery, druki delegacji,

   świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, kreda,

   pisaki do tablic, papier ksero, ołówki, długopisy,

   taśmy, skoroszyty, teczki , segregatory)

- prenumerata czasopism i dzienników                      5 172,17 zł

- środki czystości i artykuły bhp                           15 231,86 zł

  (środki czystości służące utrzymaniu porządku

   w szkołach: płyny do szyb, proszek, emulsja PCV,

   szczotki WC, worki, ścierki do podłóg)

- zakup innego wyposażenia                                       22 502,15 zł

  (zakup regału, krzeseł, kompletu foteli, odkurzacza,

   wykładziny, szafki, radiomagnetofonu, dywanu,

   stolika pod rzutnik).

 

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               7 444,64zł

- zakup książek do biblioteki                                 2 075,45 zł

- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych             5 369,19 zł

 

PARAGRAF 4260 – zakup energii                                                                  309 346,84 zł

- energia elektryczna                                           44 682,29 zł

- energia cieplna                                                259 865,17 zł

- woda                                                                 4 799,38 zł

 

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych                                                    5 415,56 zł

Środki przeznaczone na drobne remonty.

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                    41 439,96 zł

- kanalizacja                                                     3 631,60 zł

- wywóz nieczystości                                             5 076,22 zł

 - usługi transportowe                                                614,80 zł

- opłaty pocztowe, znaczki                                         862,84 zł

- opłaty telefoniczne                                         11 475,57 zł

- badania profilaktyczne                           2 907,00 zł

- opłata rtv                                                          337,40 zł

- koszty i prowizje bankowe                                   3 120,70 zł

- szkolenia                                                         1 320,00 zł

- inne usługi                                                    12 093,83 zł

(naprawa i konserwacja sprzętu, dźwigów,

gaśnic, opłaty za dozór techniczny)

 

PARAGRAF 4410 - krajowe podróże służbowe                                                       769,20 zł

Ryczałty pieniężne za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

 

PARAGRAF 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych        166 200,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli naliczany w wysokości 8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne a dla pracowników administracyjno – obsługowych w  wysokości 676,48 zł na jeden etat.

 

PARAGRAF 4480 – Podatek od nieruchomości                                                   1 607,50 zł

 

 

 

 

Rozdział - 80110 GIMNAZJA

 

§§

Klasyfikacja

wykonanie

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do osobowych

7 990,76

4010

wynagrodzenie osobowe pracowników

2 049 954,56

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

158 361,64

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

390 604,27

4120

składki na fundusz pracy

53 916,80

4210

zakup materiałów i wyposażenia

52 408,36

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 431,74

4260

zakup energii

326 031,88

4270

zakup usług remontowych

853,59

4300

zakup usług pozostałych

96 826,82

4410

krajowe podróże służbowe

1 191,10

4430

różne opłaty i składki

2 007,00

4440

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

113 500,00

4480

Podatek od nieruchomości

3 386,90

 

RAZEM

3 260 465, 42

 

Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach w 2003 r. wynosiła 985. (spadek o 3,90% w porównaniu z 2002 r.) w średniorocznie 35,66 oddziałów (spadek o 0,94% w porównaniu z 2002 r.) W poszczególnych placówkach liczba ta kształtuje się w sposób następujący:

 

W okresie od 1 stycznia 2003 r do 31 sierpnia 2003 r. liczba ta wynosiła:

Gimnazjum Nr 1  416 uczniów

Gimnazjum Nr 2  573 uczniów

           RAZEM    989 uczniów

Uczniowie ci uczyli się w 36 oddziałach  (odpowiednio 16 w Gimnazjum Nr 1 i 20 w Gimnazjum Nr 2).

 

W okresie od 1 września 2003 r  do 31 grudnia 2003 r. liczba ta wynosiła:

Gimnazjum Nr 1  400 uczniów

Gimnazjum Nr 2  577 uczniów

         RAZEM      977 uczniów

Uczniowie ci uczyli się w 35 oddziałach (odpowiednio 15 w Gimnazjum Nr 1 i 20 w Gimnazjum Nr 2).

 

PARAGRAF 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                    7 990,76 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży w wysokości                      270,00 zł

- świadczenia rzeczowe bhp (zakup herbaty itp.)     5 342,77 zł

- zakup umundurowania i ekwiwalent                 2 377,99 zł

 

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe                                               2 049 954,56 zł

Płace nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.

W gimnazjach zatrudnionych było w 2003 roku 71 nauczycieli na 65,18 etatach (wartości średnioroczne). W ramach płacy podstawowej, wypłacanej 1-go każdego miesiąca nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości 1 418 576,78 zł.

Dodatkowo w 2003 roku nauczyciele przepracowali 10 040  godzin ponadwymiarowych. W tej liczbie godzin znajduje się 592 godzin (tj. ok. 5,90% wszystkich godzin ponadwymiarowych) przepracowanych przez nauczycieli w ramach zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Kwota przeznaczona na wypłatę nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w 2003 r. wyniosła        259 755,52 zł.

Zatrudnienie pracowników administracyjno – obsługowych w 2003 roku wyniosło średnio – rocznie 26,25 osoby na 26,25 etatu. Wynagrodzenie tej grupy pracowników w 2003 r. wyniosło 352 827,95 zł.

Kwota przeznaczona na nagrody dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych szkół wynosiła 21 248,00 zł.

W ramach paragrafu 4010 – wynagrodzenie osobowe zostały również pokryte wydatki  związane z urlopami zdrowotnymi, stanami nieczynnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi (czyli wydatki nie związane z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym, a obciążające budżety szkół). W 2003 r. wydatki te wyniosły ogółem 47 957,73 zł oraz wydatki związane z wypłaconymi zasiłkami na zagospodarowanie dla nowoprzyjętych nauczycieli w kwocie 2 925,34 zł.

 

                 Nie odprowadzone w m-cu XII składki ubezpieczonego, ubezpieczenie zdrowotne i podatek. dotyczący wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2003 r. – kwota 53 336,76 zł.

 

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   158 361,64 zł

 

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                 390 604,27 zł

Składki odprowadzane na fundusze emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane ze środków płatnika – będące pochodną od wypłaconego funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki”.

 

PARAGRAF 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                  53 916,80 zł

Wydatki w tym paragrafie to składki na Fundusz Pracy naliczane j.w.

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i  wyposażenia                                       52 408,36 zł

- zakup materiałów do bieżących napraw             19 860,87 zł

  (m.in. gładź szpachlowa, szyby, wkręty,

  kształtowniki stalowe, farby itp.)

- zakup materiałów biurowych                     15 557,18 zł

  (m.in. tusze do drukarek, tonery, druki

   delegacji, świadectwa szkolne, dzienniki

   lekcyjne, kreda, pisaki do tablic, papier

   ksero, ołówki, długopisy, taśmy,

   skoroszyty, teczki , segregatory)

- zakup środków czystości i artykułów bhp               3 721,75 zł

  (m.in. środków czystości służących

   utrzymaniu porządku w szkołach: płyny

   do szyb, proszek, emulsja PCV, szczotki

   WC, worki, ścierki do podłóg)

- prenumerata czasopism (Głos Nauczyciela) 4 077,56 zł

- zakup leków                                                   1 193,01 zł

- zakup innego wyposażenia                             7 997,99 zł

  (m.in. zakup projektora, krzeseł, komputera)

 

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek                      3 431,74 zł

- zakup książek do biblioteki            2 944,70 zł

- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych       487,04 zł

 

PARAGRAF 4260 – zakup energii                                                                  326 031,88 zł

- energia elektryczna                                 73 858,01 zł

- energia cieplna                                                232 343,92 zł

- woda                                                                 19 829,95 zł

 

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych                                                       853,59 zł

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                    96 826,82 zł

- kanalizacja                                       -            13 830,10 zł

- usługi transportowe                          -             3 508,48 zł

- wywóz nieczystości                             -             5 646,88 zł

- opłaty pocztowe, znaczki                        -             1 501,59 zł

- opłaty telefoniczne                             -            15 068,85 zł

- badania profilaktyczne             -             3 804,00 zł

- opłata rtv                                         -                337,40 zł

- koszty i prowizje bankowe                     -             3 679,43 zł

- szkolenia                                           -             1 160,00 zł

- wynajem hali sportowej (GM1) -            39 755,11 zł

- inne usługi                                        -             8 534,98 zł

  (naprawa i konserwacja sprzętu, dźwigów,

   gaśnic, opłaty za dozór techniczny

 

PARAGRAF 4410 - krajowe podróże służbowe                                                    1 191,10 zł

- delegacje  pracowników                          1 046,01 zł

- ryczałty pieniężne za używanie samochodów

   prywatnych do celów służbowych                     145,09 zł

 

PARAGRAF 4430 – różne opłaty i składki                                                          2 007,00 zł

(ubezpieczenie sprzętu w placówkach)

 

PARAGRAF 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych             113 500 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli naliczany w wysokości 8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne a dla pracowników administracyjno – obsługowych w  wysokości 676,48 zł na jeden etat.

 

PARAGRAF 4480 – podatek od nieruchomości                                                   3 386,90 zł

 

ROZDZIAŁ 80113 - DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Z budżetu Miasta na zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej dzieci, została wydatkowana w 2003 r. kwota w wysokości 100 024,26 zł. Na kwotę tę składa się refundacja 2098 biletów miesięcznych (średnia cena ok. 47,68 zł za bilet).

W poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa Nr 1     - 527 biletów na kwotę 23 227,71 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3     - 369 biletów na kwotę 16 159,75 zł

Gimnazjum Nr 1                    - 660 biletów na kwotę 32 323,29 zł

Gimnazjum Nr 2                    - 542 biletów na kwotę 27 511,38 zł

oraz dojazd uczniów – mieszkańców naszego miasta do szkół specjalnych na kwotę 802,13 zł (na podstawie art. 17 ust 3a z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty – obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu do najbliższej publicznej szkoły specjalnej).

 

Rozdział 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Realizacja budżetu w rozdziale 80114 - zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół dotyczy wydatków związanych z działalnością Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie. Wykonanie za 2003 r. tego rozdziału wynosi:

 

Klasyfikacja

wykonanie

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

400,00

4010

wynagrodzenie osobowe pracowników

176 797,23

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 954,39

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

33 880,94

4120

składki na fundusz pracy

4 745,55

4210

zakup materiałów i wyposażenia

7 428,00

4270

Zakup usług remontowych

350,00

4300

zakup usług pozostałych

5 203,66

4410

krajowe podróże służbowe

435,90

4430

różne opłaty i składki

670,00

4440

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4 900,00

 

RAZEM

249 765,67

 

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli obsługiwał finansowo 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja oraz 3 przedszkola. Zespół obsługuje obecnie 7 placówek oświatowych z zatrudnionymi w nich 296 osobami, w tym 206 nauczycieli, 79 pracowników administracyjno – obsługowych i 11 pracowników młodocianych. Obsługa finansowa tych placówek to m.in. prowadzenie budżetu oświaty na wydatki bieżące podzielonego na  19 oddzielnych „małych” budżetów w różnych rozdziałach i działach w wymienionych wyżej placówkach oraz dodatkowo 4 rozdziały niezwiązane z konkretną placówką oświatową. Stan zatrudnienia w Zespole wynosił 7 etatów.

 

PARAGRAFY 4010 i 4040 – wykonanie w tabeli

(są to odpowiednio płace pracowników MZESiP i wypłacona nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród za 2002 r. (tzw. „trzynastka”).

PARAGRAF 4410 – krajowe podróże służbowe                                                         435,90 zł

Delegacje i ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych.

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                             7 428,00 zł

Są to wydatki poniesione na: prenumeratę czasopism („Rachunkowość budzetowa”, „Służba pracownicza”, „Poradnik dla dyrektorów szkół”), zakup materiałów biurowych, komputera, środków czystości.

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                          5 203,66 zł

- usługi telefoniczne                 2 968,35 zł

- opłaty pocztowe                        269,00 zł

- opłaty rtv                                   54,10 zł

- szkolenia                                  150,00 zł

- prowizje bankowe                        546,30 zł

- badania lekarskie                        210,00 zł

- inne                                       1 005,91 zł

 

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych                                                    350,00 zł

 

Rozdział - 80104 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

W szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 3) funkcjonuje obecnie 8 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W ciągu roku objętych nauką w tych oddziałach było 220 dzieci w pierwszym półroczu (125 w SP Nr 1 w 5 oddziałach i 95 w SP Nr 3 w 4 oddziałach) a w drugim półroczu liczba ta wynosiła 217 dzieci (116 w SP Nr 1 w 4 oddziałach i 101 w SP Nr 3 w 4 oddziałach. W oddziałach tych średnioroczne zatrudnienie w 2003 r wyniosło 8 nauczycieli.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się w następujący sposób:

 

Klasyfikacja

wykonanie

4010

wynagrodzenie osobowe pracowników

192 611,61

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 949,53

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

37 558,37

4120

składki na fundusz pracy

5 115,90

4210

Zakup materiałów

1 056,26

4260

zakup energii

15 878,58

4270

Zakup usług remontowych

500,00

4300

zakup usług pozostałych

385,32

4440

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

12 900,00

 

RAZEM

281 955,57

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                192 611,61 zł

W ramach płacy podstawowej, wypłacanej 1-go każdego miesiąca nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości 182 781,86 zł.

Dodatkowo nauczycieli otrzymali wynagrodzenie za 595 przepracowanych godzin ponadwymiarowych w kwocie 11 826,09 zł.

Na nagrody jubileuszowe wydano 3 114,31 zł.

 

Nie odprowadzone w m-cu XII składki ubezpieczonego, ubezpieczenie zdrowotne i podatek. dotyczący wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2003 r. – kwota 5 110,65 zł.

PARAGRAF 4260 – zakup energii                                                                        15 878,58 zł

- energia elektryczna                    4 366,34 zł

- woda                                           641,63 zł

- energia cieplna                        10 870, 61 zł

 

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych                                                          500,00 zł

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                            385,32 zł

- kanalizacja                                163,36 zł

- wywóz nieczystości                      221,96 zł.

 

Rozdział - 85401 ŚWIETLICE DZIECIĘCE

 

Klasyfikacja

Wykonanie

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

90 056,17

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 956,54

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

17 315,40

4120

składki na fundusz pracy

2 359,29

4210

zakup materiałów i wyposażenia

184,94

4240

Zakup pomocy naukowych

63.00

4260

zakup energii

6 151,42

4270

Zakup usług remontowych

76,00

4300

zakup usług pozostałych

154,12

4440

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

5 900,00

 

RAZEM

129 216,88

 

W świetlicach dziecięcych zatrudnionych było w 2003 roku 5 nauczycieli na czterech etatach - po dwa etaty w każdej ze szkół podstawowych. (w tym dwie osoby zatrudnione na ½ etatu).

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                  90 056,17 zł

W ramach płacy podstawowej, wypłacanej 1-go każdego miesiąca nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości 90 549,21 zł.

Dodatkowo nauczycieli otrzymali wynagrodzenie za 28 przepracowanych godzin ponadwymiarowych w kwocie 205,98 zł.

Na nagrody jubileuszowe wydano 1 697,85 zł.

                       

Nie odprowadzone w m-cu XII składki ubezpieczonego, ubezpieczenie zdrowotne i podatek. dotyczący wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2003 r. – kwota 2 396,87 zł.

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                184,94 zł

(zakup materiałów papierniczych)

 

PARAGRAF 4260 – zakup energii                                                                          6 151,42 zł

- energia elektryczna                    1 709,51 zł

- wodę                                                         93,68 zł

- energia cieplna                           4 348,23 zł

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                            154,12 zł

- kanalizacja                           65,34 zł

- wywóz nieczystości                 88,78 zł.

 

ROZDZIAŁ 80195 - DZIAŁALNOŚĆ RÓŻNA

 

Środki przeznaczone na działalność Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli w ramach podpisanego porozumienia z KZP a m. in. Miastem Gostynin a także środki na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP zgodnie z zawartym w tej sprawie porozumieniem z Powiatem Gostynińskim. W rozdziale tym umieszczono również wydatki związane z naliczonym funduszem świadczeń socjalnych dla emerytów, byłych nauczycieli. Środki na ten cel zostały przekazane do budżetu z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Tu również zostały zawarte kwoty przeznaczone na nagrody dla uczniów w konkursach i turniejach. Z tego rozdziału pokrywane były koszty usług logopedycznych dla uczniów wszystkich placówek oświatowych Miasta. Pokryto również wydatki związane z utworzeniem funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Wydatki w 2003 r. wyniosły 88 888,50 zł.

Na poszczególne zadania zostały wydatkowane następujące środki:

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa        3 167,52 zł

Noty obciążeniowe dotyczące ZNP                     10 728,96 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów             40 020,00 zł

Usługi logopedyczne                                                                9 000,00 zł

Nagrody, konkursy      1 000,00 zł
Udział w zawodach sportowych (wynajem autokaru)    4 372,02 zł

Zapomoga zdrowotna          250,00 zł

Wymiana młodzieży GM-2  20 350,00 zł.

 

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                        19 166,58 zł

Wydatki związane z refundacją kosztów ponoszonych przez nauczycieli za uczestnictwo w kursach i konferencjach metodycznych, czesnego dla studiujących nauczycieli.

 

PARAGRAF 4410 - podróże krajowe służbowe                                                       3 763,66 zł

Wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży nauczycieli związanych z uczestnictwem na kursach i konferencjach metodycznych.


85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (STOŁÓWKI SZKOLNE)

W placówkach oświatowych na terenie miasta Gostynina funkcjonują cztery stołówki szkolne. W 2003 roku wydatki poniesione przez stołówki szkolne kształtowały się w następujący sposób:

 

Klasyfikacja

wykonanie

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do osobowych

5 575,50

4010

wynagrodzenie osobowe pracowników

117 915,49

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 000,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

23 223,90

4120

składki na fundusz pracy

3 214,94

4210

zakup materiałów i wyposażenia

8 659,80

4220

zakup żywności

318 511,30

4260

zakup energii

48 800,00

4270

zakup usług remontowych

1 052,00

4300

zakup usług pozostałych

5 523,40

4440

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

23 620,00

 

RAZEM

565 096,33

 

Zatrudnienie w stołówkach wyniosło 9 etatów (po dwa w każdej stołówce oraz dodatkowo jeden etat w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 – związany z przygotowywaniem przez tę stołówkę posiłków na potrzeby jadłodajni dla ubogich ). Stołówki te w ciągu całego roku wydały 141 676 posiłków dla uczniów i pracowników szkół, w tym:

w Szkole Podstawowej Nr 1 – 46 852 posiłki

w Szkole Podstawowej Nr 3 – 26 958 posiłków

w Gimnazjum Nr 2 – 26 634 posiłki

w Gimnazjum Nr 1 – 41 232 posiłki

Dodatkowo stołówka w Gimnazjum Nr 1 obsługiwała darmową jadłodajnię dla ubogich – w tym celu przygotowano tu 56 074 posiłki, tzw. „zup z wkładką”.

 

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń      5 575,50 zł

Paragraf ten przeznaczony jest przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem pracowników kuchni.

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                      117 915,49 zł

- wynagrodzenia podstawowe             114 200,49 zł

- nagrody jubileuszowe                   1 449,00 zł

- fundusz nagród                                        2 266,00 zł

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                             8 659,80 zł

- środki czystości                      6 669,32 zł

- materiały biurowe                          669,18 zł

- inne                                       1 321,30 zł

 

PARAGRAF 4260 – zakup energii                                                                        48 800,00 zł

- energia elektryczna                   8 867,11 zł

- woda                                       3 811,54 zł

- energia cieplna                        28 343,34 zł

- gaz                                          2 098,01 zł

- węgiel                                     5 680,00 zł

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych                                                          5 523,40 zł

- kanalizacja                           2 658,62 zł

- wywóz nieczystości                 1 776,78 zł

- szkolenia                                  410,00 zł

- inne                                          678,00 zł

 

PARAGRAF 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                           23 620,00 zł

- pracownicy aio stołówek     9 700,00 zł

- nauczyciele – emeryci            13 920,00 zł.


85404 - PRZEDSZKOLA

Całoroczne koszty w przedszkolach przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja

WYKONANIE

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2 915,04

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

764 026,51

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

73 018,53

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

138 564,11

4120

Składki na fundusz pracy

19 396,42

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 935,68

4220

Zakup żywności

100 980,07

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 367,29

4260

Zakup energii

72 848,99

4300

Zakup usług pozostałych

22 683,44

4410

Podróże krajowe służbowe

767,66

4440

Odpisy na Zakłdowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

47 800,00

 

RAZEM

1 259 303,74

 

Na terenie gminy funkcjonowały trzy przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Gostynin.

Średnia liczba dzieci wyniosła 221,90 (w przeliczeniu na „pełną odpłatność – 197,38).

Średnia liczba dzieci w poszczególnych przedszkolach wynosiła:

Przedszkole Nr 2 – 72,5 w 4  oddziałach (61,68 dzieci „przeliczeniowych” z pełną

        odpłatnością)

Przedszkole Nr 4 – 114,4 w 5  oddziałach (108,16 dzieci „przeliczeniowych”)

Przedszkole Nr 5 - 35 w 2  oddziałach (27,54 dzieci „przeliczeniowych”).

 

Największą liczbę dzieci we wszystkich przedszkolach odnotowano w miesiącu maju. Liczba zapisanych dzieci wynosiła wówczas 231. Natomiast najmniej dzieci zapisanych do przedszkoli było w miesiącu czerwcu  - 211 dzieci.

Odpowiednio w poszczególnych przedszkolach najmniejsza i największa liczba dzieci wynosiła:

Przedszkole

największa liczba dzieci

najmniejsza liczba dzieci

 

Miesiąc

liczba dzieci

miesiąc

Liczba dzieci   

Przedszkole Nr 2

V

80

VI

65

Przedszkole Nr 4

XI

120

I

106

Przedszkole Nr 5

I, II,III,IV

36

VI

33

 

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych przedszkolach wynosił:

Przedszkole Nr 2 – 7,00 nauczycieli oraz 6,00 pracowników adm.-obsług.

Przedszkole Nr 4 – 9,36 nauczycieli oraz 10,0 pracowników adm.-obsług.

Przedszkole Nr 5 – 3,64 nauczycieli oraz 2,50 pracowników adm.-obsług.

 

Wykonanie rocznych przychodów:

PLAN

Dotacje z budżetu gminy: 857 500,00 zł

Wpłaty od rodziców:               438 100,00 zł

 

Wykonanie przychodów na 31.12.2003 r,:

Dotacje z budżetu gminy  857 500,00 zł

Wpłaty od rodziców                373 322,20 zł

Odsetki                                               8,42 zł

Średnia opłata za pobyt dziecka w przedszkolu bez wyżywienia w 2003 r. wyniosła  172,70  zł, oraz opłata za wyżywienie w wysokości 21,84 zł. Całkowita średnia opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu w 2003 r. wyniosła więc 194,54 zł.

W poszczególnych przedszkolach i miesiącach koszt dla rodzica (bez wyżywienia) wyniósł odpowiednio:

 

Miesiąc

MP – 2

MP – 4

MP – 5

 

opłata

Liczba dzieci

Liczba dzieci przelicz

opłata

Liczba dzieci

Liczba dzieci przelicz

opłata

Liczba dzieci

Liczba dzieci przelicz

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

151,-

159,-

165,-

165,-

142,-

171,-

-

-

194,-

196,-

185,-

190,-

76

75

73

75

80

65

 

 

73

71

70

67

61,42

62,56

64,75

64,74

70,25

59,00

 

 

60,50

58,25

59,25

56,00

161,-

153,-

155,-

164,-

155,-

156,-

 

 

165,-

168,-

171,-

162,-

106

112

115

114

116

113

 

 

118

117

120

113

101,30

103,07

106,01

108,50

110,50

107,50

 

 

111,75

111,75

114,75

107,00

176,-

175,-

177,-

186,-

177,-

181,-

 

 

196,-

201,-

191,-

192,-

36

36

36

36

35

33

 

 

34

34

35

35

24,47

25,29

25,20

24,60

24,70

22,90

 

 

32,00

31,50

32,75

32,00

Średnio

171,80

72,50

61,67

161,00

114,40

108,16

185,20

35,00

27,54

 

Stawka żywieniowa (w zł) w poszczególnych przedszkolach w 2003 r. kształtowała się następująco:

Miesiąc

P-2

P-4

P-5

Średnio

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

3,40

3,10

3,20

3,30

3,50

3,50

3,30

3,30

3,20

3,50

3,00

2,66

2,48

2,90

2,50

3,00

2,50

2,65

2,40

3,00

2,27

2,15

2,17

2,19

2,15

2,13

1,93

2,34

1,95

2,09

2,89

2,64

2,62

2,80

2,72

2,88

2,58

2,76

2,52

2,86

Średnio

3,33

2,71

2,14

2,73

 

Szczegółowy opis kosztów poniesionych w odpowiednich paragrafach przedstawia się następująco:

 

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń      2 915,04 zł

(koszty związane z wyżywieniem pracowników kuchni).

 

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników                                764 026,51 zł

W ramach  płacy podstawowej, wypłacanej 1-go każdego miesiąca nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości 467 644,44 zł.

Dodatkowo w 2003 r. nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości 8 472,48 zł za godziny ponadwymiarowe.

Wynagrodzenie pracowników administracyjno – obsługowych wyniosło 227 569,61 zł.

W ramach tego paragrafu pokryto również wydatki związane z:

- ekwiwalentem za urlop pracowników aio                       176,85 zł

- nagrodami jubileuszowymi nauczycieli                  4 280,65 zł

- nagrodami jubileuszowymi pracowników aio       15 656,80 zł

- nagrodami z funduszu nagród                                      8 124,00 zł

- odprawa dla pracowników aio                               26 501,92 zł.

 

Nie odprowadzone w m-cu XII składki ubezpieczonego, ubezpieczenie zdrowotne i podatek dotyczący wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2003 r. – kwota 5 599,76 zł.

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                           11 935,68 zł

- środki czystości       3 655,99 zł

- leki    87,66 zł

- prenumerata          452,95 zł

- materiały biurowe        2 233,67 zł

- materiały na drobne remonty        1 767,15 zł

- wyposażenie          947,06 zł

- inne 2 791,20 zł

 

PARAGRAF 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                 4 367,29 zł     

PARAGRAF 4260 - zakup energii                                                                         72 848,99 zł

- energia elektryczna 14 341,40 zł

- woda          4 331,14 zł

- energia cieplna       45 491,82 zł

- opał            4 995,63 zł

- gaz 3 689,00 zł

 

PARAGRAF 4300 - zakup usług pozostałych                                                        22 683,44 zł

- kanalizacja 3 013,07 zł

- usługi transportowe            50,00 zł

- opłaty pocztowe 51,50 zł

- opłaty telefoniczne  4 578,93 zł

- wywóz nieczystości  2 403,18 zł

- opłata RTV          392,19 zł

- prowizje bankowe      4 005,33 zł

- szkolenia          600,00 zł

- badania profilaktyczne          255,00 zł

- inne usługi 1 913,24 zł

- umowy zlecenia        5 421,00 zł

 

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe                                                         767,66 zł

- delegacje          178,50 zł

- ryczałt za używanie samoch. prywatn.          589,16 zł.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-07 15:26:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-07 15:26:44
  • Liczba odsłon: 6769
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10417536]

przewiń do góry